Hjem » Kunde » Nettleie næring

Nettleie næring

Nettleie er det du må betale for å få strøm levert til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din eller arbeidsplassen. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet, de som eier og drifter strømnettet der du bor eller arbeider.

Næringskunder med et årsforbruk på under 100 000kWh (kapasitetstariff)

Nettleien (kapasitetstariffen) består av to deler:

 • Fastledd som nå heter kapasitetsledd. Denne bestemmes av snittet av de tre timene det brukes mest strøm. Disse tre timene må være på forskjellige dager.
 • Energiledd. Kunden betaler for brukt energi i kWh.

Næringskunder med et årsforbruk på mer enn 100 000kWh (effekttariff)

Nettleien (effekttariffen) består av tre deler:

 • Fastledd
 • Effektledd
 • Energiledd

Næringskunder med umålt/målt veilys og annet umålt forbruk (energitariff)

 • Fastledd
 • Energiledd

Nettleie

I tillegg til transport av strøm, dekker nettleien kostnader til vedlikehold, drift av strømnettet, beredskap, utbygging av nytt nett og forbedring av eksisterende nett. Dette sørger blant annet at du får en sikker og stabil strømforsyning.

Omtrent halvparten av det du betaler i nettleie, går til statlige utgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. I tillegg går en del av nettleien til Statnett og regionalnett, som leie for de større transportlinjene som fører strømmen fra kraftprodusentenes anlegg og inn til byer og tettsteder.

Nettleien er strengt regulert.

Nettselskapene har monopol på overføring og drift av strøm i hvert sitt område, og er derfor strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapet selv som fastsetter prisen på nettleie, og NVE kontrollerer at det ikke hentes inn høyere eller lavere inntekter enn det selskapet totalt har lov til å kreve. Det sikrer at prisen blir korrekt.

Les mer om kraftsystemmodellen her.
Informasjon om utforming av nettleien fra 01.07.22 finner du her.
Informasjon om nettleie privat finner du her.

Nettleiepriser næring, kapasitetstariff

Nettleiepriser næring 01.02.24, kapasitetstariff

Prisene på kapasitetsleddet er delt inn i 10 trinn. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd
kr/mnd

Energiledd
dagKl 06 – 22
øre/kWh
Energiledd
nattKl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

158,56*

19,74*

12,94*

Trinn 2

2-4,99 kW

219,82 19,74 12,94

Trinn 3

5-9,99 kW

318,52 19,74 12,94

Trinn 4

10-14,99 kW

514,55 19,74 12,94

Trinn 5

15-19,99 kW

661,58 19,74 12,94

Trinn 6

20-24,99 kW

804,52 19,74 12,94

Trinn 7

25-49,99 kW

1 210,21 19,74 12,94

Trinn 8

50 – 74,99 kW

1 856,86 19,74 12,94

Trinn 9

75 – 99,99 kW

2 503,50 19,74 12,94

Trinn 10

>100 kW

4 015,97 19,74 12,94

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inkl. ENOVA avgift i kapasitetsleddet. ENOVA avgift er kr. 800 pr.år (kr. 66,67 pr. mnd).

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

Fellesanlegg, elbillading – borettslag, boligsameier

For anlegg benyttet til boligformål er ENOVA avgiften inkludert i energileddet.

Prisene på kapasitetsleddet er delt inn i 10 trinn. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd
kr/mnd

Energiledd
dagKl 06 – 22
øre/kWh
Energiledd
nattKl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

91,89*

20,74*

13,94*

Trinn 2

2-4,99 kW

153,15 20,74 13,94

Trinn 3

5-9,99 kW

251,85 20,74 13,94

Trinn 4

10-14,99 kW

447,89 20,74 13,94

Trinn 5

15-19,99 kW

594,91 20,74 13,94

Trinn 6

20-24,99 kW

737,86 20,74 13,94

Trinn 7

25-49,99 kW

1 143,54 20,74 13,94

Trinn 8

50 – 74,99 kW

1 790,19 20,74 13,94

Trinn 9

75 – 99,99 kW

2 436,83 20,74 13,94

Trinn 10

>100 kW

3 949,31 20,74 13,94

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

ENOVA avgift 1 øre/kWh er inkludert i energileddet.

