Hjem » Tilknytning til nett » Veilys / gatelys

Veilys / gatelys

Norgesnett eier ikke veilysanlegg. Dette betyr at Norgesnett ikke monterer, drifter- eller vedlikeholder veilysanlegg.

Alle veilysanlegg som henger i Norgesnett sine master har veilyseier ansvaret for.

Alle veilysanlegg skal meldes som en ordinær installasjon. Dette skal derfor gjøres av installatører eller elektroentreprenører.

Veilyseiere

Kommunen eier det meste av veilys. Langs riks- og fylkesveier står gjerne Statens veivesen som eier.
Andre veilyseiere er veilag, brettslag, private mm

Nye veilysanlegg

Alle veilysanlegg skal meldes som en ordinær installasjon. Dette skal derfor gjøres av installatører eller elektroentreprenører.

Veilys skal måles.

Veilysanlegg skal primært installeres på egne master eid av utbygger/kunde.
I tillegg til mastene, vil utbygger/kunde være eier av alt gatelysteknisk, samt ha vedlikeholdsansvaret for dette. Gatelysteknisk er armaturer, lamper, strømtilførselsledninger, sikringer, fotoceller, skap med eller uten måler og sikringer med mer.
Unntaksvis tillates installasjon av veilysanlegg i nettselskapets master, uten at eieforholdet endres av den grunn. I slike tilfeller skal forskriftsbestemt driftsavtale i fellesføringsanlegg skriftlig inngås mellom kunde og nettselskap.

Fellesføringsanlegg, fellesføringavtale

Der veilys og veilysledninger og forsyningsnettet til Norgesnett henger i samme master, defineres som fellesføringsanlegg.

Det skal foreligge skriftlig fellesføringsavtale mellom veilyseiere og Norgesnett.

Avtalen definerer grensesnitt i mastene og hvilket ansvar partene har.

Nye veilysanlegg skal måles

Det etableres måling uansett forbruk og bruk. I følge NVE er det ikke hjemmel for å kjøre definerte grenser for hva som skal måles/ikke måles. Forskriftene sier at alt skal måles.
Installasjonene skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Måling av eksisterende umålte veilysanlegg

Der eksisterende umålte anlegg skal bygges om av anleggseier, skal måling etableres som en del av ombyggingen.
Norgesnett tar kostnaden for måler og målermontasje i de tilfellene der Norgesnett har forlangt måling.
Anleggseier har de resterende kostnader inkl tilførsel/stikkledning.
Planlagte omgjøringsarbeider skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Utskillelse av umålte veilysanlegg fra de kommunale anlegg i fellesføringsanlegg.

Grunnregel er at den som ønsker å overta et veilysanlegg fra kommunen eller andre veilyseiere, vil få tillatelse til dette, dersom det etableres måling: Dette uansett lampeantall.
Dette betyr tilførsel fra forsyningsnettet til Nett, skap, måler, og deretter forsyning av veilyset. I tillegg må kunden skive under på grensesnittavtale . Her må kunden eller den som gir fra seg veilysanlegget holde målerkostnadene, da anlegget blir å betrakte som et «nyanlegg».
Skapet skal være frittstående og bakkemontert.

I utgangspunktet vil Nett ikke gi tillatelse til at private anlegg i nettselskapet sine master henger sammen med husinstallasjoner/andre bygginstallasjoner.

Anlegg som overdras/skilles ut tas ikke ut av effektregisteret til Nett før måling er etablert evt. demontert. Veilyseier må stå for demonteringskostnaden.

Arbeider med utskillelse skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Frittstående veilysanlegg som kommunen overdrar til andre.

Er disse anleggene umålte, skal det etableres måling.
Den som overdrar eller ny eier må betale alle kostnader inkl målerkostnader.

Anlegg som overdras/skilles ut tas ikke ut av effektregisteret til Norgesnett før måling er etablert evt. demontert. Veilyseier må stå for demonteringskostnaden.

