Bør et stengt anlegg kontrolleres før det gjenåpnes?

Terje Gabrielsen

Norgesnett anbefaler at anlegget kontrolleres av et godkjent elektriker-firma før anlegget gjenåpnes. Det elektriske anlegget er eier/brukers ansvar.

Anlegg som har vært stengt mer enn tre år skal kontrolleres av en elektriker/installatør før det bli åpnet.

I den stengte perioden vet man ikke hva det elektriske anlegget har vært utsatt for; endringer, kondens/fukt som kan ha forringet installasjonen mm.
Vi har hatt tilfeller der anlegg stengt over lang tid er blitt spenningssatt og kunden har meldt bekymring. Dette utløser tilsyn fra DLE.

Se utdrag fra Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
9.Ansvar – Hvem forskriften retter seg mot