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

Kapasitetsleddet

Prisen på kapasitetsforbruket avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden multiplisert med prisen på kapasitetsleddet.
Gjennomsnittet av døgnmaksene avgjør hvilket trinn med pris i tabellen som blir benyttet i avregningen.

Energileddet

Prisen på energiforbruket avregnes etter strømforbruk i kilowattimer, kWh, multiplisert med prisen på energileddet. Avregningsgrunnlaget avhenger av når på døgnet forbruket skjer.

Lurer du på hvor mye du bruker?

Hvis du selv ikke vet hva du vanligvis bruker, anbefaler vi sterkt å sjekke på Min side Der finner du forbruket ditt per time, døgn og måned.

Nettleiepriser næring, effekttariff

Nettleiepriser næring 01.02.24, effekttariff

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder med et årsforbruk mer enn 100 000kWh. 

Om effekttariffen:

Nettleien avregnes og faktureres månedlig og er sammensatt av:

 • Fastledd (kr/år) – En fast sum per måned
 • Effektledd (kr/ kW) – bestemmes av gjennomsnitt av de tre timene det brukes mest strøm, timene må være på forskjellige dager, per måned (gjelder kunder med lavspentmåling).
 • Energiledd (øre/kWh) – Et beløp per kilowatt time.

Effektledd for høyspentmålte anlegg: For kunder som har høyspentmålt forbruk, er det den timen i måneden det brukes mest strøm som er avregningsgrunnlaget (makstimen).

Det er to effekttrinn i tariffen. For et gjennomsnittlig effektuttak til og med 100 kW vil man betale «effekttrinn 1». Dersom det gjennomsnittlige effektuttaket overstiger 100 kW, betales «effekttrinn 2» for det overskytende.

Eksempel: De tre høyeste timene viser et gjennomsnitt på 115 kW, da betales 100 X effekttrinn 1 + 15 X effekttrinn 2. 

2024 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.02.24 jan – des mai – okt nov – apr
Lavspent 5 508,26* 3,74* 5,34*
Effekttrinn 1 (0-100kW) 65,11*  –
Effekttrinn 2 (>100kW) 63,25*  –
Høyspent måling 18 550,99 44,40 2,14 3,21

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

Fellesanlegg, elbillading – borettslag, boligsameier

For anlegg benyttet til boligformål er ENOVA avgiften inkludert i energileddet.

2024 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.02.24 jan – des mai – okt nov – apr
Lavspent 4708,26* 4,74* 6,34*
Effekttrinn 1 (0-100kW) 65,11*  –
Effekttrinn 2 (>100kW) 63,25*  –

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

ENOVA avgift 1 øre/kWh er inkludert i energileddet.

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 • Gjennomsnittet av de tre høyeste timeverdiene i måneden defineres som maksimaltimen

  Maksimaltimen er avregningsgrunnlaget for effektavregningen. Maksimaltimen defineres som gjennomsnittet av de tre høyeste målte timeverdiene i måneden. Dette er timene det brukes mest strøm.
  De tre høyeste målte timeverdiene må være på forskjellige dager.

 • Avgifter på nettleien 2024

   

  Lavere alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
  9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

  Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2024 er
  16,44 øre/kWh (20,55 øre/kWh inkl mva)

  Det er redusert avgift, 0,580 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring

  Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen

   


  Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
  Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.  

  Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
  1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
  kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

  Mva: 25%

   

Nettleiepriser næring, fleksibelt forbruk, effekttariff

Nettleiepriser næring 01.02.24, fleksibelt forbruk, effekttariff

Grunnleggende vilkår for «Fleksibelt forbruk», er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel, eller momentant varsel. Ved momentant varsel er det Norgesnett som fjernstyrer utkoblingen. Det er inngått særskilt avtale med kundene som har denne nettleietariffen.

Makstimen, som er avregningsgrunnlaget, for kunder med fleksibelt forbruk, er den timen i måneden det brukes mest strøm.

