Hjem » Måler

Måler

Innen 1.1.2019 skulle samtlige nettkunder i Norge, det vil si 2,7 millioner har byttet til automatisk måleravlesning.
Denne myndighetsbestemmelsen fra NVE påla nettselskapene i Norge ansvaret for å installere de nye målerne.
Hos et lite antall kunder er det ikke utført målerbytter ennå. Ferdigstillelse hos disse foregår kontinuerlig.


Spesielt mange hyttekunder slår av hovedsikringen når de forlater hytta, gjerne i helgene eller etter sesong.

Det som skjer er at Norgesnett mister kontakt med målerne. En aktivitet blir da igangsatt for å finne denne
kommunikasjonfeilen da vi ikke vet at kunden har koblet ut strømmen. Dette medfører unødvendige kostnader.

Når strømmen er frakoblet, kan måleren heller ikke måle at det ikke brukes strøm. Dermed blir dette stipulert i stedet.
Historisk forbruk ligger til grunn. Riktig avregning blir gjort når måleren får tilbake strømmen igjen.

Ønsker du å slå av strømtilførselen, anbefaler vi at du lar hovedsikringen stå, og legger ut kurssikringene.

Når en kunde har vært uten strøm i 12t eller mer grunnet feil i strømnettet, har kunden rett på kompensasjon og
får dette automatisk utbetalt. Kunden mister denne retten dersom hovedsikringen er slått av.

Avlesningsfristen er den første i hver mnd. Men du kan lese av oftere.
Norgesnett sender ut påminnelse om avlesning via SMS eller epost.
Avlesningen leverer du enten ved å svare på SMS eller du benytter Min Side.
Dersom du ikke har avlest din måler, blir ditt forbruk beregnet (stipulert).

Til dette spørsmålet sier NVE følgende:
Personer som mener at strålingen fra AMS-målerne medfører helsemessig ulemper, kan få fritak fra kravet om installasjon av AMS-måler hvis utsagnet attesteres av lege eller psykolog.
Et fritak vil kun gjelde for egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler. Strømkunder kan ikke kreve fritak fra kravet om installasjon av AMS-måler under henvisning til at de ønsker å ta hensyn til folk som ikke bor i boligen.
NVE har en ytterligere presisering rundt dette spørsmålet, sendt i brev til landets nettselskap 06.10.17

Målerbyttet og montasjen betaler du ingenting for nå. Myndighetene har besluttet at kostnadene skal inngå i nettleien fram i tid over en lengre periode.
Der måler skal monteres i nyanlegg, vil kostnaden for dette derimot inngå som en kundekostnad (anleggsbidrag).

Norgesnett benytter radiokommunikasjon som kommunikasjonsløsning.
Strømmålerne kommuniserer med en konsentrator (innsamlingsenhet) som er plassert på våre nettstasjoner. Dette gjøres med radiokommunikasjon, som er en trådløs kommunikasjonsmetode som benytter elektromagnetiske bølger, kalt radiobølger i frekvensområdet fra rundt 3 kHz til 300 GHz. Norgesnetts målere kommuniserer i frekvensområdet 433 – 444 MHz.
Mellom konsentratoren og vårt innsamlingssystem er kommunikasjonen via 4G-forbindelse.
Radiokommunikasjonen er en toveis-løsning. Dette betyr at målerne i tillegg til å sende data til konsentratoren også kan motta data fra konsentratoren, f.eks. i forbindelse med feilsøking, analyse av distribusjonsnettverket, oppdatering av programvaren til strømmåleren o.l.
Kommunikasjonsmodulene er testet og godkjent i henhold til kravene i MID-direktivet (Measuring Instruments Directive), og alle radiomoduler testes i henhold til R&TTE-direktivet (Radio and Tele Terminal Equipment). De viktigste kravene i R&TTE-direktivet omfatter krav til elektrisitetssikkerhet, helse, EMC (elektromagnetisk stråling) og effektiv bruk av radiospekteret.

