Installasjon av produksjonsanlegg

For mer informasjon om begrepet plusskunde, se den generelle siden om plusskunder.

(Info og skjema sist oppdatert 17.03.2019)

 

Prosess for etablering av produksjonsanlegg

1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg.
2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett via Elsmart. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og signert versjon av dokumentet «Erklæring fra installatør/leverandør av produksjonsanlegg» (se feltet til høyre).
3. Norgesnett godkjenner installatørens forhåndsmelding.
4. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Norgesnett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.
5. Installatør sender deretter ferdigmelding til Norgesnett.
6. Norgesnett godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer. Deretter blir en bekreftelse på plusskundeforholdet sendt per *epost til kunden.
7. Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge bekreftelsen fra Norgesnett.

*Dersom kunden ikke har en epostadresse registrert på kraftleverandørens Min Side, vil det bli sendt en sms til mobilnummeret som er oppgitt.

 

Tekniske krav for tilknytting av produksjonsanlegg med innmating til strømnettet

For å kunne installere og koble til et produksjonsanlegg hos en kunde, må anlegget tilfredsstille de tekniske kravene til Norgesnett. Dette gjøres for at anlegget ikke skal forringe leveringskvalitet eller forsyningssikkerhet, ettersom nettselskapet er ansvarlig for å overholde dette i alle deler av sitt strømnett. Av sikkerhetsmessige årsaker er det et krav om at produksjonsanlegget skal koble ut automatisk ved strømstans hos Norgesnett, og forbli utkoblet fram til normal strømforsyning er gjenopprettet. Det er også viktig at balansen mellom fasene opprettholdes, og godtar derfor maks 16A differanse i innmating mellom fasene. Høyere innmating enn 16A indikerer bruk av fortrinnsvis trefasevekselretter, evt. opptil tre enfasevekselrettere tilknyttet ulike faser. Dersom kunden er tilkoblet enfas og ønsker å mate inn mer enn 16A, må derfor installasjonen bygges om til trefas. AMS-måleren må ha fjernavlesning aktivert for å kunne utføre pålagt timesmåling av innmatet effekt. Dersom kunden har fått denne deaktivert, bør kunden informeres om dette punktet før installasjon av produksjonsanlegg utføres.

Konformitetserklæringen som bekrefter dette skal underskrives av installatør/leverandør av produksjonsanlegg (kalt «Plusskunde Norgesnett – Erklæring fra installatør/leverandør av produksjonsanlegg») og vedlegges forhåndsmeldingen.

Norgesnett krever også opplysninger om det enkelte produksjonsanlegget. Disse skal fylles inn i forhåndsmeldingen i Elsmart under dialogen for «Plusskunde: Ja». Hvis et batteri/energilager installeres sammen med produksjonsanlegget skal størrelsen på dette angis i tilhørende informasjonsfelt.