Arbeider med måleretablering skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Ombygging nettstasjoner som genererer flytting av veilysteknisk utstyr

I en god del nettstasjoner (trafokiosker og arrangement), er det installert veilysutrustning
(tennskap, kontaktorer, veilyskurser etc).
Der nettstasjoner skal ombygges av Norgesnett, må eier av veilysanlegg holde flyttekostnaden ut av nettstasjonen. Typisk eier i slike tilfeller er kommune eller Statens veivesen. Norgesnett holder måler og målermontasje, veilyseier har kostnadene for tilførsel/stikkledning, veilysskap og alt annet veilysteknisk.

Vedr AMS, forbruk over 2000kWh

I det som foreligger fra myndighetene nå, skal alt forbruk over 2000kWh AMS måles.
Dette gjelder anlegg der det er etablert måling allerede.

Etablert måling på anlegg som forbruk mindre enn 2000kWh, ser det ut til at det ikke ligger et utskiftningskrav på. Norgesnett vil allikevel bytte ut disse målerne.

Frist for etablering av AMS: 31.12.2018.

Norgesnett vil montere hovedtyngden av AMS målerne i 2016 og 2017.

Norgesnett holder måler og målermontasje. Kunde har de resterende kostnader inkl tilførsel/stikkledning.

Eksisterende umålt veilys

Norgesnett har hjemmel for å forlange alt umålt målt. Det ligger i kortene at dette vil bety kostnader for eierne av de umålte elektriske anlegg.
På bakgrunn av hva NVE skriver om veilys, anbefales at veilyseierne kartlegger sine veilysanlegg rimelig fort. Dette for å få en oversikt over mengde umålt forbruk.
Deretter, med bakgrunn i direktivene fra NVE, bestemmes hvilke veilysanlegg som skal utstyres med måling. Som nevnt over, hovedtyngden av AMS målerne vil bli montert i 2016 og 2017.
Frist satt av myndighetene for ferdigstillelse av AMS utrullingen er innen den 01.01.2019.

Veilyseiere bør kartlegge følgende:
Kart med lampepunkter inntegnet
Effekt pr. lampepunkt
Hvor veilyset forsynes fra (innmatning/forsynende kurs)
Hvilken trafokrets veilyset ligger på
Anleggsnavn/Stedsnavn

NVE har presisert at det er veilyseier som har dokumentasjonskravet:

I en overgangsperiode, eller når installering av målere medfører en urimelig kostnad, er det behov for å kunne anslå forbruk i umålte veilysanlegg på en hensiktsmessig måte.
Departementet deler NVEs oppfatning om at veilyseierne selv har et ansvar for å kartlegge egne anlegg. Departementet anser det ikke som nettselskapenes ansvar å kartlegge faktisk forbruk i andres umålte anlegg.

Alle veilyseiere/eiere av andre elektriske installasjoner skal signere avtale om
«Grensesnitt ved fellesføring av lavspenningsanlegg med forskjellige eiere/parter på samme masterekke»

Dette er et myndighetskrav (DSB)

Dette sier NVE om måling av veilys

Publisert 22.10.2015 , sist oppdatert 18.11.2015 (nve.no)

Måling av forbruk til veilys

All kraft som en kunde tar ut fra nettet skal i utgangspunktet måles. Dette gjelder uavhengig av hva kraften brukes til. NVE anser det som viktig for å kunne sikre en effektiv kraftomsetning at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter faktisk forbruk. Den eneste måten å fastsette faktisk energiforbruk på er med egne målere i grensesnittet mellom nettselskapenes nett og kundenes anlegg.

Avregning av kunder basert på faktisk målt energiforbruk vil gjøre kunden ansvarlig for eget energiforbruk, og bidra til å synliggjøre effekten av tiltak som reduserer energiforbruket fullt ut. Alle nettselskap er derfor ansvarlige for å måle hvor mye kraft som tas ut og mates inn av sitt nett og avregne alle kunder basert på målte verdier. Dette gjelder uavhengig av forbrukets størrelse. Alle nye tilknytninger til nettet skal måles av nettselskapet og avregnes etter faktisk forbruk.

For enkelte tilknytningspunkt vil det være hensiktsmessig å finne alternative måter å fastsette en kundes energiforbruk på, dersom kostnader ved målerinstallasjon og tilrettelegging blir urimelig store i forhold til det faktiske forbruket. NVE har i vedtak vedrørende måling av umålte veilysanlegg gitt en viss fleksibilitet i forhold til kravene til måling og omlegging av eksisterende umålte anlegg. I tilfeller der oppføring av målere vil medføre så store kostnader at det må anses som samfunnsmessig lite rasjonelt, kan nettselskap anslå forbruket. I motsatt fall er nettselskapet forpliktet til å måle og avregne anlegget.

