Hjem » Kunde » Trefelling og linjerydding

Trefelling og linjerydding

Planlegger du å felle et tre på egen eiendom, bør du tenke på at den som utfører jobben er ansvarlig for egen sikkerhet og eventuell skade på nettselskapets linjer.

 

Henvendelse om trefelling gjør du i vår kundeportal

Basert på bildene, og informasjonen som oppgis i portalen, gir vi tilbakemelding om vi bistår med trefellingen. Normalt vil det gis tilbakemelding innen 3 uker.

Ved å benytte portalen godtar du at kontaktinformasjonen du oppgir lagres i vårt kundesystem, slik at vi kan kontakte deg igjen.

Vår personvernerklæring kan du lese her

 

Ønsker du å plante nye trær?

Tenk framover før du planter, slik at du unngår problemet med beskjæring av vekster som vokser for nær strømledningene. Ønsker du å plante trær som med tiden vil vokse seg store, så sørg for at disse settes på en del av tomten der de ikke vil kommer i konflikt med kraftledninger.

Linjerydding

Årlig gjennomfører Norgesnett trefelling og vegetasjonsrydding i utvalgte områder i lavspenningsnettet og langs utvalgte traseer i høyspenningsnettet. For å unngå skade og avbrudd i strømforsyningen er det nødvendig med felling av trær og annen høytvoksende vegetasjon som kan komme i konflikt med strømnettet

Berørte grunneiere blir varslet i forkant. Rydding rundt høyspenningslinjer er hjemlet i avtaler med grunneiere. Rydding rundt lavspenningslinjer er hjemlet i  standard vilkår for nettleie og tilknytning  som gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring 01.05.21

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbrukerkunder (husholdning/fritidsboliger) 01.05.21

Norgesnett benytter godkjente skogryddingsfirmaer til å utføre vegetasjonsrydding og trefelling. Disse firmaene har erfarne skogryddere som også gjennomgår årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.

Felt trevirke blir liggende igjen på eiendommen.

 

 

Dersom du selv skal felle trær på egen eiendom

Det er ikke noe i veien for å felle trær selv på egen eiendom. Vær forsiktig, unngå personskade, skade på bygning eller skade på det elektriske nettet. Du er selv ansvarlig for sikkerheten.
Skulle du være uheldig å skade det elektriske ledningsanlegget har du erstatningsansvar overfor Norgesnett. Dersom du er i tvil om fellingen kan utføres uten risiko for skade på elektrisk anlegg, benytt vårt kontaktskjema “Henvendelse om trefelling”.

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer

Trefelling nær høyspenningslinjer er spesielt risikoutsatt. Trefelling anbefales utført av profesjonelle. Et tre som kommer i berøring med høyspenningslinjer utgjør meget stor personfare.
Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær høyspenningslinjer kontaktes vår driftssentral på tlf. 815 68 427. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte. Vi kan også avtale og gjennomføre befaring.

Henvendelse om trefelling nær lavspenningslinjer

Har du generelle spørsmål om trefelling eller har du trær som er veldig nær våre lavspenningslinjer på din eiendom, kontakter du Norgesnett via skjema over. Her legger du inn en kort beskrivelse av situasjonen og det som ønskes utført. Ser du et eller flere stolpenummer, skriv inn ett av disse i kontaktskjemaet. Det er viktig å legge ved gode bilder, også fra forskjellige vinkler. Basert på bildene, og den informasjon som oppgis i skjemaet, gir vi tilbakemelding om vi bistår med fellingen. Norgesnett har rask behandling av slike saker.

Bistand som er kostnadsfritt for deg som kunde

Norgesnett bistår med kvisting og kapping for å sikre minimumavstand på 1 meter fra strømførende lavspenningsnett. Dette er kostnadsfritt for deg som kunde. På stabile trær kan det godtas at stammen er inntil 30cm fra strømførende linje. Rundt stolper skal det være fritt for trær/prydvekster i avstand på minimum 1 meter.

Feltvirke blir liggende igjen på eiendommen.

Kostnader for deg som kunde

Ved bistand til trefelling/rydding utenom det Norgesnett yter kostnadsfritt, kontakter du selv et godkjent trefellingsfirma. Utførelse av oppdrag og betaling er da et anliggende mellom deg som kunde og dette firmaet.

