Hjem » Kunde » Vurderer du å installere solcelle anlegg?

Vurderer du å installere solcelle anlegg?

Dette gjør at Norgesnett er ett av de nettselskapet som har flest solcelleanlegg fordelt på antall totale kunder i Norge.

De fleste av disse anleggene fungerer godt, produserer og leverer overskuddsstrøm ut på strømnettet. Imidlertid er det noen som opplever enkelte utfordringer. Hovedsakelig påvirkes dette av størrelsen på solcelleanleggene i forhold til eget strømforbruk. Solcelleanleggene produserer mest strøm når solen skinner sterkt, samtidig som vi bruker minst strøm på disse tidspunktene. Siden den overskytende strømmen ikke kan lagres i strømledningene, sendes den videre til andre som kan bruke strømmen du produserer. Hvis det ikke er andre som bruker strømmen du produserer, kan dette føre til en økning i spenningen på strømnettet. Strømnettet er tidligere dimensjonert for forbruksbelastningen og er ikke optimalisert for lokal strømproduksjon.

 

Slik ser et solcelleanlegg ut når det er koblet opp mot strømnettet

 

Dersom du vurderer å installere solcelleanlegg er det derfor viktig å tenke igjennom størrelsen på solcelleanlegget, er det mange andre i mitt nabolag som kan ta imot min overskuddsstrøm eller er det langt til neste nabo eller er det flere solcelleanlegg i mitt område?

Dagens lavspentnett er bygget for at alle kunder skal ha riktig spenning hele året, både når kundene bruker mye strøm om vinteren og lite om sommeren.  Om vinteren trekker boliger gjennomsnittlig 7 kW effekt fra nettet. Dette er fordi vi bruker mye strøm til forskjellige tidspunkter når apparater slås av og på.

For fem år siden var et gjennomsnittlig solcelleanlegg i våre nettområder på 3 – 4 kW, mens det i dag er godt over 10 kW. Dette utløser et behov for både å forsterke og bygge nytt lavspentnett som nettselskapets kunder må koste over nettleien. Forsterkning og utbygging av strømnettet tar tid – betydelig lenger tid enn det tar å installere et solcelleanlegg.

Ved installasjon av solcelleanlegg er derfor viktig at du er oppmerksom på dette:

 1. Ta kontakt med en godkjent installatør
 2. Vurder størrelsen på solcelleanlegget opp mot eget forbruk
 3. Når dere har blitt enig om anlegget må dette meldes inn til Norgesnett av din installatør som en forhåndsmelding. Dette gjøres via et system «Elsmart» som din installatør har tilgang til. I denne meldingen skal det kun informeres om selve produksjonsanlegget, den skal inneholde anleggets tekniske informasjon.
 4. Norgesnett gjennomgår forhåndsmeldingen for solcelleinstallasjonen. I behandlingen av forhåndsmeldingen vurderes det om det er behov for forsterkninger i strømnettet. Norgesnett godkjenner installatørens forhåndsmelding. Det forutsettes i godkjenningen at nødvendige forsterkninger skal være gjennomført før tilkobling (idriftsettelse) av solcelleanlegget.
  I forhold til gjeldende regler vil man ikke belastes med kostnader knyttet til eventuelle forsterkning. Myndighetene gjør i disse dager (juni 23) vurderinger på om dette skal endres.
 5. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Norgesnett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.
 6. Installatør må deretter sende ferdigmelding til Norgesnett.
 7. Norgesnett godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer. Deretter blir en bekreftelse på plusskundeforholdet sendt til egen e-post
 8. Man kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge bekreftelsen fra Norgesnett

Begrepet «Plusskunde» oppstår når kunder har sitt eget produksjonsanlegg og fungerer både som forbruker og produsent av elektrisitet. En plusskunde får visse fordeler, blant annet at de ikke betaler fastledd for innmating og er fritatt for å betale nettleie for den strømmen de selv produserer. Som plusskunde har man muligheten til å levere opptil 100 kW strøm tilbake til strømnettet. Dersom man ønsker å installere et anlegg som overstiger denne grensen, gjelder det imidlertid andre regler.

