Hjem » Kontakt oss

Kontakt oss

Har du spørsmål?

Ta kontakten gjennom skjemaet under eller på epost: norgesnett@norgesnett.no

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

 

 

Kundeservice

Bestilling og oppsigelse

18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge.

Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektivisering av strømmarkedet og økt konkurransen i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne (smartstrømmålere) som nå er installert hos alle kunder.

Innføringen av Elhub betyr at det er strømleverandøren som kundene skal henvende seg til vedrørende strøm- og nettleie, faktura og forbruk. Kunden skal altså ikke henvende seg til Norgesnett.

For deg som nettkunde betyr endringen i praksis at du må kontakte din strømleverandør vedrørende:

 • Flytting
 • Bestilling
 • Oppsigelse
 • Fakturaspørsmål
 • Endre kontaktinformasjon (epost, telefon, fakturaadresse, o.l.)

 

Bestilling eller oppsigelse

Ved bestilling og oppsigelse vil strømleverandørene ordne alt det praktiske rundt dette, og deretter melde endringen til Norgesnett.

Du må selv velge en strømleverandør. Forbrukerrådets strømprisoversikt strompris.no , gjør det enkelt å orientere seg i markedet slik at du lettere kan vurdere om det lønner seg å bytte strømleveringsavtale eller strømleverandør. Alle som selger strøm i Norge, er lovpålagt å oppgi sine priser og vilkår til Forbrukerrådet, slik at strompris.no oppdateres daglig.

 

 

 • Leveringsplikt (ventetariff)

  Dersom en kunde er uten strømleverandør, har Norgesnett AS plikt til å levere strøm, men da til en høyere pris.
  Jf. energiloven § 3-3.

  Dette er en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv strømleverandør. Disse kundene oppfordres til å skaffe seg en ordinær strømleverandør.

  Kundene finner strømleverandører her:

  strompris.no på www.forbrukerradet.no.

  Pris leveringspliktig strøm

  Strømpris (kraftpris) de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

  Kostnader til grønne elsertifikater er inkludert i påslagene.

  Etter 6 uker  i perioden 01.12.22 til 01.01.2024 er påslaget 5 øre/kWh eks. mva (6,25 øre/kWh inkl. mva).

   

 • Jeg er ny kunde, hva må jeg gjøre for å få strøm på mitt anlegg?

  Du kontakter vårt kundesenter.

 • Kan jeg få påsetting av strøm samme dagen jeg bestiller?

  Har du kontaktet vårt kundesenter tidlig på dagen, pleier dette å gå bra.

 • Hvorfor er det forholdsvis høy åpningspris på midlertidig stengt anlegg?

  Selv om anlegget er stengt, henger dette på et strømnett og kabel/ledning til boligen/hytta som skal vedlikeholdes. Nettleien går med til drift, vedlikehold, raperasjoner mm. Dette er helt uavhengig av om det går strøm i ledningene eller ikke. Det vil være urimelig at de andre kundene i nettet skal betale denne kostnaden.
  Videre er administrasjonskostnadene høyere for anlegg som skal stenges/åpnes oftere enn andre anlegg.

 • Bør et stengt anlegg kontrolleres før det gjenåpnes?

  Norgesnett anbefaler at anlegget kontrolleres av et godkjent elektriker-firma før anlegget gjenåpnes. Det elektriske anlegget er eier/brukers ansvar.

  Anlegg som har vært stengt mer enn tre år skal kontrolleres av en elektriker/installatør før det bli åpnet.

  I den stengte perioden vet man ikke hva det elektriske anlegget har vært utsatt for; endringer, kondens/fukt som kan ha forringet installasjonen mm.
  Vi har hatt tilfeller der anlegg stengt over lang tid er blitt spenningssatt og kunden har meldt bekymring. Dette utløser tilsyn fra DLE.

