Hjem » Tilknytning til nett » Nettilknytning av mindre anlegg

Nettilknytning av mindre anlegg

Før Nettselskapet legger stikkledninger eller henger opp luftledninger for strømforsyning av nye boliger, er det en del praktiske ting som må utføres av installatør.

Utbygger bestiller utførelsen av den elektriske installasjon i bygget hos en autorisert elektroinstallatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen.

Installatøren sender «Melding om installasjonsarbeid» elektronisk til Norgesnett med relevante opplysninger om den nye installasjonen.

Svar til entreprenør og kunde

Når installatøren har mottatt svar på «Melding om installasjonsarbeid» fra Norgesnett, kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

I svaret fra Norgesnett vil tilknytningspunktet til strømnettet være angitt, i tillegg til annen relevant informasjon. Samtidig sendes et informasjons-/tilbudsbrev med faktura til utbygger som må aksepteres og betales, før Norgesnett kan bestille nødvendige arbeider som for eksempel stikkledning, målermontasje og forsterkning av nytt strømnettet fram til grunnmur.

Omgjøring

Omgjøringer som vil generere forsterkning på eksisterende stikkledning til bygg og omgjøringer i selve installasjonen skal meldes av installatør. De samme meldingsprosedyrer som ved nytilknytninger gjelder også her.

Sammenslåing av anlegg (to eller flere måleranlegg sammenslått til en) og utskilling av anlegg (ønske om en eller flere nye målere i en eksisterende installasjon) er arbeider som også skal meldes av installatør.

Ved forsterkning av eldre anlegg stilles det krav om bruk av 3-fase for å unngå skjevbelastning.

Måling

Norgesnett krever at alle anlegg som tilkobles strømnettet skal måles, uansett størrelse og effektuttak. Dette er uten unntak.


 • Hva skal jeg gjøre for å få strøm/mer strøm?

  Ønsker dere å tilknytte dere strømnettet / få tilgang til mer strøm i bolig eller fritidsbolig skal i første omgang et godkjent elektrikerfirma kontaktes. En elektriker vil kunne kontrollere kapasiteten på deres anlegg og gi en pris på eventuelle ombygninger. Før elektriker påbegynner arbeidet må det søkes til nettselskapet. Det er elektrikerfirmaet sitt ansvar å melde inn deres strømbehov til oss, ikke dere som kunder. Søkeprosessen gjøres via et meldingssystem på internett (Elsmart) som elektrikerne har tilgang til. Norgesnett bestreber å gi et svar innen 10 virkedager.

 • Hvor kan jeg plassere tilknytningsskap?

   

  1. Fra NEK-399:2018 – 6.2.7 Plassering og festing: 

   • «Plassering på, ved eller innfelt i bygningens yttervegg»
    • Norgesnett definerer «ved» som maksimalt 1 meter fra yttervegg
   • «Etter skriftlig avtale mellom bygningseier og elnetteier»
    • Norgesnett aksepterer ingen annen løsning og inngår ikke avtale om annen plassering.

  2. Fra REN 4100 – 8.4 A1 Stikkledning til enebolig:

   • «Frittstående tilknytningsskap skal stå i direkte nærhet av bygningens jordelektrode og maksimal 1 meter unna.»
    • Dette kravet skal være oppfylt
    • I tillegg til REN-kravet krever Norgesnett at frittstående TKS-skap plasseres maksimalt 1 meter fra yttervegg.
   • «Annen plassering kan velges, men kun etter skriftlig avtale mellom bygningseier og nettselskap.»
    • Norgesnett aksepterer ingen annen løsning og inngår ikke avtale om annen plassering.

  3. Presisering fra Norgesnett: Norgesnett ønsker at akseptabel plassering av TKS-skap skal være definert ovenfor installatører og utbyggere før utbygningen finner sted. Norgesnett er ikke villig til å inngå særavtaler når det gjelder plassering av TKS-skapet. Bestemmelser rundt plasseringen av TKS-skap er en omforent praksis mellom nettselskapene på Østlands-området.

 • Skal det monteres måler i utleiedel/hybel?

  Norgesnett følger kravet fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) når det gjelder individuell måling.
  Se NVE sin nettsider for mer informasjon:
  Individuell måling

 • Når skal det være individuell måling og når er fellesmåling tillatt?

  Norgesnett følger kravet fra Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) når det gjelder individuell måling.
  Se NVE sin nettsider for mer informasjon:
  Individuell måling

 • Når skal jeg kontakte Norgesnett?