Les mer om plusskundeordningen her

Hvordan blir sol om til strøm? Les mer her

Forskrifter som regulerer Plusskundeforholdene

Plusskundeordningen følger av NVEs dispensasjon fra forskriften «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer».

For å kunne bli plusskunde må produksjonsanlegget oppfylle NVEs definisjon på plusskunde:

«Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon»

(For å se hva som regnes som konsesjonspliktig anlegg, se «Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.», kalt energilovforskriften.)

Hvorfor bli plusskunde?

Våre nåværende plusskunder har flere ulike årsaker til at de ønsket å starte opp med egen produksjon. For eksempel ønsker de:

• å bidra med grønn energi i det norske strømnettet.
• å produsere sin egen strøm og selge overskuddet.
• lavere strømregninger ved å minske forbruket sitt gjennom produksjon.
• teknologisk interesse av å ha solceller, vindmøller eller vannmøller installert bak eget målepunkt.

Hvilke plikter har en plusskunde?

Som produsent av elektrisk energi med innmating på strømnettet følger det krav fra NVE. Ved å oppfylle definisjonen til plusskunde, kan man få fritak fra enkelte av disse. Man plikter likevel å ha timesmåling med fjernavlesning aktivt.

Hvis du som kunde ønsker å starte opp med produksjon selv og bli plusskunde, må du kontakte Norgesnett (ditt nettselskap). Dette gjøres via installatør når forhåndsmeldingen sendes inn (se beskrivelse av prosess i avsnitt «Hvordan bli plusskunde?»). Kunde/installatør plikter også å følge Norgesnett sine tekniske krav for installasjon av produksjonsanlegg hos kunder i våre nettområder (se egen side om plusskunder for installatører som er linket til på toppen av siden).

For å kunne levere kraft ut på nettet må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm, vil kunden bli satt på leveringsplikt av nettselskapet på både forbruk og produksjon. Registrerte kraftleverandører i leveringsområdet til Norgesnett med plusskundeavtale skal være merket med «Ja» under kolonnen «Avregner plusskunder» i dokumentet linket til i høyre marg. Vi anbefaler at du kontakter kraftleverandøren for å bekrefte at det stemmer, da vi ikke kan garantere at kraftleverandørene har oppdatert listen. Du kan også undersøke med andre kraftleverandører om de tilbyr plusskundeavtale.

Hvilke rettigheter har en plusskunde?

En kunde har rett til å få etablere produksjon hos seg og dermed bli plusskunde, men må følge de tekniske kravene for produksjonen som Norgesnett stiller. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag.

Norgesnett anser sin standard tilknytningsavtale som gjeldende for plusskunder på lik linje med øvrige kunder, og lager ingen skriftlig avtale om plusskundeordning med enkeltkunder. Bekreftelse på plusskundeforhold vil bli utsendt per epost til kunde (som oppgitt på kundeprofil hos kraftleverandør) når kunden er etablert som plusskunde i våre systemer.

Hvilke plikter har Norgesnett?

Norgesnett plikter å tilby plusskundeordning etter NVEs krav, og må legge til rette for at alle kunder kan få bli plusskunde om de ønsker det. Dette gjelder ift. lik behandling av alle henvendelser, målerbytte for Norgesnett sin regning, og omregistrering av kunden til plusskunde.

Plusskunder skal ha samme kraftleverandør for forbruk og produksjon etter beslutning fra NVE (Norges Vasdrags- og Energidirektorat) og Elhub. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm, vil kunden bli satt på leveringsplikt hos nettselskapet på både forbruk og produksjon.

Hva koster det å bli plusskunde? - Investeringskostnader

Kostnader til installasjon av produksjonsanlegg hos kunden er det kunden selv som må stå for i sin helhet. Norgesnett utfører og dekker kostnader for utskifting av strømmåler. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag (dersom kunden ønsker å produsere mer enn sitt overbelastningsvern tillater)..

