Eksisterende umålt veilys

Terje Gabrielsen

Norgesnett har hjemmel for å forlange alt umålt målt. Det ligger i kortene at dette vil bety kostnader for eierne av de umålte elektriske anlegg.På bakgrunn av hva NVE skriver om veilys, anbefales at veilyseierne kartlegger sine veilysanlegg. Dette for å få en oversikt over mengde umålt forbruk.Deretter, med bakgrunn i direktivene fra NVE, bestemmes hvilke veilysanlegg som skal utstyres …

Ombygging nettstasjoner som genererer flytting av veilysteknisk utstyr

I en god del nettstasjoner (trafokiosker og arrangement), er det installert veilysanlegg(tennskap, kontaktorer, veilyskurser etc).Der nettstasjoner skal ombygges av Norgesnett, må eier av veilysanlegg holde flyttekostnaden utenfor nettstasjonen. Typisk eier i slike tilfeller er kommune eller Statens vegvesen. Norgesnett holder måler og målermontasje, veilyseier har kostnadene for tilførsel/stikkledning, veilysskap og alt annet veilysteknisk.

Frittstående veilysanlegg som kommunen overdrar til andre.

Er disse anleggene umålte, skal det etableres måling.Den som overdrar eller ny eier må betale alle kostnader inkl målerkostnader. Anlegg som overdras/skilles ut tas ikke ut av effektregisteret til Norgesnett før måling er etablert evt. demontert. Veilyseier må stå for demonteringskostnaden. Arbeider med måleretablering skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Utskillelse av umålte veilysanlegg fra de kommunale anlegg i fellesføringsanlegg

Terje Gabrielsen

Grunnregel er at den som ønsker å overta et veilysanlegg fra kommunen eller andre veilyseiere, vil få tillatelse til dette, dersom det etableres måling. Dette uansett lampeantall.Dette betyr tilførsel fra forsyningsnettet til skap, måler, og deretter forsyning av veilyset.  Her må kunden eller den som gir fra seg veilysanlegget holde målerkostnadene, da anlegget blir å betrakte som et «nyanlegg».Skapet skal …

Måling av eksisterende umålte veilysanlegg

Der eksisterende umålte anlegg skal bygges om av anleggseier, skal måling etableres som en del av ombyggingen.Norgesnett tar kostnaden for måler og målermontasje i de tilfellene der Norgesnett har forlangt måling.Anleggseier har de resterende kostnader inkl tilførsel/stikkledning.Planlagte omgjøringsarbeider skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Nye veilysanlegg skal måles

Det etableres måling uansett forbruk og bruk. I følge NVE er det ikke hjemmel for å kjøre definerte grenser for hva som skal måles/ikke måles. Forskriftene sier at alt skal måles.Installasjonene skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Fellesføring

Fellesføring er når veilys, veilysledninger og forsyningsnettet til Norgesnett henger i samme master. Det skal foreligge skriftlig fellesføringsavtale mellom veilyseiere og Norgesnett. Avtalen definerer grensesnitt i mastene og hvilket ansvar partene har.

Nye veilysanlegg

Alle veilysanlegg skal meldes som en ordinær installasjon. Dette skal derfor gjøres av installatører eller elektroentreprenører. Veilys skal måles. Veilysanlegg skal primært installeres på egne master eid av utbygger/kunde.I tillegg til mastene, vil utbygger/kunde være eier av alt gatelysteknisk, samt ha vedlikeholdsansvaret for dette. Gatelysteknisk er armaturer, lamper, strømtilførselsledninger, sikringer, fotoceller, skap med eller uten måler og sikringer med mer.Unntaksvis …

Veilyseiere

Kommunen eier det meste av veilys. Langs fylkesveiene er det fylkene som er eier. Mens langs riksveier står Statens vegvesen som eier.Andre veilyseiere er veilag, borettslag, private mm

Kan boligselskap også bli plusskunder?

Per i dag kan produksjonen kun trekkes fra på fellesmåleren til boligselskapet (gitt at produksjonsanlegget er tilkoblet i dette punktet), og kommer dermed beboerne kun til gode i form av lavere felles strømkostnader. Det er planlagt at Elhub i fremtiden skal ha en løsning som gjør at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene, men tidspunkt for …

Hvor lang tid tar det før jeg blir plusskunde?

