Når veilyset er mørkt hos andre veilyseiere (private, veilyslag mm)

Det påhviler disse å inngå drifts- og vedlikeholdsavtaler med godkjente elektroentreprenører. Det er disse entreprenørene som kontaktes når veilyset er mørkt.