En andel av kostnadene for installasjon av produksjonsanlegget kan dekkes ved å søke Enova om «Tilskudd for el-produksjon». Når plusskundeforholdet er registrert i våre systemer vil kunden få tilsendt en plusskundebekreftelse per epost som kan vedlegges søknaden til Enova.

Enkelte kommuner har også egne tilskuddsordninger for etablering av solceller hos kunder, undersøk din kommune.

Hva koster det å bli plusskunde? - Strømregning

For å kunne levere kraft ut på nettet, må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm vil kunden bli satt på leveringsplikt hos nettselskapet på både forbruk og produksjon.

Hvordan bli plusskunde?

En prosess med etablering av eget produksjonsanlegg skal foregå i denne rekkefølgen:

1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg.

2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett. Etableringen meldes inn som arbeid i målepunkt. Det skal kun informeres om produksjonsanlegget. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og en erklæring som er signert av installatør/leverandør av produksjonsanlegget (se egen side om plusskunder for installatører for skjema og krav, siden er linket til på toppen av denne siden).

Skal det søkes om mer arbeid skal dette meldes på egen Elsmartmelding.

3. Norgesnett godkjenner installatørens forhåndsmelding.

4. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Norgesnett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.

5. Installatør sender deretter ferdigmelding til Norgesnett.

6. Norgesnett godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer. Deretter blir en bekreftelse på plusskundeforholdet automatisk sendt til kunden per epost (som oppgitt på kundens Min Side hos kraftleverandøren).

7. Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge bekreftelsen fra Norgesnett.

Hvor lang tid tar det før jeg blir plusskunde?

Etter at et produksjonsanlegg er installert skal installatøren sende en ferdigmelding til Norgesnett. Når ferdigmeldingen er innsendt fra installatøren, kan det ta opp mot 10 dager før ferdigmeldingen er godkjent av Norgesnett, avhengig av pågangen.

Når ferdigmeldingen er godkjent sendes det en ordre om kontraktsendring om å bli plusskunde. For å aktivere et målepunkt for produksjonsmåling og -rapportering må det opprettes en produksjonskode som blir sendt til Elhub, og som blir gyldig fra dagens dato. Fra den samme datoen blir målepunktet endret til kombinasjonsmålepunkt og produksjon skal bli tilgjengelig på MinSide (gul strek i grafen). Bekreftelse på plusskundeforholdet blir sendt per epost når kontrakten er endret til «Plusskunde».

Dersom produksjonsserien ikke blir synlig på din MinSide i løpet av 30 dager, og installatøren din har bekreftet at ferdigmelding er innsendt, benytt gjerne kontaktskjema for å kontakte oss.

Kan boligselskap også bli plusskunder?

Per i dag kan produksjonen kun trekkes fra på fellesmåleren til boligselskapet (gitt at produksjonsanlegget er tilkoblet i dette punktet), og kommer dermed beboerne kun til gode i form av lavere felles strømkostnader.

Det er planlagt at Elhub i fremtiden skal ha en løsning som gjør at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene, men tidspunkt for innføringen av dette er ukjent. Denne løsningen sikrer at sluttbrukere i boligselskaper blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder.

Hvordan regnes nettleien ut for plusskunder?

Det opereres med to typer nettleier: en for uttak av effekt (forbruk), og en for innmating av effekt (produksjon). Typisk består begge netteleietypene av både et fastledd og et energiledd, men nettleien for forbruk kan også inkludere et effektledd. En vanlig kunde (uten produksjonsanlegg) forholder seg kun til nettleie for forbruk. Denne forbrukstariffen forblir uendret når kunden blir en plusskunde.

