Hjem » Kunde » Nettleie privat

Nettleie privat

Nettleie er det du må betale for å få strøm levert til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din eller arbeidsplassen. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet, de som eier og drifter strømnettet der du bor eller arbeider.

Det du betaler i nettleie består av flere deler:

 • Den faste kostnaden som nå heter kapasitetsledd er en avtale som gir deg tilgang til strøm.
 • Den variable kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt, og kalles også energileddet. Du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.

Nettleie

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sørger blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige utgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett og regionalnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder. Les mer om nettap under transport av strøm

Nettleien er strengt regulert.

Nettselskapene har monopol på overføring og drift av strøm i hvert sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter prisen på nettleie, og NVE kontrollerer at det ikke hentes inn høyere eller lavere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve. Det sikrer at prisen blir korrekt.

Les mer om kraftsystemmodellen her

Informasjon om utforming av nettleien fra 01.07.22 finner du her

Informasjon om nettleie næring finner du her

Nettleiepriser privat

Prisene/tariffen gjelder for alle forbrukerkunder – alle typer boliger og fritidsboliger.

Prisene på kapasitetsleddet er delt inn 10 trinn. Hvert trinn har sin egen pris. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

I følge våre beregninger havner 8 av 10 kunder i de tre nederste trinnene og nesten alle privatkunder i trinn 1 til 5. Enkelte kunder og en del næringsvirksomhet med høye timesforbruk vil komme på et høyere trinn.

Nettleiepriser privat 01.02.24, kapasitetstariff

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

114,86*

37,81*

29,31*

Trinn 2

2-4,99 kW

191,44 37,81 29,31

Trinn 3

5-9,99 kW

314,81 37,81 29,31

Trinn 4

10-14,99 kW

559,86 37,81 29,31

Trinn 5

15-19,99 kW

743,64 37,81 29,31

Trinn 6

20-24,99 kW

922,32 37,81 29,31

Trinn 7

25-49,99 kW

1 429,43 37,81 29,31

Trinn 8

50-74,99 kW

2 237,74 37,81 29,31

Trinn 9

75-99,99 kW

3 046,04 37,81 29,31

Trinn 10

>100 kW

4 936,63 37,81 29,31

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inklusive alle avgifter:

 • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
 • Redusert sats på forbruksavgiften, 11,8875 øre/kWh inkl. mva
 • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Redusert sats på forbruksavgiften gjelder i månedene januar, februar og mars 24.
Fra 1. april 2024 er det normal sats på forbuksavgiften, 20,55 øre/kWh inkl. mva

 

Kapasitetsleddet

Kapasitetsleddet er et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig. Kapasitetsleddet beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de tre timene i måneden du brukt mest strøm, timene må være fordelt på ulike dager.

Energileddet

Energileddet avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side. Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

 • Tariff for ikke automatisk avlesning

  Pris pr. år kr. 1 500 ekskl. mva (kr. 1 875 inkl. mva)

  Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.
  Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.
  Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
  i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:
  17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
  Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og
  kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler.
  Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

  Det er ikke et krav at Norgesnett må foreta kontrollavlesning. Kontrollavlesning hos kunden
  vil allikevel bli gjennomført der innrapportering av måleravlesninger mangler over tid.
  Kontrollavlesning kan også bli utført etter regelmessig intervall eller når nettselskapet ser et behov for dette.

 • Hvilke avgifter må jeg betale og hvor store er de ?

  Avgifter på nettleien 2024

  Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
  9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

  Alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) april – des 2024 er
  16,44 øre/kWh (20,55øre/kWh inkl mva

  Les mer her: Avgiftssatser 2024

  Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,580 øre/kWh ekskl. mva).
  Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.

  Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
  1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
  Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i kapasitetstsleddene/fastleddene.

  Mva: 25%

Nettleiepriser - Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Nettleiepriser privat 01.02.24 – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for målt og umålt veilys.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

 

 

Fastledd

kr/år

Energiledd sommer
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd vinter
(nov-des)
øre/kWh

Privat veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

652,86*

35,56*

37,70*

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

139,07

35,56 37,70

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inklusive alle avgifter:

 • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
 • Redusert sats på forbruksavgiften, 11,8875 øre/kWh inkl. mva
 • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Redusert sats på forbruksavgiften gjelder i månedene januar, februar og mars 24.
Fra 1. april 2024 er det normal sats på forbruksavgiften, 20,55 øre/kWh inkl. mva

 

Priser andre tjenester

Åpning av anlegg for ny kunde
Åpning av stengte anlegg foretas kun i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Åpning anlegg grunnet manglende betaling
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 3000,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 1500,- inkl. mva
Åpning foretas normalt ikke utenom tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager.