  Se utdrag fra Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
  9.Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot

 • Ønsker du å gi aktører tilgang til dine data i Elhub?

  Elhub Min Side er den delen av Elhub hvor kunden får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider.
  I Elhub Min Side finner kunden alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun kunden som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min Side.
  Det er kun kunden som også kan gi aktører tilgang til kundeopplysninger om seg selv.
  Dette utfører kunden i Elhub Min Side:

  Elhub Min Side

 • Tilgang til egne data i Elhub nås gjennom Elhub Min Side

  Elhub Min Side er den delen av Elhub hvor kunden får tilgang til egen informasjon, via markedsaktørenes hjemmesider.
  I Elhub Min Side finner kunden alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. I tillegg finnes oversikt over tilganger, behandle tilganger og styring av lagringsperiode for måleverdier. Det er kun kunden som kan se og endre informasjon gjennom Elhub Min Side.
  Det er kun kunden som også kan gi aktører tilgang til kundeopplysninger om seg selv.
  Dette utfører kunden i Elhub Min Side:

  Elhub Min Side

 • Om Elhub

  Elhub er et sentralt IT-system som skal sørge for at en rekke prosesser i skjæringspunktet mellom nettselskapene og strømleverandørene gjøres raskere og tryggere enn før 18. februar 2019. Systemet driftes av Statnett på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

  Et viktig poeng med Elhub er at leverandørbytter går raskere i fremtiden. I det gamle systemet kan dette ta opp mot syv dager, men det nye systemet kan redusere dette helt ned til én-to dager, ifølge NVE.

  Etter den 18. februar 2019 skal kunden kun henvende seg til sin strømleverandør i forbindelse med flytting og leverandørbytter, ettersom Elhub vil være grensesnittet i stedet for hvert enkelt nettselskap.

 • Jeg er på leveringsplikt og skal flytte

  Er du privatkunde på leveringsplikt og skal flytte, kan du sende oppsigelsen direkte til oss.

  Utbyggere av boenheter som er på leveringsplikt kan også sende oppsigelse til oss. Oppsigelse gjøres med
  14 dagers varsel. Samtidig må utbygger informere ny kunde/innflytter om at denne må henvende seg til
  en strømleverandør for å få opprettet nettleieabonnement og strømleveranse.

  Utbygger kan altså ikke bestille nettleieabonnement på vegne av den som flytter inn i den ferdigstilte boenheten.

  Oppsigelsesskjema

  Oppsigelsesskjema ukjent innflytter

   

 • Jeg får ikke inngått avtale med strømleverandør

  Enkelte kunder får ikke avtale med strømleverandører av forskjellig grunner. Du vil da ha anledning til å sende bestilling direkte til oss og blir registrert med leveringspliktig strømleveranse. Prisen på denne strømmen er vesentlig høyere enn prisene strømleverandørene tilbyr.

  Bestillingsskjema

 • Elhub, hva betyr dette for utbyggere og andre kunder med nyanlegg?

  Utbyggerinformasjon – strømleverandøren er nå kontaktpunktet

  Denne informasjonen er spesielt rettet mot utbyggere. Informasjonen er i tillegg relevant for alle kunder med nyanlegg; anlegg som får strøm for første gang.

  18. februar 2019 ble Elhub innført i Norge.
  Elhub er et sentralt IT-system som skal bidra til effektiviseringen av strømmarkedet og økt konkurranse i dette. Elhub skal også sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra AMS målerne som nå er installert hos alle kunder i hele Norge.

  Innføringen av Elhub har medført at skillet mellom netteier og strømleverandør nå er mye større og tydeligere. Det er strømleverandøren kundene skal henvende seg til vedrørende strøm, nettleie, faktura og forbruk. Kunden skal altså ikke henvende seg til Norgesnett.

