Hjem » Tilknytning til nett » Stikkledningsgrøft

Stikkledningsgrøft

Kunder kan selv grave grøft og legge rør fra husvegg og fram til anvist tilkoblingspunkt i strømnettet.

Dette sier NVE:

For forbrukskunder i distribusjonsnettet følger det av leveringsplikten at nettselskapet er ansvarlig for tilknytning frem til klemme på husvegg eller inntak i grunnmur.

Nettselskapet er dermed ansvarlig for grave- og grunnarbeider ved tilknytning av forbrukskunder i distribusjonsnettet.

Dette innebærer at nettselskapet plikter å tilby seg overfor kunde å utføre gravearbeider ved tilknytning. NVE er kjent med at mange kunder selv ønsker å stå for graving og nedlegger ikke noe forbud mot at nettselskap og kunde avtaler seg i mellom at kunde står for gravearbeider.

Nettselskapets ansvar for grave- og grunnarbeider innebærer videre at nettselskapet kan sette krav til utførelse, og at nettselskapene har en rett til å utføre gravearbeider selv.

Grøfteutforming

Stikkledningsrør forlagt under bygningsmasse tillates ikke.

Alt gravearbeid kan utføres av kunde, inkludert igjenfylling, asfaltering, etc. Kunde kan også stå for innkjøp av rør. Dersom kunden ikke ønsker å stå som ansvarlig for graving og legging av rør kan dette bestilles utført av nettselskapet.

Grøftebunn skal være avrettet og fri for skarpe kanter samt at den skal være fri for is/snø. Ved både gjenfyllingssone og ledningssone skal stedlig masse fortrinnsvis anvendes. Steiner eller andre gjenstander som kan skade rør skal fjernes. Tomt rør plugges.

Rør

Rør for kraftkabel må være av type homogen(glatte) eller konstruert yttervegg(DV) og ha en ringstivhet på minimum SN 8. De skal være med trekkesnor og minimum diameter på 110 mm.

Sving / Retningsendring

Ved retningsendring skal det brukes prefabrikkerte bend med bøyeradius på min 2000 mm, ikke fleksible bøyelige bend. Oppvarming og bøying av rør skal ikke forekomme. Retningsendring ved hjelp av rørets fleksibilitet kan kun gjøres dersom muffen ligger fast, og ikke mer enn det røret tillater uten å søke tilbake. Kapping av bend for å justere vinkler skal heller ikke forekomme da dette vil gi en oval tilkobling for neste rør.

Avslutning av grøft og rør

Grøft ved husvegg:

 • Det skal være full grøftedybde helt inn til husvegg.
 • 110 mm rør avsluttes 0,5 m fra husvegg.
 • Går kabel opp etter vegg i friluft skal det monteres kabelvernrør som dekker kabel ned til jordsmonn.
 • Det legges igjen telefri masse ved husvegg, for overfylling.

Grøft ved stolpe:

 • Grøft graves i full dybde helt frem til stolpen.
 • Går det eksisterende jordkabel opp i stolpe, skal jordkabelen opp på samme side av stolpe som denne.
 • Er det ikke eksisterende jordkabel opp i stolpen, så skal jordkabelen opp på den siden av stolpen som er mot kjøreretning.
 • 110 mm rør avsluttes 0,5 m fra stolpe.
 • Det legges igjen telefri masse ved stolpe, for overfylling.

Grøft ved skap:

 • Grøft graves i full dybde helt frem til skapet.
 • Forkant skap blottlegges i hele sin bredde, her må det utøves forsiktighet med hensyn på eksisterende kabler.
 • Eventuelle blottlagte kabler tildekkes (eks. vintermatte)
 • 110 mm rør avsluttes 0,5 m fra skap.
 • Det legges igjen telefri masse ved skap, for overfylling.

Dokumentasjon av kabelgrøftgrøft

Kunde må kunne dokumentere korrekt grøftedybde langs hele traséen, samt bruk av korrekt rør type.

To måter å dokumentere kabelgrøft

 1. Kunde kan la kabelgrøft stå åpen slik at entreprenør kan kontrollere og godkjenne grøften. Kabelgrøftene må være gjenfylt i sin helhet før entreprenør drar fra stedet. Ventetid blir fakturert kunde.
 2. Fotodokumentasjon tas med tydelige dybdemål (Bilde med meterstokk i grøft).
 3. Fotodokumentasjon må tas for hele grøftens lengde (ikke bare på ett punkt).

Grunn kabelgrøft

I tilfeller der overdekningsgraden er mindre enn 400 mm pga. topologi skal det benyttes sterke plastrør av typen PE 80 eller PE 100 trykkrør med diameter på minimum 70 mm. Rørene skal tåle UV stråling uten at styrken forringes. Røret skal festes på varig måte i hele sin lengde (klamring med ekspansjonsbolter og sadler i minimum galvanisert utførelse, støpning etc.). Kabler skal ha beskyttelse til minimum 1,5 m over bakken.  Denne typen rør kan ligge helt uten tildekning, men kan også tildekkes hvis ønskelig med jord, sand, betong e.l.

Legging av kabel før spenningssetting

Kontakt Norgesnett AS ved saksbehandleren for å få kabel lagt før spenningssetting. Dette er et ekstra oppmøte, og vil bli fakturert på anleggsbidraget.

Annen manns grunn

Kunden må selv innhente tillatelse fra andre grunneiere der kabelen går over annen manns grunn.

Spenningssetting

Anlegget vil ikke bli spenningssatt før samtlige kabler, skap og andre spenningsførende deler er forsvarlig og varig tildekket.