2024 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.02.24 mai – okt nov – apr mai – okt nov – apr
Fleksibel 1,5t utkobling, lavsp 6 021,01* 3,74* 5,34*
Effekttrinn 1 (0-200kW) 17,35 25,37
Effekttrinn 2 (>200kW) 12,02 20,02
Fleksibel, momentan utkobling, lavsp 6 021,01 3,74 5,34
Effekttrinn 1 (0-200kW) 6,68 9,35
Effekttrinn 2 (>200kW) 3,33 5,34
Fleksibel. Momentan utkobling, høysp 18 550,99 1,66 1,66 2,14 2,14

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

 • Vilkår fleksibelt forbruk

  Grunnleggende vilkår for ”Fleksibelt forbruk” er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel.
  Norgesnett har noen kunder med 1,5t varsel. Etter at ordningen «Fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff» erstattet ordningen «Utkoblbart forbruk» gjelder:

  • kunden må ha timesmåling

  • minimum installert effekt på 200kW (230V og 400V)

  • det tilbys kun momentan utkobling

  • nettselskapet skal kunne fjernstyre utkoblingen

  • kunden må til enhver tid gi nettselskapet
  oppdatert informasjon om kontaktpersoner og måter å kontakte kunden på

  • der kundene har høyspenningstilknytninger, skal det oversendes driftslederdokumentasjon

  • kundene avregnes månedlig

   

  Kunder som har fleksibel effekttariff avregnes for maksimaltimen.

  Fleksibelt forbruk krever særskilt avtale: Kontakt vårt kundesenter for nærmere informasjon.

  Kunder som senere vil gå over på prioritert overføring, vil bli vurdert i hvert tilfelle. Det er kapasitetsmessige forhold i nettet som vil avgjøre om dette lar seg gjøre eller ikke.
  Kunden må dekke alle kostnader som oppstår i forbindelse med overgangen til prioritert overføring.

 • Avgifter på nettleien 2024

   

  Lavere alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
  9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

  Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2024 er
  16,44 øre/kWh (20,55 øre/kWh inkl mva)

  Det er redusert avgift, 0,580 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring

  Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen

   


  Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
  Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.  

  Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
  1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
  kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

  Mva: 25%

   

Nettleiepriser - Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk, næring

Nettleiepriser næring 01.02.24 – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for umålte, AMS målte og armaturmålte veilysanlegg.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

Prisene/tariffen er fra 01.10.2023.

 

Fastledd*
kr/år

Energiledd
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd
(nov-des)
øre/kWh

Næring veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

1 322,31*

17,94*

19,65*

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

989,14

17,94

19,65

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

ENOVA avgift kr. 800 er inkludert i fastleddet

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

Priser andre tjenester

Åpning av anlegg for ny kunde
Åpning av stengte anlegg foretas kun i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Åpning anlegg grunnet manglende betaling
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 3000,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan fjernstyres: kr. 1500,- inkl. mva
Åpning foretas normalt ikke utenom tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 på virkedager.

I nødsituasjoner ta kontakt med vår driftssentral

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Midlertidig stengning/gjenåpning av anlegg
Gjelder kunder som ønsker anlegget stengt/frakoplet i mindre enn et år.

Åpning av midlertidig stengt anlegg i tidsrommet kl. 08.00-15.30 på virkedager: kr. 2000,- inkl mva
Dersom anlegget har vært stengt mer enn et år, gjelder:
Åpningsgebyr der montør må åpne måleren: 1400,- inkl. mva.
Åpningsgebyr der åpning av måler kan foretas fjernt: kr. 750,- inkl. mva

Gebyret vil bli belastet på førstkommende nettleiefaktura.

Stengt anlegg grunnet kunde som nekter Norgesnett å bytte måler
Stenging, målerbytte og gjenåpning: Kr. 3000,- inkl. mva.
Bomtur: kr. 1500 inkl mva

Kontroll og plombering av måler ved brutt plombering
Reisetid, montasje, materiell og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Kontroll av strømmåler hos kunde
Gjelder montørbistand for å finne antatt feil med måler og dette ikke finnes.
Reisetid, kontroll og dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva
Bomtur faktureres kr. 1500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Montasje av seriemåler
Reisetid, montasje av strømmåler, analyse, dokumentasjon: kr. 3500,- inkl. mva

Tjenesten bestilles via Min Side

Deaktivering av målerens radiomodul
Reisetid, deaktivering, dokumentasjon: kr. 1500,- inkl. mva

Flytting av antenne
Hvis du skal pusse opp kan du løsne på de to skruene antennen er festet med, slik at du kommer til ved oppussing. Men vær obs på at du ikke drar ut antenneledningen.

Ønsker du å flytte antennen til et annet sted i huset, bestiller du dette via Min side.