Etter at et produksjonsanlegg er installert skal installatøren sende en ferdigmelding til Norgesnett. Når ferdigmeldingen er innsendt fra installatøren, kan det ta opp mot 10 dager før ferdigmeldingen er godkjent av Norgesnett, avhengig av pågangen. Når ferdigmeldingen er godkjent sendes det en ordre om kontraktsendring om å bli plusskunde. For å aktivere et målepunkt for produksjonsmåling og -rapportering må det …

Hvordan bli plusskunde?

En prosess med etablering av eget produksjonsanlegg skal foregå i denne rekkefølgen: 1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg. 2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett. Etableringen meldes inn som arbeid i målepunkt. Det skal kun informeres om produksjonsanlegget. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og en erklæring som er signert av installatør/leverandør av produksjonsanlegget (se egen side om plusskunder …

Hva koster det å bli plusskunde? – Strømregning

For å kunne levere kraft ut på nettet, må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke …

Hva koster det å bli plusskunde? – Nettleie

I de timene hvor plusskundens anlegg produserer mer strøm enn kunden forbruker, så vil Norgesnett godtgjøre plusskunden for forminsket tap i det lokale strømnettet. Dette kalles en marginaltapssats. Som regel vil denne satsen være negativ, ettersom det er bra for strømnettet med lokal produksjon. Mer detaljer rundt denne godtgjørelsen for plusskunder og satsene i de forskjellige nettområdene kan leses om …

Hva koster det å bli plusskunde? – Investeringskostnader

Kostnader til installasjon av produksjonsanlegg hos kunden er det kunden selv som må stå for i sin helhet. Norgesnett utfører og dekker kostnader for utskifting av strømmåler. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag (dersom kunden ønsker å produsere mer enn sitt overbelastningsvern tillater).. En andel av kostnadene for installasjon av produksjonsanlegget kan dekkes ved …

Hvilke plikter har Norgesnett?

Norgesnett plikter å tilby plusskundeordning etter NVEs krav, og må legge til rette for at alle kunder kan få bli plusskunde om de ønsker det. Dette gjelder ift. lik behandling av alle henvendelser, målerbytte for Norgesnett sin regning, og omregistrering av kunden til plusskunde. Plusskunder skal ha samme kraftleverandør for forbruk og produksjon etter beslutning fra NVE (Norges Vasdrags- og …

Hvilke rettigheter har en plusskunde?

En kunde har rett til å få etablere produksjon hos seg og dermed bli plusskunde, men må følge de tekniske kravene for produksjonen som Norgesnett stiller. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag. Norgesnett anser sin standard tilknytningsavtale som gjeldende for plusskunder på lik linje med øvrige kunder, og lager …

Hvilke plikter har en plusskunde?

Som produsent av elektrisk energi med innmating på strømnettet følger det krav fra NVE. Ved å oppfylle definisjonen til plusskunde, kan man få fritak fra enkelte av disse. Man plikter likevel å ha timesmåling med fjernavlesning aktivt. Hvis du som kunde ønsker å starte opp med produksjon selv og bli plusskunde, må du kontakte Norgesnett (ditt nettselskap). Dette gjøres via …

Hvorfor bli plusskunde?

Våre nåværende plusskunder har flere ulike årsaker til at de ønsket å starte opp med egen produksjon. For eksempel ønsker de: • å bidra med grønn energi i det norske strømnettet.• å produsere sin egen strøm og selge overskuddet.• lavere strømregninger ved å minske forbruket sitt gjennom produksjon.• teknologisk interesse av å ha solceller, vindmøller eller vannmøller installert bak eget …

Avgifter på nettleien 2024

Terje Gabrielsen

Lavere alminnelig sats forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva) Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2024 er16,44 øre/kWh (20,55 øre/kWh inkl mva) Det er redusert avgift, 0,580 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres: • til industri- og bergverksproduksjon• til produksjon av fjernvarme• datasentre med uttak over 0,5 MW• til skip i …