Hjem » Tilknytning til nett » Nettilknytning av større anlegg

Nettilknytning av større anlegg

 

Planlegger dere å utvikle eller utvide større industri- eller næringsbygg, industriområder, bolig- eller hyttefelt, vær ute i god tid med å kontakte oss. Skal dere tilknytte mindre anlegg som ladeanlegg for borettslag, mindre boligområder med samlet effektbehov på under 200 kW så ønsker vi å bli kontaktet via en installatør som sender melding om installatørarbeid, se Nettilknytning av mindre anlegg – Norgesnett

For å kunne sende oss en forespørsel om nettilknytning via skjemaet under må relevant informasjon foreligge, blant annet må effektbehov og lokasjon være rimelig avklart:

Gå til skjema “Forespørsel for tilknytning av større anlegg”

NB! Vi har fått ny portal.
Alle må registrere ny konto ved første pålogging.
Dette gjelder selv om du har benyttet vår kundeportal tidligere.
Benytt den epostadressen du tidligere hadde registret hos oss for å få tilgang til dine eksisterende saker.

Når dere har sendt inn forespørselen, vil prosessen beskrevet i flytskjema under starte når riktig dokumentasjon foreligger. Dere kan forvente første tilbakemelding etter ca. 4 uker, ved krevende analyser eller ferietider kan det ta lengre tid.

Mer informasjon om tilknytning finner du i informasjonsboksene under

Dette trenger dere for å sende en forespørsel

Når dere sender inn en forespørsel om nettilknytning så vil Norgesnett basert på innsendt informasjon undersøke om det er kapasitet i nettet for å kunne tillate tilknytningen.

For effektiv saksbehandling ønsker vi at følgende opplysninger skal være på plass før dere sender en forespørsel:
– Anleggsadresse (veiadresse eller gård- og bruksnummer)
– Dato for ønsket strømtilknytning
– En god beskrivelse av tiltaket
– Energi- og effektbudsjett* med planlagt totalt strømuttak, totalt effektbehov og samtidighetsfaktor.
– Navn på utbygger og kontaktperson.
– Situasjonskart/-plan med forslag til plassering av nettstasjon/traforom/inntakspunkter(er)

*Utarbeidet av en person, med relevant kompetanse på denne type beregninger, engasjert av kunden.

Fase 1 - Analyse og svarbrev

Norgesnett vil gjøre en innledende vurdering om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig* og om det er kapasitet i nettet. Dersom tilknytningen ikke er driftsmessig forsvarlig, må det gjøres tiltak i nettet. Innen en fire uker vil forespørselen besvares med et svarbrev som inneholder et uforpliktende grovestimat for utbyggingen og et kostnadsestimat for planleggingen.

*Med driftsmessig forsvarlig menes at tilknytningen ikke går ut over leveringskvaliteten til eksisterende kunder. Det betyr at spenningsgrenser gitt av forskrift om leveringskvalitet, må opprettholdes i underliggende og tilgrensende nett. I tillegg skal ikke overføringsgrenser (strømgrenser) for komponenter i tilgrensende og overliggende nett overskrides.

Milepæl 1 - Bestilling av planlegging

Dersom utbygger aksepterer estimerte kostnader og ønsker å gå videre, må det sendes inn en bestilling på planlegging innen fire uker. Bestillingen gjøres kun for planlegging av tiltaket som beskrevet i svarbrevet. Ved mottatt bestilling blir kapasiteten reservert på tilgengelig kapasitet eller eventuelt på det nødvendige tiltaket i distribusjonsnettet.

Ved tilknytninger over 1 MW

Ved tilknytninger over 1 MW må Norgesnett sende en forespørsel til overliggende netteier. Dette gjøres etter bestilling på planlegging er signert og mottatt. Overliggende netteier må gjøre egne vurderinger på om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig. I deler av nettet kan det være begrensninger i overliggende nett for større uttak i høyspentnettet. Svar videresendes når det foreligger.

Fase 2 - Planlegging

Norgesnett har stor pågang og det må påberegnes noe ventetid før tildeling av saksbehandler, dette kan ta opptil 20 uker.
Saksbehandler har ansvar for å planlegge tilknytningen, og deretter innhente tilbud fra våre entreprenører.
Utbyggeren vil motta et svarbrev som inneholder et forpliktende pristilbud for nettutbyggingen, også kalt anleggsbidrag.

Milepæl 2 - Bestilling av nettutbygging

Dersom utbygger aksepter pristilbudet for nettutbyggingen, må det sendes inn en bestilling på nettutbygging innen oppgitt frist. Norgesnett vil bestille oppdraget utført hos entreprenør etter anleggsbidrag er innbetalt.

Velger derimot utbygger å ikke gå videre med bestilling av nettutbygging vil alle påløpte kostnader for planlegging faktureres utbygger.

Kostnader for utbygger

Vi som nettselskap vil alltid beregne hvordan deres uttak av mer strøm påvirker nettet som helhet.

Eventuelle kostnader vedrørende arbeider som følge av nytilknyting eller økt uttak, vil bli sendt til dere i forkant som en informasjon om anleggsbidrag. Så fremt dere er enige, aksepterer og betaler anleggsbidraget kan arbeidet begynne.

Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader (anleggskostnad); det vil si kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering og lignende. Norgesnetts anleggsbidragsordning følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, jamfør §17-5 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, og forskrifter gitt av myndighetene (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE).

Fase 3 - Bygging

Utførelse tar normalt inntil 1 år, avhengig av hva slags type tilknytning det er snakk om. Merk at bestillingstid på transformator per tiden er minimum 40 uker.

Tidligfase veiledning og spørsmål om restkapasitet

Har dere behov for noen avklaringer/veiledning, eller om dere ønsker å informere om et kommende prosjekt som er i tidligfase, start med å sende oss en henvendelse.

Vi gjør oppmerksom på at Norgesnett ikke gir ut informasjon om eventuell restkapasitet i strømnettet, men kun svarer på konkrete forespørsler om tilknytning.