Hjem » Prekvalifisering leverandører

Prekvalifisering leverandører

Norgesnett AS er underlagt Lov om Offentlige anskaffelser – Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene ( vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

For ytterligere informasjon se Forsyningsforskriften.

Krav til leverandører

Norgesnett AS benytter Achilles Utilities UNCE for utsendelse av forespørsler.

Krav for prekvalifisering av leverandører

• Leverandøren skal dokumentere HMS og IK system som tilfredsstiller Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Tilsvarende må også kunne dokumenteres for eventuelle underleverandører.

• Virksomheten må være registrert i henhold til Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr for de aktuelle virkeområder. Navn på faglig ansvarlig oppgis.

• Leverandøren må tilfredsstille kravene i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr for denne type oppdrag. Tilgjengelige ressurser må spesifiseres.

• Leverandøren må tilfredsstille kravene i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og Norgesnett AS sine gjeldende krav.

• Leverandøren må kunne bygge anlegg som tilfredsstiller kravene i FEF, REN og netteier sine spesifikke krav.

• Leverandøren må fremvise referanseliste for utførte jobber.

• Leverandøren må levere dokumentasjon i henhold til krav gitt av Norgesnett AS sin spesifikasjon. Se Merkeinstruks, Registreringsveileder for fordelingsnett i Norgesnett, Elsmart instruks og signert Norgesnett AS Standardbetingelser for totalentrepriser.

• Leverandøren skal gjennomføre oppdrag etter alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser basert på NS 8407.

• Leverandøren skal fremlegge godkjent firmaattest.

• Leverandøren skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift og for skatt.

• Leverandøren må dokumentere at de er solvente og vedlegge siste tre års regnskaper eller tilsvarende dokumentasjon for nyere selskaper.

• Leverandøren skal gjennomføre all kommunikasjon mot Norgesnett sin driftssentral på norsk.

HMS og Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA)

I Norgesnett AS står HMS på agendaen.
Vi krever at leverandørene har et levende HMS system basert på gjeldende lovverk og som er tilpasset bedriftens virksomhet og størrelse.

Alle HMS avvik skal dokumenteres i Norgesnett AS sitt avvikssystem uten opphold.

Leverandøren skal på vegne av Norgesnett AS sikre at de oppgaver som pålegges Norgesnett AS i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygg- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) blir ivaretatt i forbindelse med gjennomføring av oppdrag.

Kvalitet

Våre leverandører skal ha et kvalitetssystem som er tilpasset bedriftens virksomhet og størrelse. Dette innebærer blant annet at det skal være etablert et fungerende avvikssystem for kontinuerlig forbedringer.

Norgesnett måler sine leverandører på kvalitet på gjennomføring av prosjekt. Kvalitet blir målt på tekniske avvik og HMS avvik, gjennomføringstid iht. avtalte tidsfrister i prosjektet, samt dokumentasjonsavvik.

Miljøfokus på produkter

Norgesnett AS sine kunder forventer at vi har høyt fokus på det ytre miljøet. Ved kontinuerlig evaluering av produksjonsprosessene skal en alltid ha miljøfokus i forbindelse med produksjon, transport, avfallshåndtering, kjemiske stoffer, utførelse o.l.

* Norgesnett AS er miljøfyrtårnsertifisert.

* Det miljømessig beste produktet skal foretrekkes ved ellers like løsninger.

* Alt risikoavfall skal håndteres etter enhver tid gjeldende regler.

* Alt avfall skal returneres og destrueres på en forsvarlig måte.

Kontraktene med leverandørene forplikter disse til å tilfredsstille krav gitt i Forurensingsloven, Avfallsforskriften, Skogbruksloven og utslippstillatelser fra Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Etisk forretningsførsel

Norgesnett AS skal holde høy etisk standard i utøvelsen av sin virksomhet – både i relasjon til leverandører, kunder, myndigheter og andre.

Vi krever ærlighet og rettferdighet i alle forhold som angår forretningsvirksomheten.

Norgesnett sine ansatte skal alltid opptre i samsvar med god forretningsetikk, sikre høy forretnings etisk standard i sin saksbehandling og sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling av leverandører.

For ytterliggere informasjon: Etiske retningslinjer for Norgesnett AS.

Alle tilbud og kontrakter er konfidensielle og skal ikke bekjentgjøres for andre leverandører eller andre parter. For ytterliggere informasjon se nøytralitetserklæring og taushetserklæring.

Norgesnett ansatte eller innleid personell skal ikke bruke sin stilling til personlig vinning. Derfor aksepteres normalt ikke gaver, og oppmerksomheter fra leverandører skal ikke være av en slik størrelsesorden at de kan påvirke ansatte i beslutningsprosesser.

Ved invitasjon fra leverandører (fabrikkbesøk, messer og lignende) som er relevant for arbeidet og som medfører reise og overnatting, skal Norgesnett AS betale reisen og hotelloppholdet for sine ansatte.

Materiell

Leverandøren skal administrere og levere alt materiell i forbindelse med gjennomføring av oppdrag hvis annet ikke er oppgitt av Norgesnett AS.

Norgesnett AS forbeholder seg retten til å definere fabrikat/type for materiell, i tillegg til ytelse av de komponenter Norgesnett AS definerer som viktige i distribusjonsnettet.

Dersom Leverandøren ønsker å benytte materiell som ikke er godkjent av Norgesnett AS, påhviler det Leverandøren å skaffe slik godkjennelse før materiellet benyttes.