I nødsituasjoner ta kontakt med vår driftssentral

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Midlertidig stengning/gjenåpning av anlegg
Gjelder kunder som ønsker anlegget stengt/frakoplet i mindre enn et år.

Åpning av midlertidig stengt anlegg i tidsrommet kl. 08.00-15.30 på virkedager: kr. 2000,- inkl mva
Dersom anlegget har vært stengt mer enn et år, gjelder:
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan foretas fjernt: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Det er forholdsvis høy åpningspris på midlertidig stengte anlegg fordi selv om anlegget er stengt, henger dette på et strømnett og kabel/ledning til boligen/hytta som skal vedlikeholdes. Nettleien går med til drift, vedlikehold, raperasjoner mm. Dette er helt uavhengig av om det går strøm i ledningene eller ikke. Det vil være urimelig at de andre kundene i nettet skal betale denne kostnaden.
Videre er administrasjonskostnadene høyere for anlegg som skal stenges/åpnes oftere enn andre anlegg.

Stengt anlegg grunnet kunde som nekter Norgesnett å bytte måler
Stenging, målerbytte og gjenåpning: Kr. 3000,- inkl. mva.
Bomtur: kr. 1500 inkl mva

Målerbytte og gjenåpning foretas normalt ikke utenom tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager.

Kontroll og plombering av måler ved brutt plombering
Reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Kontroll av strømmåler hos kunde
Gjelder montørbistand for å finne antatt feil med måler og dette ikke finnes.
Reisetid, kontroll og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva
Bomtur faktureres kr. 1500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Montasje av seriemåler
Reisetid, montasje av strømmåler, analyse, dokumentasjon: kr. 3500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Deaktivering av målerens radiomodul
Reisetid, deaktivering, dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Flytting av antenne
Hvis du skal pusse opp kan du løsne på de to skruene antennen er festet med, slik at du kommer til ved oppussing. Men vær obs på at du ikke drar ut antenneledningen.

Ønsker du å flytte antennen til et annet sted i huset, bestiller du dette via Min side.

Tjenesten er kostnadsfri dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

At det er gjennomførbart for montør innenfor HMS retningslinjer.
At det er tilgjengelig trekkerør.
At avstanden mellom strømmåler og ønsket plassering er under 10 meter.
Antennen må stå i loddrett posisjon.

Mer informasjon

Nettleie for plusskunder

Det opereres med to typer nettleier: en for uttak av effekt (forbruk), og en for innmating av effekt (produksjon). Typisk består begge netteleietypene av både et kapasitetsledd og et energiledd. En vanlig kunde (uten produksjonsanlegg) forholder seg kun til nettleie for forbruk. Denne forbrukstariffen forblir uendret når kunden blir en plusskunde.

Når kunden etablerer produksjonsanlegg hos seg og oppnår høyere produksjon enn forbruk visse timer i døgnet, så vil plusskunden mate inn effekt på strømnettet og blir for den perioden beregnet med nettleie for produksjon. Energileddet varierer avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet i området, og varierer mellom hvilket av våre nettområder du bor i.

For uttak av effekt vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres tilsvarende produksjonen av strøm (hvor produksjonen fremdeles er lavere enn forbruket). Dette vil redusere den delen av forbruksnettleien som er knyttet til energiledd.

Oppsummert:

 • I timer med høyere forbruk enn produksjon:
  Nettleie = Kapasitetsledd [kr/mnd] + energiledd [øre/kWh] * forbruk [kWh]
 • I timer med lavere forbruk enn produksjon:
  Nettleie = energiledd [øre/kWh] * produksjon [kWh]
  Her er energileddet negativt, det vil si at det betales til kunden.

For andre spørsmål knyttet til plusskunder, se publisert kundeside under Kundeservice eller for installatører under Bygging & graving.

Når innmatingen (produksjon fra plusskunder) reduserer tapene i nettet, blir marginaltapet negativt. Prisen på dette marginaltapet, som kunden får godtgjort, er forskjellig i Norgesnett sine nettområder.