  Endringene etter innføringen ev Elhub betyr i praksis at kundene må kontakte sin strømleverandør vedrørende:
  • Flytting
  • Bestilling
  • Oppsigelse
  • Fakturaspørsmål
  • Endre kontaktinformasjon (epost, telefon, fakturaadresse, mv)

  Hva betyr dette for utbyggere?

  Når det elektriske anlegget er spenningssatt første gang etter målerbestilling fra utbyggerens installatør, står utbyggeren som kunde på måleren:

  Dersom utbyggeren allerede har et kundeforhold til en strømleverandør:

  Dersom utbygger allerede har et kundeforhold til en strømleverandør, vil denne strømleverandøren få beskjed om at kunden (utbygger) har fått et nytt målepunkt som strømleverandøren tegner ny strømkontrakt på, knyttet til et allerede eksisterende kundeforhold.

  Dersom utbygger ikke har noe kundeforhold til en strømleverandør fra før av

  Dersom utbygger ikke har noe kundeforhold til en strømleverandør fra før av, er det viktig at utbygger velger seg en strømleverandør. Inntil dette er på plass vil utbygger ligge på Norgesnett sin leveringsplikt. Leveringspliktig strømleveranse er kun ment som en midlertidig ordning til du har skaffet deg en strømleverandør. Prisen på leveringspliktig strømleveranse er regulert av Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE). De første seks ukene er prisen lik områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 5,00 øre/kWh eks. mva. Prisen inkluderer også kostnader ved elsertifikat. Etter de første seks uker har ditt nettselskap: Norgesnett AS en pris på leveringspliktig leveranse lik: Spot pluss 20 øre/kWh påslag eks. mva.

  Prisnivået på leveringspliktig strøm er vesentlig dyrere enn det kraftleverandørene i strømmarkedet kan tilby.

  Når ny kunde er klar til å overta boligen/lokalene

  Når ny kunde er klar til å overta boligen/lokalene, er det viktig at utbyggeren sier opp sitt abonnement. Oppsigelse gjøres med 14 dagers varsel til utbyggerens strømleverandør. Samtidig må utbyggeren informere ny kunde om at de må henvende seg til en strømleverandør for å få opprettet nettleieabonnement og strømleveranse. Tidligere praksis var at utbyggerne bestilte dette på vegne av ny kunde.

  Dersom ny kunde ikke er registrert på anlegget (anleggsovertakelse) etter oppsigelse, blir anlegget stengt.

  Dette er en regel bestemt av myndighetene. Elhub aksepterer ikke anlegg med forbruk uten kundeforhold.

  Skulle utbyggeren av en eller annen grunn glemme å si opp sitt kundeforhold, og det er meningen at en ny kunde skulle overtatt anlegget tilbake i tid, nevner vi at anleggsovertakelse maksimum kan beregnes 30 dager tilbake i tid. Er det mer enn 30 dager siden anlegget skulle vært overført må utbygger og ny kunde gjøre opp seg imellom.

 • Jeg har ikke avtale med strømleverandør, hva skjer?

  Det blir dyrt!
  Nettselskapene har lovpålagt leveringsplikt av kraft til kunder som står uten avtale med en ordinær strømleverandør. Dette er for nettselskapet en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv leverandør. Dersom Norgesnett kommer i en leveringssituasjon vil vi gi melding om dette og be deg som kunde om å ta kontakt med en strømleverandør så snart som mulig.

 • Hvordan skifter jeg til en annen strømleverandør?

  Kunder som skal skifte leverandør må gi melding om dette til ny strømleverandør. Strømleverandør finner du på www.strompris.no

 • Forbrukerrådets strømpriskalkulator
 • Når skal jeg kontakte Norgesnett?