Meld fra om farlige forhold

Har du observert et tre som har falt ned på strømlinjen eller er i ferd med å gjøre det?
Benytt vårt skjema over for å melde om dette.

Felle trær nær ledninger - hvem har ansvaret? Ikke grunneiers ansvar.

Nettselskapene gjennom forskrift om elektriske forsyningsanlegg er pålagt å holde vegetasjon, bygninger og alt mulig annet som kan komme og forstyrre ledningene i en viss avstand fra ledningsnettet. Det er ulike bestemmelser for høyspenning og lavspenning. Dersom du lurer på om ledningene rundt boligen er høyspent eller lavspent kan du se etter følgende: Hvis det bare er én ledning, eller tre tråder over hverandre, er det lavspent. Er det tre-fire ledninger horisontalt fordelt er det snakk om høyspent. Om lavspenning, som er det aktuelle her, sier veilederen til forskriften at grener ikke skal kunne gjøre skade på ledere og installasjon. Ved vindstille vær skal avstanden mellom grener og ledninger være 0,5 meter, men løv og lette kvister kan berøre ledningene.

I praksis betyr dette at treet kan være i berøring med ledningene uten at det blir noe sikkerhetsbrudd. Det er sjelden vi går inn og feller trær i sin helhet – i de tilfellene hvor grener kommer nærmere ledningene enn forskriften tilsier beskjærer vi i stedet bare rundt ledningene. Det er ikke den som eier tomta der treet vokser som må gjøre dette. Når greiner er for nær ledningene må nettselskapet gjøre en grov beskjæring som ikke nødvendigvis blir som grunneier ønsker.- Det beste er om grunneier beskjærer mye tidligere slik at vegetasjonen holder seg minimum 2 meter fra linjene. Da får grunneier den formen og estetikken som han/hun ønsker. Har vegetasjonen vokst seg nærmere må det benyttes fagpersonell til beskjæringen slik at det ikke oppstår kontakt med de strømførende linjene.

Grunneier må ikke betale for reparasjon av linja dersom en gren på eiendommen gjør at ledningen ryker i storm. Da er det nettselskapet som må komme og henge opp trådene for egen regning.

Pass på ved trefelling

Det man derimot kan bli ansvarlig for å betale for, er reparasjon av ledninger som ryker mens en selv, eller noen en engasjerer, sager ned treet. Dersom du ikke gjør noe, og ledningen ryker i uværet, er reparasjonen kostnadsfri for kunden. Men du kan få det økonomiske ansvaret for skader som skyldes at ledningen blir ødelagt når du får felt treet. Det vil egentlig si at det vil lønne seg for grunneier å la treet stå, håpe på det beste og eventuelt bare får ting fikset hvis det går galt. Det er sjelden det skjer skader på ledninger i lavspentnettet på grunn av trær som står for tett. Men det vi ofte ser, når vi er ute på befaring hos kunder som er bekymret for et tre de mener kan falle over eller skade ledninger, er at de reelt sett frykter at treet kan falle over huset, – ikke ledningene, og så ønsker de vår hjelp til å få tatt det ned kostnadsfritt. Men det kan ikke vi ta ansvaret for.

I enkelte tilfeller der de ser at det vil være hensiktsmessig for ledningene, kommer frem til spleise-avtaler med kundene; for eksempel at Norgesnett kan stå for å felle treet, mens kunden selv sørger for opprydningen.

Ikke klatre-vennlig

Det som imidlertid er nettselskapets ansvar, er å sørge for at trær som står i nærheten av blanke ledninger gjøres klatre-sikre, slik at ikke barn eller andre kan klatre opp og komme borti ledningene. Det er beskrevet i veiledningen til forskriften at dette kan gjøres ved enten å kappe de nederste grenene opp til ca. 2,5 meter, slik at ingen kommer seg opp i treet, eller sørge for at det ikke tykke grener i nærheten av ledningen.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626

I forhold til vårt nett er det vi som gjør vurderingen. Dersom kunden ønsker å fjerne trær, men er redd for å skade ledningen, så kan vi bistå. Men vi gjør vurderingen. Dersom vi vurderer det som deres sak, så må de sørge for trefelling privat. Når det er snakk om Høyspenning, så bistår vi alltid!

En artikkel som er til informasjon:
https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/hage/felle-trar-nar-ledninger/