Tjenesten er kostnadsfri dersom følgende forutsetninger er oppfylt:

At det er gjennomførbart for montør innenfor HMS retningslinjer.
At det er tilgjengelig trekkerør.
At avstanden mellom strømmåler og ønsket plassering er under 10 meter.
Antennen må stå i loddrett posisjon.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt reduserer overføringskapasiteten i nettet og øker samtidig tapene i nettet.

For uttak under 50kW kreves ikke gebyr for reaktiv effekt. Når uttaket av aktiv effekt er over 50kW og den reaktive effekt overstiger 33% (effektfaktor under 0,95), kan Norgesnett kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor.

Kunden kan alternativt velge å betale for det overskytende uttak av reaktiv effekt med et gebyr på 38 kr/kVAr/mnd.

Typisk forbruk som trekker reaktiv effekt ut av forsyningsnettet: motorer, induksjonsovner, sveising, lysbueovner, transformatorer, fluoriserende lamper mm

Mer informasjon

Nettleie for plusskunder

Det opereres med to typer nettleier: en for uttak av effekt (forbruk), og en for innmating av effekt (produksjon). Typisk består begge netteleietypene av både et fastledd og et energiledd, men nettleien for forbruk kan også inkludere et effektledd. En vanlig kunde (uten produksjonsanlegg) forholder seg kun til nettleie for forbruk. Denne forbrukstariffen forblir uendret når kunden blir en plusskunde.

Når kunden etablerer produksjonsanlegg hos seg og oppnår høyere produksjon enn forbruk visse timer i døgnet, så vil plusskunden mate inn effekt på strømnettet og blir for den perioden beregnet med nettleie for produksjon. Plusskunden vil være fritatt fastleddet til produksjonsnettleien og kun bli fakturert for energileddet. Energileddet varierer avhengig av om kraftproduksjonen øker eller reduserer nettapet i området, og varierer mellom hvilket av våre nettområder du bor i.

For uttak av effekt vil kunden betale samme nettleie som før kunden ble plusskunde, men energiuttaket vil reduseres tilsvarende produksjonen av strøm (hvor produksjonen fremdeles er lavere enn forbruket). Dette vil redusere den delen av forbruksnettleien som er knyttet til energiledd.

Oppsummert:

 • I timer med høyere forbruk enn produksjon:
  Nettleie = fastledd [kr/år] + energiledd [øre/kWh] * forbruk [kWh] + effektledd [øre/kW] * effekt [kW]
  (sistnevnte ledd utgår for kundene som kun har energibasert nettleie)
 • I timer med lavere forbruk enn produksjon:
  Nettleie = energiledd [øre/kWh] * produksjon [kWh]
  Her er energileddet negativt, det vil si at det betales til kunden.

For andre spørsmål knyttet til plusskunder, se publisert kundeside under Kundeservice eller for installatører under Bygging & graving.

Når innmatingen (produksjon fra plusskunder) reduserer tapene i nettet, blir marginaltapet negativt. Prisen på dette marginaltapet, som kunden får godtgjort, er forskjellig i Norgesnett sine nettområder.

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Fredrikstad:

  Priser fra 1. mai 2024:

  Vinter (1.10.24 – 31.12.24 og 1.1.25 – 30.4.25): -4,5 øre/kWh (-5,625 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.24 – 31.9.24): -3,8 øre/kWh (-4,75 øre/kWh inkl mva)

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Follo:

  Priser fra 1. mai 2024:

  Vinter (1.10.24 – 31.12.24 og 1.1.25 – 30.4.25): -4,3 øre/kWh (-5,375 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.24 – 31.9.24): -3,2 øre/kWh (-4 øre/kWh inkl mva)

 • Nettleiepriser for innmating fra plusskunder i Askøy:

  Priser fra 1. mai 2024:

  Vinter (1.10.24 – 31.12.24 og 1.1.25 – 30.4.25): -5,6 øre/kWh (-7 øre/kWh inkl. mva)
  Sommer (1.5.24 – 31.9.24): -4,0 øre/kWh (-5 øre/kWh inkl mva)

   

   

Ventetariff / leveringspliktig strøm

Dersom en kunde er uten kraftleverandør, har Norgesnett AS plikt til å levere kraft, men da til en høyere pris.
Dette er en midlertidig løsning for de som blir uten aktiv kraftleverandør. Disse kundene oppfordres til å skaffe seg en ordinær kraftleverandør.