Når kunden etablerer produksjonsanlegg hos seg og oppnår høyere produksjon enn forbruk visse timer i døgnet, så vil plusskunden mate inn effekt på strømnettet og blir for den perioden beregnet med nettleie for produksjon. Plusskunden vil være fritatt fastleddet til produksjonsnettleien og kun bli fakturert for energileddet. Energileddet varierer avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet i området, og varierer mellom hvilket av våre nettområder du bor i.

For uttak av effekt vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres tilsvarende produksjonen av strøm (hvor produksjonen fremdeles er lavere enn forbruket). Dette vil redusere den delen av forbruksnettleien som er knyttet til energiledd.

Oppsummert:

 • I timer med høyere forbruk enn produksjon:
  Nettleie = fastledd [kr/år] + energiledd [øre/kWh] * forbruk [kWh] + effektledd [øre/kW] * effekt [kW]
  (sistnevnte ledd utgår for kundene som kun har energibasert nettleie)
 • I timer med lavere forbruk enn produksjon:
  Nettleie = energiledd [øre/kWh] * produksjon [kWh]
  Her er energileddet negativt, det vil si at det betales til kunden.

Når innmatingen (produksjon fra plusskunder) reduserer tapene i nettet, blir marginaltapet negativt. Prisen på dette marginaltapet, som kunden får godtgjort, er forskjellig i Norgesnett sine nettområder.

Priser på nettleien finner du her

Tekniske krav for tilknytting av produksjonsanlegg med innmating til strømnettet

For å kunne installere og koble til et produksjonsanlegg hos en kunde, må anlegget tilfredsstille de tekniske kravene til Norgesnett. Dette gjøres for at anlegget ikke skal forringe leveringskvalitet eller forsyningssikkerhet, ettersom nettselskapet er ansvarlig for å overholde dette i alle deler av sitt strømnett. Av sikkerhetsmessige årsaker er det et krav om at produksjonsanlegget skal koble ut automatisk ved strømstans hos Norgesnett, og forbli utkoblet fram til normal strømforsyning er gjenopprettet. Det er også viktig at balansen mellom fasene opprettholdes, og godtar derfor maks 16A differanse i innmating mellom fasene. Høyere innmating enn 16A indikerer bruk av fortrinnsvis trefasevekselretter, evt. opptil tre enfasevekselrettere tilknyttet ulike faser. Dersom kunden er tilkoblet enfas og ønsker å mate inn mer enn 16A, må derfor installasjonen bygges om til trefas. AMS-måleren må ha fjernavlesning aktivert for å kunne utføre pålagt timesmåling av innmatet effekt. Dersom kunden har fått denne deaktivert, bør kunden informeres om dette punktet før installasjon av produksjonsanlegg utføres.

Norgesnett krever også opplysninger om det enkelte produksjonsanlegget. Disse skal fylles inn i forhåndsmeldingen i Elsmart under dialogen for «Plusskunde: Ja». Hvis et batteri/energilager installeres sammen med produksjonsanlegget skal størrelsen på dette angis i tilhørende informasjonsfelt.

Ved spørsmål til begreper brukt på denne siden, se denne oversikten over definisjoner:
Definisjoner


 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Fredrikstad:

  Priser fra 1. mai 2024:

  Vinter (1.10.24 – 31.12.24 og 1.1.25 – 30.4.25): -4,5 øre/kWh (-5,625 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.24 – 31.9.24): -3,8 øre/kWh (-4,75 øre/kWh inkl mva)

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Follo:

  Priser fra 1. mai 2024:

  Vinter (1.10.24 – 31.12.24 og 1.1.25 – 30.4.25): -4,3 øre/kWh (-5,375 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.24 – 31.9.24): -3,2 øre/kWh (-4 øre/kWh inkl mva)

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Askøy:

  Priser fra 1. mai 2024:

  Vinter (1.10.24 – 31.12.24 og 1.1.25 – 30.4.25): -5,6 øre/kWh (-7 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.24 – 31.9.24): -4,0 øre/kWh (-5 øre/kWh inkl mva)

   

   

[ultimate-faqs include_category='nettleie-for-plusskunder']