Vår løsning er sikker og vi prioriterer sikkerhet høyt i hele løsningen fra måler til datasystemer.
Mange forbinder datasikkerhet med hacking. Og selv om hacking har som mål å kompromittere datasikkerheten, så dreier datasikkerhet seg om mer enn å unngå hacking.
Når man snakker om datasikkerhet i fjernavleste strømmålere, kommunikasjonsløsning og i datasystemene, mener man i hovedsak tre ting:
• Å overføre målinger om strømforbruk til nettselskapet på en sikker måte.
• Å beskytte strømmålerne, kommunikasjonsløsning og datasystemer mot hackerangrep.
• Å ha dokumenterte, interne rutiner for hvem som har tilgang til løsningen.
Vi har et sikkerhetssystem som består av flere lag, og hvor kryptering i kommunikasjonsnettverket er kombinert med sikkerhet fra den ene enden til den andre. Dermed er all kommunikasjon mellom våre systemer og måleren sikret, og det vil ikke være mulig for en hacker å opptre som mellommann og f.eks. spille av kommandoer som allerede er sendt.
Våre strømmålere oppfyller internasjonale standarder, og krypteringsalgoritmene vi bruker er såkalt NIST-anbefalinger (AES128), og har ingen kjent sårbarhet.
Alle komponenter i løsningen beskytter seg selv og hverandre gjennom såkalt rollebasert tilgang. I praksis betyr dette konseptet at enhver bruker av systemet kun har tilgang til de oppgavene som denne brukerrollen skal utføre. Dette gjelder hele kjeden fra målerne til serverne i datasentrene.

Nye automatiske strømmålere stiller strengere krav til personvern enn tidligere, og setter krav til at vi skal følge personopplysningsloven også når det gjelder informasjon fra strømmålere.
Innsamling av forbruksdata per time fra AMS-målerne er å betrakte som personopplysninger og dermed må vi som nettselskap forholde oss til personopplysningsloven på en ny måte. Det betyr at personvern må bygges inn i AMS-systemene og arbeidsrutinene.
Selv om opplysningene fra AMS-måleren bare brukes for å fakturere strømforbruket, stiller personopplysningsloven krav til oss om informasjonssikkerhet og internkontroll. Vi må sikre at opplysningene som samles inn ikke kan komme på avveie, for eksempel ved at systemene både er sikre for inntrengning utenfra, og at kun de ansatte som trenger opplysningene for sitt arbeid får tilgang. Brukes underleverandører i behandlingen av personopplysningene, må databehandleravtaler inngås.
Dine forbruksdata vil ikke bli delt med tredjeparter. Det er kun vi som nettselskap og din kraftleverandør som vil få tilgang til dine forbruksdata. Om det i framtiden blir aktuelt å bruke dataene til noe annet enn fakturering eller å distribuere dataene til tredjepart skal ikke dette gjøres uten informert, frivillig og aktivt samtykke fra deg som kunde.

De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i timen i 1-2 sekunder. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, mens en vanlig mobiltelefon har lov til å sende opptil to watt. De fleste mennesker har oftere nærkontakt med mobilen enn de har med sikringsskapet sitt.

Smarte straummålarar gir ikkje farleg stråling
Strålinga fra smarte straummålarar er kortvarig og svak – og ikkje helsefarleg.
Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert såkalla smarte eller automatiske straummålarar (strømmålere, smartmålere). Her blir straumforbruk som er lese av, automatisk overført frå kunde til netteigar.
Desse målarane har fleire teknologiar. Nokre sender signal via straumnettet, medan andre sender via mobilnettet eller via radionettverk. Felles for desse teknologiane er at strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg.
Les stråleverninfo fra direktoratet her.

 

Ja, her er link til målerens brukerveiledning.

 

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon.
Med AMS og økt bruk av IKT vil nettselskapenes tilgang på hurtig, detaljert og relevant informasjon om tilstanden i nettet øke betydelig. Dette bidrar til at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet reduseres, det bidrar til raskere feilretting og bedre leveringskvalitet, og det bidrar til at investeringer i nettet kan utsettes og i økt grad tilpasses nettkundenes faktiske etterspørsel og behov. Gradvis vil disse tiltakene komme nettkunden til gode.
Du som kunde vil få direkte og løpende tilgang på viktig informasjon om eget forbruk. Med denne informasjonen vil du i langt større grad kunne effektivisere strømforbruket ditt.
Du finner mer informasjon fra NVE her

Norgesnett har adgang til kontrollavlesing, og til å kreve gebyr for manuell avlesing av automatiske målere uten aktiv kommunikasjonsmodul.
Dette følger av regelverket til myndighetene.

Myndigheten har i forskrifts form vedtatt gebyr (tariff for ikke automatisk avlesning):

Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:

17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og
kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler.
Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.
Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år

For våre berørte kunder betyr dette at det 01.04.2021 settes tariff for ikke automatisk avlesning til kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva) per år.

Det er ikke et krav at Norgesnett må foreta kontrollavlesning. Kontrollavlesning hos kunden
vil allikevel bli gjennomført der innrapportering av måleravlesninger mangler over tid.
Kontrollavlesning kan også bli utført etter regelmessig intervall eller når nettselskapet ser et behov for dette.