  Du finner informasjon på våre hjemmesider eller du kontakter oss vedrørende
  – bygge nytt/knytte nybygg til strømnettet (gjennom din installatør)
  – endre/øke effekten på det elektriske anlegget (gjennom din installatør)
  – endre fra 1-fase til 3-fase (gjennom din installatør)
  – legge om fra luft til kabel med og uten økning av overbelastningsvern (gjennom din installatør dersom inntaket må bygges om)
  – legge om/flytte eksisterende nett
  – levere rivemelding
  – du er ny kunde som skal overta et anlegg som er stengt
  – sjekke forbruket du har hatt hos en tidligere strømleverandør (hvis du har byttet i det siste)
  – sjekke forbruket for perioder der du ikke har hatt strømleverandør
  – spørre om noe knyttet til opphørsfaktura for nettleie
  – melde fra om farlige forhold i nettet
  – melde fra om eller sjekke status på strømbrudd
  – DLE, det lokale eltilsyn

  Vi anbefaler bruk av vårt kontaktskjema.

 • Hva skjer dersom jeg ikke melder om kontaktinformasjon som er feil?

  En del av vår kunder opplever å ikke motta fakturaen sin og at den sendes til feil adresse.

  Etter at vi i februar fikk et nytt sentralt datasystem for alle strømmålere i Norge, er det strømleverandøren din som er ansvarlig for at du er registrert med korrekt adresse. Når du endrer adresse må du gi strømleverandøren din beskjed. Norgesnett får din adresse fra din strømleverandør via Elhub.

  Vi i Norgesnett får mange faktura i retur. Det samme gjelder annen informasjon vi sender deg som angår din strømmåler.
  Post som ikke kommer fram er ikke noe vi ønsker og for at du skal unngå å få unødige inkassosaker, vær snill å sjekk hos din strømleverandør, at du er registrert med korrekt e-post- og postadresse.

  Unntaket for oppdatering av adresse hos strømleverandør er i de tilfeller der du ligger på ventetariff (leveringspliktig strøm). Dette betyr at du ikke har en ordinær strømleverandør, men at det er Norgesnett som selger deg dyr strøm.

 • Jeg har funnet feil i kontaktinformasjonen

  Ser du feil i kontaktinformasjonen kontakter du din strømleverandør og ber denne rette feilen.

 • Hvor skal jeg oppdatere kontaktinformasjon?

  Ved innføringen av Elhub er det strømleverandørene som skal holde din kontaktinformasjon oppdatert. Dette betyr i praksis at våre kunder ikke kan oppdatere kontaktinformasjon på Min Side hos Norgesnett, men henvende seg til sin strømleverandør.

 • Kan jeg benytte Min side?

  Du vil fortsatt ha mulighet til å benytte min side hos Norgesnett. Her vil du finne nettleiefakturaer samt informasjon om målepunkt. Du trenger kundenummer og MålepunktID for å opprette bruker på min side.

Ønsker du å produsere din egen strøm?

Denne artikkelen er myntet på privatpersoner eller bedrifter som ønsker å etablere utstyr  i tilknytning til sitt bygg for å produsere elektrisitet fra sol, vind, vann eller annet. En egen side for installatør er tilgjengelig via denne linken.

(Info sist oppdatert 01.05.2019)

Hva er en plusskunde?

Plusskundeordningen følger av NVEs dispensasjon fra forskriften «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». For å kunne bli plusskunde må produksjonsanlegget oppfylle NVEs definisjon på plusskunde:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

(For å se hva som regnes som konsesjonspliktig anlegg, se «Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.», kalt energilovforskriften.)

Produksjonsanlegg større enn 100 kW, hva da?

Dersom du ønsker å være plusskunde og samtidig ha større produksjonsanlegg enn 100 kW, må det installeres utstyr som begrenser utmatingen til å overholde grensen på 100 kW. Alternativet er å være ordinær innmatingskunde i henhold til NVEs regelverk, som er blitt noe gunstigere etter 01.01.2019.

Generelle krav for innmatingskunder

Ifølge «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester § 3-3»: All innmating skal ha timemåling. Timemåling er i § 1-3 definert som: Timemåling: timevis registrering med fjernavlesning av innmating eller uttak.

