Skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett (Ski-Nordre Follo) igangsettes fra slutten av mars

Norgesnett skal i løpet av 2020 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger i Nordre Follo kommune.

Berørte boligeiere/innehavere av eiendommer vil få tilsendt informasjon fra oss om arbeidene.

Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres for å opprettholde sikker og stabil strømforsyning samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene.

Skogryddingen vil bli utført i henhold til følgende:

  • I lavspentnettet skal det etter rydding være minimum 1 meter til nærmeste kvist, og trær skal ikke stå nærmere enn ca. 30 cm fra strømførende linje.
  • Rundt stolper skal det være en sirkel med radius minimum 1 meter, fri for trær/prydvekster.

Behov for sikringshogst vil også bli vurdert, dvs. fjerning av enkelt-trær som i utgangspunktet tilfredsstiller avstandskravet, men som pga. råte eller andre forhold kan velte og dermed skade anlegget. Ved felling av trær vil nyttbart virke bli kvistet og rettkappet i endene. Kvist samles i haug på stedet, og eventuelt nyttbart virke tilfaller grunneier.

Skogryddingen skal foretas i henhold til de rettigheter og plikter netteier har.  Dersom det på eiendommene, under/langs våre luftledninger, er prydtrær/vekster som må kvistes på en spesielt skånsom måte, ber vi om at vår skogryddingsentreprenør kontaktes umiddelbart for å gjøre nærmere avtale. Det samme gjelder dersom arealer under ledningsnettet benyttes til juletreproduksjon.

I boligfelt/private hager skal entreprenør forsøke å få direkte kontakt med beboer før arbeidet starter.

Arbeidet blir igangsatt fra slutten av mars og vil pågå vår/sommer til arbeidene er ferdigstilt. Norgesnett håper på et godt samarbeid i skogryddingsprosessen slik at vedlikeholdsarbeidet kan utføres med minst mulig ulempe for alle.

Eventuelle spørsmål omkring utførelsen av arbeidet rettes til utøvende entreprenør Skogsmann AS.

Kontaktperson: Henrik Bjøberg, tlf. 95406531, hverdager mellom kl 08.00 og kl.16.00 eller epost: post@skogs-mann.no