Kundene finner strømleverandører her:

strompris.no på www.forbrukerradet.no.

Her finner du oversikt over strømleverandører i ditt område

 

 • Pris på leveringspliktig strøm

  Kraftpris de første 6 uker er lik områdepris på Nord Pool Spot + 5 øre/kWh i påslag, eks mva.

  Kostnader til grønne elsertifikater er inkludert i påslagene.

  Etter 6 uker i perioden 01.12.22 til 01.07.2024  har myndighetene bestemt at påslaget fremdeles skal
  være 5 øre/kWh eks. mva (6,25 øre/kWh inkl. mva).

   

Grønne elsertifikater

Stortinget vedtok innføring av grønne elsertifikater fra 1. januar 2012. Elsertifikater er en lovpålagt felles norsk-svensk økonomisk støtteordning. Målet med elsertifikater, er å gjøre det mer lønnsomt å bygge ut ny fornybar kraft som f.eks. vannkraft, vindkraft, solenergi og bioenergi.

Elsertifikat-markedet skapes ved at produsenter av ny fornybar kraft, får et elsertifikat av staten for hver 1000 kWh produsert ny fornybar kraft, i en periode på 15 år. Ved salg av disse sertifikatene får produsentene en ekstrainntekt utover salget av sin kraftproduksjon i markedet.

Etterspørselen etter elsertifikater skapes ved at kraftleverandører plikter å kjøpe elsertifikater tilsvarende en viss andel av sitt salg. For året 2012, plikter alle kraftleverandører å kjøpe elsertifikater tilsvarende 3 % av sitt forventede års salg. Prisen på elsertifikatene avgjøres av tilbud og etterspørsel. Kraftleverandørene viderefører kostnaden av elsertifikatene til sine kunder med et påslag på kraftprisen.

Hvilke konsekvenser vil dette få for deg som kraftkunde?  I utgangspunktet vil denne sertifikatordningen medføre en ekstra kostnad for oss alle. Etter hvert som mer ny kraft kommer inn på markedet kan dette være med på å dempe prispresset i markedet, slik at det kan bli en vinn / vinn situasjon for både produsent og forbruker.

A

Hva koster elsertifikatordningen?

Dersom snittprisen på elsertifikatordningen i 2022 er 5øre/kWh inkl. mva, vil merkostnaden for en kunde som bruker 20000kWh utgjøre 1000 kroner inl. mva.

Nettselskapene er ansvarlig for å kjøpe elsertifikater for strøm som leveres til kunder som omfattes av ordningen med leveringsplikt. Elsertifikatprisen er dermed inkludert i prisen som er oppgitt for den leveringspliktige strømmen.

 

Les mer hos NVE

 

Utbyggers kostnader

Kostnader ved tilknytning av anlegg / omgjøringer av eksisterende anlegg.

Norgesnett har ikke tilknytningsgebyr, men praktiserer fullt anleggsbidrag. Dette betyr at alle kostnader som er relatert til kundens behov dekkes av kunden.

Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader (anleggskostnad); det vil si kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering og lignende. Norgesnetts anleggsbidragsordning følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, jamfør §17-5 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, og forskrifter gitt av myndighetene (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE).

Avgifter på nettleien 2024

Avgifter på nettleien 2024

Lavere alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

Alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) april – des 2024 er
16,44 øre/kWh (20,55øre/kWh inkl mva

Les mer her: Avgiftssatser 2024

Det er redusert avgift for elektrisk kraft som leveres til industri- og bergverksproduksjon (0,580 øre/kWh ekskl. mva).
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider.

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift.
Dette gjøres her: Egenerklæring

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
Kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i kapasitetstsleddene/fastleddene.

Mva: 25%

Egenerklæring vedrørende redusert forbruksavgiftavgift eller fritak for forbruksavgift

Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

 

Egenerklæring vedrørende redusert forbruksavgift eller fritak for forbruksavgift

Standardvilkår

Nye standardvilkår gjeldende fra 01.05.21

Norgesnett endrer standardvilkårene for nettleie og tilknytning fra 1. mai 2021 til Energi Norges nye standardvilkår. Dette gjelder for forbrukerkunder og næringskunder. Næringskunder er ikke å anse som forbrukere iht forbrukerkjøpslovens bestemmelser.

Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

 • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden
 • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring 01.05.21