Utskillelse av umålte veilysanlegg fra de kommunale anlegg i fellesføringsanlegg

Terje Gabrielsen

Grunnregel er at den som ønsker å overta et veilysanlegg fra kommunen eller andre veilyseiere, vil få tillatelse til dette, dersom det etableres måling. Dette uansett lampeantall.
Dette betyr tilførsel fra forsyningsnettet til skap, måler, og deretter forsyning av veilyset.  Her må kunden eller den som gir fra seg veilysanlegget holde målerkostnadene, da anlegget blir å betrakte som et «nyanlegg».
Skapet skal være frittstående og bakkemontert.

I tillegg må kunden skive under på grensesnittavtale/driftsansvarsavtale.

Kunder som overtar veilys fra kommunen må kontakte en installatør/nettentreprenør for å få et tilbud på ombygging til målt veilys. Disse må være godkjente for å arbeide i Norgesnett sitt strømnett. Veilysarbeidet skal meldes som installasjonsarbeid.

Det inngås bare avtale med veilag etc med org.nr, ikke privatpersoner.

Norgesnett gir ikke gi tillatelse til at private anlegg i nettselskapet sine master henger sammen med husinstallasjoner/andre bygginstallasjoner.

Anlegg som overdras/skilles ut tas ikke ut av effektregisteret til Norgesnett før måling er etablert evt. demontert. Veilyseier må stå for demonteringskostnaden.

Arbeider med utskillelse skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.