Det er derfor et krav at plusskunder og andre innmatingskunder har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timemåling iht. forskriften.

Nyttig informasjon

Ved spørsmål til begreper brukt på denne siden, se denne oversikten over definisjoner:
Definisjoner

For å finne en kraftleverandør som avregner plusskunder, kan denne oversikten være til hjelp:

Registrerte kraftleverandører i leveringsområdet til Norgesnett AS

Oversikt over kraftleverandører finner du også her: www.strompris.no og www.forbrukerradet.no.

 

Relevante nettsider

*Elhub er en sentral database av måleverdier for kunder, nettselskap og kraftleverandører. Denne ble idriftssatt i hele landet 18. februar 2019.

 • Kan boligselskap også bli plusskunder?

  Per i dag kan produksjonen kun trekkes fra på fellesmåleren til boligselskapet (gitt at produksjonsanlegget er tilkoblet i dette punktet), og kommer dermed beboerne kun til gode i form av lavere felles strømkostnader.

  Det er planlagt at Elhub i fremtiden skal ha en løsning som gjør at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene, men tidspunkt for innføringen av dette er ukjent. Denne løsningen sikrer at sluttbrukere i boligselskaper blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder.

 • Hvor lang tid tar det før jeg blir plusskunde?

  Etter at et produksjonsanlegg er installert skal installatøren sende en ferdigmelding til Norgesnett. Når ferdigmeldingen er innsendt fra installatøren, kan det ta opp mot 10 dager før ferdigmeldingen er godkjent av Norgesnett, avhengig av pågangen.

  Når ferdigmeldingen er godkjent sendes det en ordre om kontraktsendring om å bli plusskunde. For å aktivere et målepunkt for produksjonsmåling og -rapportering må det opprettes en produksjonskode som blir sendt til Elhub, og som blir gyldig fra dagens dato. Fra den samme datoen blir målepunktet endret til kombinasjonsmålepunkt og produksjon skal bli tilgjengelig på MinSide (gul strek i grafen). Bekreftelse på plusskundeforholdet blir sendt per epost når kontrakten er endret til “Plusskunde”.

  Dersom produksjonsserien ikke blir synlig på din MinSide i løpet av 30 dager, og installatøren din har bekreftet at ferdigmelding er innsendt, benytt gjerne kontaktskjema for å kontakte oss.

 • Hvordan bli plusskunde?

  En prosess med etablering av eget produksjonsanlegg skal foregå i denne rekkefølgen:

  1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg.

  2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett. Etableringen meldes inn som arbeid i målepunkt. Det skal kun informeres om produksjonsanlegget. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og en erklæring som er signert av installatør/leverandør av produksjonsanlegget (se egen side om plusskunder for installatører for skjema og krav, siden er linket til på toppen av denne siden).

  Skal det søkes om mer arbeid skal dette meldes på egen Elsmartmelding.

  3. Norgesnett godkjenner installatørens forhåndsmelding.

  4. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Norgesnett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.

  5. Installatør sender deretter ferdigmelding til Norgesnett.

  6. Norgesnett godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer. Deretter blir en bekreftelse på plusskundeforholdet automatisk sendt til kunden per epost (som oppgitt på kundens Min Side hos kraftleverandøren).

  7. Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge bekreftelsen fra Norgesnett.

 • Hva koster det å bli plusskunde? – Strømregning

  For å kunne levere kraft ut på nettet, må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm vil kunden bli satt på leveringsplikt hos nettselskapet på både forbruk og produksjon.

 • Hva koster det å bli plusskunde? – Nettleie

  I de timene hvor plusskundens anlegg produserer mer strøm enn kunden forbruker, så vil Norgesnett godtgjøre plusskunden for forminsket tap i det lokale strømnettet. Dette kalles en marginaltapssats. Som regel vil denne satsen være negativ, ettersom det er bra for strømnettet med lokal produksjon.

