Tariff for ikke automatisk avlesning innføres 1. april 2021

Hos noen av våre kunder er målerbytte til AMS ikke gjennomført.
Enkelte andre har fått installert til AMS men uten aktiv radiokommunikasjonsenhet.
Felles for disse er at målerne må leses av manuelt.

Norgesnett har adgang til kontrollavlesing, og til å kreve gebyr for manuell avlesing av automatiske målere uten aktiv kommunikasjonsmodul. Dette følger av regelverket til myndighetene.

Norgesnett innførte avlesningsgebyr tidlig i 2019 men stoppet dette for noen måneder siden.

Myndigheten har nå i forskrifts form vedtatt gebyr (tariff for ikke automatisk avlesning):

Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:

17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og
kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler.
Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.
Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år

For våre berørte kunder betyr dette at det 01.04.2021 settes tariff for ikke automatisk avlesning til kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva) per år.

Det er ikke et krav at Norgesnett må foreta kontrollavlesning. Kontrollavlesning hos kunden
vil allikevel bli gjennomført der innrapportering av måleravlesninger mangler over tid.
Kontrollavlesning kan også bli utført etter regelmessig intervall eller når nettselskapet ser et behov for dette.