 

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Fredrikstad:

  Priser fra 1. mars 2023:

  Vinter (1.3.23-30.4.23 og 1.10.23-30.4.24): -9,1 øre/kWh (-11,375 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.23-30.9.23): -7,0 øre/kWh (-8,75 øre/kWh inkl mva)

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Follo:

  Priser fra 1. mars 2023:

  Vinter (1.3.23-30.4.23 og 1.10.23-30.4.24): -6,1 øre/kWh (-7,625 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.23-30.9.23: -5,6 øre/kWh (-7,0 øre/kWh inkl. mva)

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Askøy:

  Priser fra 1. mars 2023:

  Vinter (1.3.23-30.4.23): – 5,5 øre/kWh (-6,875 øre/kWh inkl mva)
  Sommer (1.5.23-30.9.23): -3,6 øre/kWh (-4,5 øre/kWh inkl mva)

   

   

Ventetariff /leveringspliktig strøm

Dersom en kunde er uten kraftleverandør, har Norgesnett AS plikt til å levere kraft, men da til en høyere pris.
Dette er en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv kraftleverandør. Disse kundene oppfordres til å skaffe seg en ordinær kraftleverandør.

Kundene finner strømleverandører her:

strompris.no på www.forbrukerradet.no.

Her finner du oversikt over strømleverandører i ditt område

 

 • Pris på leveringspliktig strøm

  Kraftpris de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

  Kostnader til grønne elsertifikater er inkludert i påslagene.

  Etter 6 uker i perioden 01.12.22 til 01.07.2024  har myndighetene bestemt at påslaget fremdeles skal
  være 5 øre/kWh eks. mva (6,25 øre/kWh inkl. mva).

   

Grønne elsertifikater

Stortinget vedtok innføring av grønne elsertifikater fra 1. januar 2012. Elsertifikater er en lovpålagt felles norsk-svensk økonomisk støtteordning. Målet med elsertifikater, er å gjøre det mer lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraft som f.eks. vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi.

Elsertifikat-markedet skapes ved at produsenter av ny fornybar kraft, får et elsertifikat av staten for hver 1000 kWh produsert ny fornybar kraft, i en periode på 15 år. Ved salg av disse sertifikatene får produsentene en ekstrainntekt utover salget av sin kraftproduksjon i markedet.

Etterspørselen etter elsertifikater skapes ved at kraftleverandører plikter å kjøpe elsertifikater tilsvarende en viss andel av sitt salg. For året 2012, plikter alle kraftleverandører å kjøpe elsertifikater tilsvarende 3 % av sitt forventede års salg. Prisen på elsertifikatene avgjøres av tilbud og etterspørsel. Kraftleverandørene viderefører kostnaden av elsertifikatene til sine kunder med et påslag på kraftprisen.

Hvilke konsekvenser vil dette få for deg som kraftkunde?  I utgangspunktet vil denne sertifikatordningen medføre en ekstra kostnad for oss alle. Etter hvert som mer ny kraft kommer inn på markedet kan dette være med på å dempe prispresset i markedet, slik at det kan bli en vinn / vinn situasjon for både produsent og forbruker.

A

Hva koster elsertifikatordningen?

Dersom snittprisen på elsertifikatordningen i 2022 er 5øre/kWh inkl. mva, vil merkostnaden for en kunde som bruker 20000kWh utgjøre 1000 kroner inl. mva.

Nettselskapene er ansvarlig for å kjøpe elsertifikater for strøm som leveres til kunder som omfattes av ordningen med leveringsplikt. Elsertifikatprisen er dermed inkludert i prisen som er oppgitt for den leveringspliktige strømmen.

 

Les mer hos NVE

 

 

Avgifter på nettleien 2024

Avgifter på nettleien 2024

Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

Alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) april – des 2024 er
16,44 øre/kWh (20,55øre/kWh inkl mva

Les mer her: Avgiftssatser 2024

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,580 øre/kWh ekskl. mva).
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.
Dette gjøres her: Egenerklæring

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i kapasitetstsleddene/fastleddene.

Mva: 25%

Standardvilkår

Energi Norges standard nettleie- og tilknytningsvilkår

Norgesnett endret 1. mai 2021 standardvilkårene for nettleie og tilknytning til Energi Norges nye standardvilkår. Dette gjelder for forbrukerkunder og næringskunder.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

 • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden
 • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbrukerkunder (husholdning/fritidsboliger) 01.05.21

Energi Norges standard avtale for levering av elektrisk kraft

Parter i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandøren som selger av elektrisk kraft. Avtalen er utarbeidet av Energi Norge og Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet).

I de tilfeller nettselskapet leverer kraft (venterariff til høy pris) blir avtalen et forhold mellom nettselskapet og kunden.

Standard kraftleveringsavtale