Utskillelse av umålte veilysanlegg

Grunnregel er at den som ønsker å overta et veilysanlegg fra kommunen eller andre veilyseiere, vil få tillatelse til dette, dersom det etableres måling. Dette uansett lampeantall.
Dette betyr tilførsel fra forsyningsnettet til skap, måler, og deretter forsyning av veilyset. I tillegg må kunden skive under på grensesnittavtale . Her må kunden eller den som gir fra seg veilysanlegget holde målerkostnadene, da anlegget blir å betrakte som et «nyanlegg».
Skapet skal være frittstående og bakkemontert.

I utgangspunktet vil Norgesnett ikke gi tillatelse til at private anlegg i nettselskapet sine master henger sammen med husinstallasjoner/andre bygginstallasjoner.

Anlegg som overdras/skilles ut tas ikke ut av effektregisteret til Norgesnett før måling er etablert evt. demontert. Veilyseier må stå for demonteringskostnaden.

Arbeider med utskillelse skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.