Det vil være nettselskapets oppgave å vurdere krav om måling i hvert enkelt tilfelle. Hvorvidt kostnadene blir urimelig store må vurderes i hvert enkelt tilknytningspunkt på bakgrunn av kostnadene ved målerinstallasjon, ombygging av anlegget og forbruket i tilknytningspunktet. Et krav fra nettselskapet om tilrettelegging av måling i eksisterende umålte anlegg, må sees i forhold til en eventuell helhetlig ombygging av slike anlegg for å sikre en kostnadseffektiv overgang til et korrekt måleregime.
Områdekonsesjonær skal dekke kostnadene ved innkjøp, montering og drift av måler, mens kostnader ved tiltak i veilysinstallasjoner som er nødvendige for å muliggjøre måling dekkes av veilyseieren. Nettselskapet har anledning til å kreve at eier av veilysanlegget dekker kostnader ved tilrettelegging av anlegget for måling, i samsvar med kontrollforskriften § 13-1 bokstav c), som stiller krav om ikke-diskriminerende og objektive vilkår for tilknytning. Dette er i tråd med fast praksis om at eieren av en elektrisk installasjon dekker kostnadene som oppstår i denne installasjonen. Dersom det er snakk om et nytt anlegg som må tilknyttes nettet, kan nettselskapet avkreve et anleggsbidrag for å dekke nødvendige anleggskostnader.
Kundens egne målere i eksisterende veilysanlegg skal kunne benyttes når dette anses å medføre en økt verdi for samfunnet. Etter NVEs oppfatning bør en som hovedregel holde fast ved etablert praksis om at målerne er nettselskapenes ansvar. NVE vil i utgangspunktet likevel ikke avvise at det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å åpne for andre løsninger når dette måtte innebære klare samfunnsøkonomiske gevinster. Det må forutsettes at økte kostnader for nettselskapene, som følge av at det gis særlige vilkår for enkelte kunder, også må dekkes av kunden gjennom en engangsavgift. For øvrig må det understrekes at det må stilles samme nøyaktighetskrav til alle målere uavhengig av hvem som eier og er ansvarlig for målerne. I praksis innebærer dette at Justervesenets sine krav til typegodkjenning og brukskontroll må oppfylles.

I tilfeller der tilrettelegging og installasjon av målere vil medføre uforholdsmessig store kostnader, vil det være behov for å gjøre et anslag av forbruk i umålte veilysanlegg. Anslag av forbruk skal gjøres på bakgrunn av en best mulig beregning av forbruk på bakgrunn av tilgjengelig datamateriale. Hvert enkelt fritak fra måling skal vurderes individuelt, det vil si pr veilysinstallasjon.

Det skal installeres målere på nye veilysanlegg, mens installering av målere i umålte eksisterende anlegg kan sees i sammenheng med innføringen av AMS. NVE ønsker i utgangspunktet en restriktiv praksis mht. å unnta målepunkter fra installasjon av AMS, men også på dette punktet er et vilkår for å gjøre unntak at kostnadene ved å installere AMS vurderes å være urimelig store i forhold til de gevinster som kan oppnås ved installasjon. Videre har nettselskapene ikke plikt til å installere AMS dersom forbruket i målepunktet er svært lavt og forutsigbart, og når installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker, jf. nye § 4-1 i Forskrift om endring av forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Dersom nettselskap og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges NVE til avgjørelse.

Tariffering av veilys

Tariffer skal minimum bestå av et bruksavhengig ledd og et fastledd i henhold til kontrollforskriften § 13-2. Tariffer skal videre være referert tilknytningspunktet. Dette innebærer at veilyskundene skal tarifferes basert på måling i grensesnittet mellom veilysnettet og det ordinære overføringsnettet. Dette medfører videre at veilyskundene skal bli tariffert ett fastledd pr tilknytningspunkt/målepunkt.
I tilfeller der anleggene ikke måles skal det registreres ett abonnement per veilyseier eller per nettstasjon som tilknytter det umålte veilysanlegget.