  Mer detaljer rundt denne godtgjørelsen for plusskunder og satsene i de forskjellige nettområdene kan leses om på denne siden.

 • Hva koster det å bli plusskunde? – Investeringskostnader

  Kostnader til installasjon av produksjonsanlegg hos kunden er det kunden selv som må stå for i sin helhet. Norgesnett utfører og dekker kostnader for utskifting av strømmåler. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag (dersom kunden ønsker å produsere mer enn sitt overbelastningsvern tillater)..

  En andel av kostnadene for installasjon av produksjonsanlegget kan dekkes ved å søke Enova om «Tilskudd for el-produksjon». Når plusskundeforholdet er registrert i våre systemer vil kunden få tilsendt en plusskundebekreftelse per epost som kan vedlegges søknaden til Enova.

  Enkelte kommuner har også egne tilskuddsordninger for etablering av solceller hos kunder, undersøk din kommune.

 • Hvilke plikter har Norgesnett?

  Norgesnett plikter å tilby plusskundeordning etter NVEs krav, og må legge til rette for at alle kunder kan få bli plusskunde om de ønsker det. Dette gjelder ift. lik behandling av alle henvendelser, målerbytte for Norgesnett sin regning, og omregistrering av kunden til plusskunde.

  Plusskunder skal ha samme kraftleverandør for forbruk og produksjon etter beslutning fra NVE (Norges Vasdrags- og Energidirektorat) og Elhub. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm, vil kunden bli satt på leveringsplikt hos nettselskapet på både forbruk og produksjon.

 • Hvilke rettigheter har en plusskunde?

  En kunde har rett til å få etablere produksjon hos seg og dermed bli plusskunde, men må følge de tekniske kravene for produksjonen som Norgesnett stiller. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag.

  Norgesnett anser sin standard tilknytningsavtale som gjeldende for plusskunder på lik linje med øvrige kunder, og lager ingen skriftlig avtale om plusskundeordning med enkeltkunder. Bekreftelse på plusskundeforhold vil bli utsendt per epost til kunde (som oppgitt på kundeprofil hos kraftleverandør) når kunden er etablert som plusskunde i våre systemer.

 • Hvilke plikter har en plusskunde?

  Som produsent av elektrisk energi med innmating på strømnettet følger det krav fra NVE. Ved å oppfylle definisjonen til plusskunde, kan man få fritak fra enkelte av disse. Man plikter likevel å ha timesmåling med fjernavlesning aktivt.

  Hvis du som kunde ønsker å starte opp med produksjon selv og bli plusskunde, må du kontakte Norgesnett (ditt nettselskap). Dette gjøres via installatør når forhåndsmeldingen sendes inn (se beskrivelse av prosess i avsnitt «Hvordan bli plusskunde?»). Kunde/installatør plikter også å følge Norgesnett sine tekniske krav for installasjon av produksjonsanlegg hos kunder i våre nettområder (se egen side om plusskunder for installatører som er linket til på toppen av siden).

  For å kunne levere kraft ut på nettet må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm, vil kunden bli satt på leveringsplikt av nettselskapet på både forbruk og produksjon. Registrerte kraftleverandører i leveringsområdet til Norgesnett med plusskundeavtale skal være merket med «Ja» under kolonnen «Avregner plusskunder» i dokumentet linket til i høyre marg. Vi anbefaler at du kontakter kraftleverandøren for å bekrefte at det stemmer, da vi ikke kan garantere at kraftleverandørene har oppdatert listen. Du kan også undersøke med andre kraftleverandører om de tilbyr plusskundeavtale.

 • Hvorfor bli plusskunde?

  Våre nåværende plusskunder har flere ulike årsaker til at de ønsket å starte opp med egen produksjon. For eksempel ønsker de:

  • å bidra med grønn energi i det norske strømnettet.
  • å produsere sin egen strøm og selge overskuddet.
  • lavere strømregninger ved å minske forbruket sitt gjennom produksjon.
  • teknologisk interesse av å ha solceller, vindmøller eller vannmøller installert bak eget målepunkt.

