Trefelling og linjerydding

For å unngå skade og avbrudd i strømforsyningen er det nødvendig med felling av trær og annen høytvoksende vegetasjon som kan komme i konflikt med strømnettet. Årlig gjennomfører Norgesnett trefelling og vegetasjonsrydding i utvalgte områder i lavspenningsnettet og langs utvalgte traseer i høyspenningsnettet.

Berørte grunneiere blir varslet i forkant. Rydding rundt høyspenningslinjer er hjemlet i avtaler med grunneiere. Rydding rundt lavspenningslinjer er hjemlet i standard tilknytningsvilkår som gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Norgesnett benytter godkjente skogryddingsfirmaer til å utføre vegetasjonsrydding og trefelling. Disse firmaene har erfarne skogryddere som også gjennomgår årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.

Felt virke blir liggende igjen på eiendommen.

 

Dersom du selv skal felle trær på egen eiendom

Det er ikke noe i veien for å felle trær selv på egen eiendom. Vær forsiktig, unngå personskade, skade på bygning eller skade på det elektriske nettet. Du er selv ansvarlig for sikkerheten.
Skulle du være uheldig å skade det elektriske ledningsanlegget har du erstatningsansvar overfor Norgesnett. Dersom du er i tvil om fellingen kan utføres uten risiko for skade på elektrisk anlegg, benytt vårt kontaktskjema «Henvendelse om trefelling».

Trefelling i nærheten av høyspenningslinjer

Trefelling nær høyspenningslinjer er spesielt risikoutsatt. Trefelling anbefales utført av profesjonelle. Et tre som kommer i berøring med høyspenningslinjer utgjør meget stor personfare.
Ved anleggsoppdrag eller trefelling nær høyspenningslinjer kontaktes vår driftssentral på tlf. 815 68 427. Vi gir deg råd og vil sørge for at arbeidet kan utføres på en sikker måte. Vi kan også avtale og gjennomføre befaring.

Henvendelse om trefelling nær lavspenningslinjer

Har du generelle spørsmål om trefelling eller har du trær som er veldig nær våre lavspenningslinjer på din eiendom, kontakter du Norgesnett via vårt kontaktskjema: «Henvendelse om trefelling». Her legger du inn en kort beskrivelse av situasjonen og det som ønskes utført. Ser du et eller flere stolpenummer, skriv inn ett av disse i kontaktskjemaet. Det er viktig å legge ved gode bilder, også fra forskjellige vinkler. Basert på bildene, og den informasjon som oppgis i skjemaet, gir vi tilbakemelding om vi bistår med fellingen. Norgesnett har rask behandling av slike saker.

Bistand som er kostnadsfritt for deg som kunde

Norgesnett bistår med kvisting og kapping for å sikre minimumavstand på 1 meter fra strømførende lavspenningsnett. Dette er kostnadsfritt for deg som kunde. På stabile trær kan det godtas at stammen er inntil 30cm fra strømførende linje. Rundt stolper skal det være fritt for trær/prydvekster i avstand på minimum 1 meter.

Feltvirke blir liggende igjen på eiendommen.

Kostnader for deg som kunde

Ved bistand til trefelling/rydding utenom det Norgesnett yter kostnadsfritt, kontakter du selv et godkjent trefellingsfirma. Utførelse av oppdrag og betaling er da et anliggende mellom deg som kunde og dette firmaet.

Meld fra om farlige forhold

Har du observert et tre som har falt ned på strømlinjen eller er i ferd med å gjøre det?
Benytt vårt "Kontaktskjema henvendelse om trefelling" for å melde om dette.