  Hovedregelen er at du bør kontakte en elektriker i første omgang når du ønsker å utføre endringer på det elektriske anlegget ditt. Alle endringer i anlegget må meldes til nettselskapet av en installatør.

  Unntaket er når det gjelder:

  Fra- og tilkobling, flytte master o.l.

  Ved ønske om fra- og tilkobling av en stikkledning, f.eks. ved skifte av kledning kontaktes Norgesnett via vår portal . Bruk kategorien Endring/flytting av nettanlegg

  Spenningsklage

  Har du mistanke om redusert spenningskvalitet på anlegget ditt kontakter du Norgesnett via vår portal . Bruk kategorien Spenningskvalitet

   

  Kapasitet i nettet og prisforespørsel

  Mindre bygg; boliger, hytter etc

  Vi ber alle våre kunder først og fremst benytte en elektriker til å melde inn deres behov til oss (se «Hva skal jeg gjøre for å få strøm/mer strøm?»). Dette sikrer at vi kun trenger å beregne kapasiteten på strømnettet i området en gang. Vi har som regel kapasitet i nettet for effektøkninger knyttet til mindre bygg som boliger og hytter.

  Ved direkte kundehenvendelser vedr ledig kapasitet, oppgir ikke vi dette. Du må oppgi ditt kapasitetsbehov. Utifra oppgitt kapasitetsbehov kan vi gi et prisoverslag. Ved henvendelse bruk vårt kontaktskjema og kategorien Annet

  Større anlegg, næringsbygg, feltutbygging, blokker etc

  Send din henvendelse via vår portal . Bruk kategorien Forespørsel om nettilknytning av større anlegg

   

  Demontering av eksisterende installasjon

  Skal dere rive huset og ønsker stikkledningen demontert og måler tatt ned kontaktes nettselskapet via vårt kontaktskjema. Bruk kategorien Annet

 • Jeg skal bygge, hva med beskyttelsesjording?

  For å sikre at det blir lagt forsvarlig beskyttelsesjording til den nye el-installasjonen (fundamentjord), må det konfereres med installatør.

  Fundamentjord legges før grunnmuren støpes.

 • Når skal jeg kontakte elektriker?

  Som oftest skal dere alltid begynne med å kontakte et elektrikerfirma når det gjelder effektøkning eller nytilknytning. Det er elektrikerfirmaet sitt ansvar å melde inn deres behov for mer strøm til oss, ikke dere som kunder.
  Deres valgte elektrikerfirma skal med andre ord fungere som deres representant ovenfor oss.

 • Hva gjør jeg for å få omgjort luftstikkledning til jordkabel?

  Ønsker dere å få lagt luftkabelen inn til huset ned i bakken bør dette meldes av et elektrikerfirma. Elektriker kan bygge om inntaket på huset slik at dette blir mer hensiktsmessig i forhold til en bakkekabel. Velger dere å ikke involvere en elektriker kan vi klamre bakkekabelen opp på veggen til eksisterende inntak. Omgjøring fra luft til bakke uten noen form for effektendring blir fakturert som en særskilttjeneste med mva.

  Hvis dere ønsker at kabelen skal føres gjennom grunnmur og frem til sikringsskapet, må dere kontakte en elektriker som kan bistå med føringsvei inne i huset og frem til sikringsskapet. Elektrikeren må også utføre tilkoblingen i sikringsskapet deres, da vår entreprenør har ikke lov til å utføre arbeid i deres anlegg.

 • Hva må jeg gjøre for å få bygget om fra 1- til 3-fase?

  Ønsker dere å bygge om det elektriske anlegget fra 1- til 3-fase, behandles dette som en effektøkning.(Se “Hva skal jeg gjøre for å få strøm/mer strøm?”)
  Vi gjør oppmerksom på at alle som ønsker mer strøm må bygge om anlegget til 3-fase.
  Hvis dere søker oppgradering til 3-fase, men beholder samme sikringsstørrelse (f.eks 2x50A til 3x50A) vil saken med stor sannsynlighet godkjennes.

 • Hva koster en nytilknyting eller forsterkning?

  Vi som nettselskap vil alltid beregne hvordan deres uttak av mer strøm påvirker nettet som helhet.

  Eventuelle kostnader vedrørende arbeider som følge av nytilknyting eller økt uttak, vil bli sendt til dere i forkant som en informasjon om anleggsbidrag. Så fremt dere er enige, aksepterer og betaler anleggsbidraget kan arbeidet begynne.

   

[ultimate-faqs include_category='nytilknytning-og-effektokning']