Hjem » Norgesnett » Etiske normer

Etiske normer

Etiske retningslinjer

Fredrikstad Energi konsern med tilhørende datterselskap Norgesnett AS har et stort ansvar for samfunnsmessige konsekvenser med hensyn til miljøpåvirkning, antikorrupsjon, arbeidsforhold og øvrige sosiale forhold i henhold til internasjonale konvensjoner fastsatt av ILO og FN. Ansvaret gjelder for hele verdikjeden og inkluderer også våre leverandører.

Det forventes også at våre leverandører pålegger sine underleverandører og underentreprenører å følge disse retningslinjene.

De etiske retningslinjer er ufravikelige og skal etterleves av samtlige av Norgesnett leverandører og deres underleverandører. Retningslinjene skal aksepteres før avtale eller kontrakt om leveranse undertegnes.

Retningslinjene berører sosiale forhold, antikorrupsjon og miljøpåvirkning.

 

Etisk forretningsførsel

Norgesnett skal holde høy etisk standard i utøvelsen av sin virksomhet – både i relasjon til leverandører, kunder, myndigheter og andre. Vi krever ærlighet og rettferdighet i alle forhold som angår forretningsvirksomheten. Nettselskapets ansatte skal alltid opptre i samsvar med god forretningsetikk, sikre høy forretningsetisk standard i sin saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling av leverandører.

Alle tilbud og kontrakter er konfidensielle og skal ikke bekjentgjøres for andre leverandører eller andre parter.

Ansatte eller innleid personell skal ikke bruke sin stilling til personlig vinning. Derfor aksepteres normalt ikke gaver, og oppmerksomheter fra leverandører skal ikke være av en slik størrelsesorden at de kan påvirke ansatte i beslutningsprosesser.

Ved invitasjon fra leverandører (fabrikkbesøk, messer og lignende) som er relevant for arbeidet og som medfører reise og overnatting, skal Norgesnett betale reisen og hotelloppholdet for sine ansatte.