Hjem » Strømstans old

Strømstans old

[display_outage_map] [display_outage_full] *Gammel metode. Utvidelse ikke laget av Undrumdesign, med “fikset” og vedlikeholdt.

Kontakte installatør ved strømstans

Har du kontaktet installatør før du har forhåndskonferert med Nettselskapet, må du dekke installatørregningen. Dette selv om installatøren skulle finne feil på Nettselskapet sitt nett.

Dersom Nettselskapet blir utkalt, og feilen til syvende og sist blir funnet på kundens anlegg, må kunden dekke utrykningskostnadene.

Kunden slipper kostnader, dersom Nettselskapet finner feil på eget nett.

Arbeid nær linjer og kabler

Dersom  det skal utføres arbeider, enten dette er bygging eller graving, er det en god del hensyn man må ta.

Skal det arbeides nær linjer? Trefelling? Skal det graves nær kabler? Hva med kabelpåvisning?

Les mer under.

Se også vår brosjyre Viktig Melding

Økonomisk ansvar ved skader

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker en slik skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

Fra 2001 ble alle nettselskaper pålagt et økonomisk ansvar overfor sine kunder ved langvarige avbrudd i strømforsyningen. Nettselskapet må betale en kompensasjon for såkalt ikke-levert energi.

Dersom brudd i strømforsyningen skyldes skader etter for eksempel gravearbeid eller trefelling utført av andre enn nettselskapet, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader nettselskapet blir påført som følge av skaden.

Nettselskapet vil reise økonomiske krav overfor den som har forårsaket slike skader i eget nettområde. Her vil den som har forårsaket skaden, bli stilt økonomisk ansvarlig for både reparasjonskostnader og kostnader i forbindelse med kompensasjonen som nettselskapet må betale.

Mørke veilys/gatelys

Norgesnett har ikke ansvar for veilys

Veilys på kommunale veier eies og driftes av kommunen.

For melding av mørke veilys henviser vi til kommunenes hjemmesider.

Belysning på riks- fylkes- og europaveier tilhører Statens vegvesen eller Fylkeskommunen.

Melding om jordfeil

Feil på elektriske anlegg kan føre til at det oppstår jordfeil. Jordfeil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare. Vet du om jordfeil som burde meldes til oss?

Vanlige eksempler på hvor jordfeil kan oppstå, er i varmtvannsbereder, vaskemaskin, varmekabler eller ved spikergjennomslag gjennom ledninger. Det spesielle med slike feil er at de er vanskelige å lokalisere. Den samme jordfeilen kan bli målt og gi utslag hos alle som er tilkoplet samme transformatorkrets. En jordfeil som gir utslag på måleinstrumentene, kan altså enten befinne seg på eget anlegg, naboers anlegg eller på Norgesnett sitt distribusjonsnett.

Det er viktig at Norgesnett får melding om jordfeil

Den enkleste måten å melde fra på er å ringe Norgesnett telefon 21 49 25 06 eller benytte vårt kontaktskjema som du finner under fanen Kundeservice.

Eiers ansvar

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Arbeid med elektriske anlegg må utføres av kvalifisert personell fra en godkjent elektrovirksomhet.

Trefelling og linjerydding

For å unngå skade og avbrudd i strømforsyningen er det nødvendig med felling av trær og annen høytvoksende vegetasjon som kan komme i konflikt med strømnettet. Årlig gjennomfører Norgesnett trefelling og vegetasjonsrydding i utvalgte områder i lavspenningsnettet og langs utvalgte traseer i høyspenningsnettet.

Berørte grunneiere blir varslet i forkant. Rydding rundt høyspenningslinjer er hjemlet i avtaler med grunneiere. Rydding rundt lavspenningslinjer er hjemlet i standard vilkår for nettleie og tilknytning som gir nettselskapet nødvendig adgang til eiendommene for vedlikehold av luftledninger.

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Næring 01.05.21

Standard vilkår for nettleie og tilknytning Forbrukerkunder (husholdning/fritidsboliger) 01.05.21

Norgesnett benytter godkjente skogryddingsfirmaer til å utføre vegetasjonsrydding og trefelling. Disse firmaene har erfarne skogryddere som også gjennomgår årlig lovpålagt elsikkerhetsopplæring.

Felt virke blir liggende igjen på eiendommen.

 

 

Strømaggregater

Langvarige strømutfall er heldigvis sjeldent i Norgesnett. Vi gjør likevel oppmerksom på følgende:

Netteier har et begrenset antall mobile strømaggregater tilgjengelig og disse skal primært brukes som nødstrøm for driftskritiske komponenter i nettet.

Samfunnsviktig infrastruktur, produksjonsbedrifter, dyrehold, helseinstitusjoner o.l. hvor strømbrudd får store konsekvenser, kan derfor ikke påregne at nettselskapet stiller strømaggregater til disposisjon ved strømbrudd. Disse anbefales å anskaffe egne strømaggregater med tilhørende drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Det vises for øvrig til FEL§31, Standardvilkår for nettleie og tilknytning §13, Veileder for forskrift om hold av storfe, Forskrift om hold av høns og kalkun, Mattilsynet, NVE, egne sektorregelverk m.fl.

Kompensasjon ved strømbrudd

Kompensasjon ved strømbrudd

Strømbrudd med varighet over 12 timer gir deg som strømkunde rett til kompensasjon.

Fra 1. januar 2021 slipper berørte kunder å søke om kompensasjon. Takket være AMS målerne har Norgesnett muligheten til å se hvilke kunder som har vært uten strøm. Automatikken vil dermed fortelle oss hvilke kunder som har vært uten strøm i 12timer eller mer. Disse berørte kunden vil få kompensjonen automatisk avregnet på sin nettleieregning.

Ordningen gjelder kun for husholdningskunder eller kunder med fritidsboliger.

NVE har bestemt hvordan kompensasjonen skal beregnes:

  • Husholdninger får 500 kroner når strømmen har vært borte i 12 timer og deretter 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger får 125 kroner etter 12 timer og deretter 10 kroner per time.
  • Kunder med flere målepunkter får kompensjon for alle berørte målepunkter
  • I løpet av ett år kan ikke kompensasjonsbeløpet overstige den forventede nettleien for samme år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

Kunder som har AMS måler uten aktiv radiomodul må fremme krav ved å kontakte Norgesnett.

Kunder som selv er skyld i at et strømbrudd varer mer enn 12 timer har ikke krav på kompensasjon.