 • Avgifter på nettleien 2023


  Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2023 er
  9,16 øre/kWh (11,45 øre/kWh inkl mva)

  Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lavere-elavgift-de-forste-tre-manedene-i-2023/id2951105/

  Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2023 er
  15,84 øre/kWh (19,8 øre/kWh inkl mva)

  Det er redusert avgift, 0,546 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring

  Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen

   

  Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
  Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

  Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
  1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
  kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

  Mva: 25%

 • *Tariff ikke automatisk avlesning

  Pris pr. år kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva)

  Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.
  Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.
  Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
  i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:
  17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
  Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og
  kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler.
  Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

  Det er ikke et krav at Norgesnett må foreta kontrollavlesning. Kontrollavlesning hos kunden
  vil allikevel bli gjennomført der innrapportering av måleravlesninger mangler over tid.
  Kontrollavlesning kan også bli utført etter regelmessig intervall eller når nettselskapet ser et behov for dette.

Kompensasjon ved strømbrudd

Strømbrudd med varighet over 12 timer gir deg som strømkunde rett til kompensasjon.

Fra 1. januar 2021 slipper berørte kunder å søke om kompensasjon. Takket være AMS målerne har Norgesnett muligheten til å se hvilke kunder som har vært uten strøm. Automatikken vil dermed fortelle oss hvilke kunder som har vært uten strøm i 12timer eller mer. Disse berørte kunden vil få kompensjonen automatisk avregnet på sin nettleieregning.

Ordningen gjelder kun for husholdningskunder eller kunder med fritidsboliger.

NVE har bestemt hvordan kompensasjonen skal beregnes:

 • Husholdninger får 500 kroner når strømmen har vært borte i 12 timer og deretter 40 kroner per time.
 • Fritidsboliger får 125 kroner etter 12 timer og deretter 10 kroner per time.
 • Kunder med flere målepunkter får kompensjon for alle berørte målepunkter
 • I løpet av ett år kan ikke kompensasjonsbeløpet overstige den forventede nettleien for samme år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kunder som har AMS måler uten aktiv radiomodul må fremme krav ved å kontakte Norgesnett.

Kunder som selv er skyld i at et strømbrudd varer mer enn 12 timer har ikke krav på kompensasjon.

Vil du klage på Norgesnett?

Dersom strømmen har skadet elektronisk utstyr, følg anbefalingene til Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet sier at klagen skal rettes til nettselskapet og evt neste instans etter dette er Elklagenemnda.

Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukere.

NVE behandler klagesaker i forbindelse med leveringskvalitet, leverandørskifte, måling og avregning, samt nettleien og anleggsbidrag. NVE har nettbasert klageskjema som kan benyttes.

[ultimate-faqs include_category=’klagesaker’]

 • Hvilke klagesaker rettes til NVE?

  *Klage på leveringskvalitet

  *Klage på leverandørskifte, måling og avregning

  *Klage på nettleie og anleggsbidrag

 • Hvilke klagesaker rettes til Elklagenemnda?
  • Forhold ved inngåelse av avtaler og om avtalevilkårene er oppfylt
  • Gjennomføring av leverandørbytter
  • Spørsmål om strømforbruket er korrekt og om mulig feil ved måleutstyret, samt stipulering og fakturering av kraftleveranse
  • Fakturering av nettleie
  • Spørsmål om leveringsplikt
  • Stenging
  • Ansvarsforhold i forbindelse med avbrudd og spenningsvariasjoner hvor kunden har hatt økonomisk tap eller fått skade på elektrisk utstyr
  • Tilknytningsavgift til strømnettet
  • Anleggsbidrag
  • Fremføring og plassering av strømnett, stolper og trafoer