Image
Aktuelt

Skogrydding Røyken
i Asker kommune


Publisert: 28/05/2024

Varsel om skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett Asker

Varsel om skogrydding langs lavspentlinjer tilhørende Norgesnett Asker

Norgesnett skal i løpet av 2024 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger ved deres bopel / eiendom i Asker kommune.

Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres for å opprettholde sikker og stabil strømforsyning samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene.

Skogryddingen vil bli utført i henhold til modifisert instruks REN 2024. Utdrag:

  • I lavspentnettet skal det etter rydding være minimum 1 meter til nærmeste kvist, og trær skal ikke stå nærmere enn ca. 30 cm fra strømførende linje.
  • Rundt stolper skal det være en sirkel med radius minimum 1 meter, fri for trær/prydvekster.

Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig, men samtidig på en slik måte at ovennevnte krav innfris.
Videre skal det vurderes behov for sikringshogst, dvs. fjerning av enkelt-trær som i utgangspunktet tilfredsstiller avstandskravet, men som pga. råte eller andre forhold kan velte og dermed skade anlegget. Ved felling av trær vil nyttbart virke bli kvistet og rettkappet i endene. Kvist samles i haug på stedet, og eventuelt nyttbart virke tilfaller grunneier.

Skogryddingen skal foretas i henhold til de rettigheter og plikter netteier har. Dersom det på Deres eiendom, under/langs våre luftledninger, er prydtrær/vekster som må kvistes på en spesielt skånsom måte, ber vi dem umiddelbart kontakte entreprenør for å gjøre nærmere avtale. Det samme gjelder dersom arealer under ledningsnettet benyttes til juletreproduksjon.

Som hovedregel blir det ikke gitt ytterligere varsel utover dette varslingsbrev. I boligfelt/private hager skal entreprenør i tillegg forsøke å få direkte kontakt med beboer før arbeidet starter.

Arbeidet blir igangsatt fra juni og vil pågå sommer/høst til arbeidene er ferdigstilt. Norgesnett håper på et godt samarbeid i skogryddingsprosessen slik at vedlikeholdsarbeidet kan utføres med minst mulig ulempe for alle.

Følgende områder skal ryddes

Eventuelle spørsmål omkring utførelsen av arbeidet rettes til utøvende entreprenør: Skogsmann AS, v/ Elin Marie Skjeltorp, tlf. 92606684, hverdager mellom kl. 8 og 16 eller e-post: linjerydding@skogsmann.no