Hva er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)?

DSB er den sentrale myndighet som forvalter områdene elsikkerhet, og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester. Det formelle grunnlaget for DSBs virksomhet er lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, og produktkontrolloven.

DSB er administrativt underlagt Justisdepartementet, og rapporterer dit når det gjelder elsikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.