Hjem » Kunde » Arbeid nær linjer og kabler

Arbeid nær linjer og kabler

Dersom  det skal utføres arbeider, enten dette er bygging eller graving, er det en god del hensyn man må ta.

Skal det arbeides nær linjer? Trefelling? Skal det graves nær kabler? Hva med kabelpåvisning?

Les mer under.

Se også vår brosjyre Viktig Melding

Arbeid nær linjer

Unngå ulykker – snakk med oss på forhånd
Sikkerhetssone på 30 meter fra høyspenningslinjer
Arbeider du med trefelling, anleggsmaskiner, skogsmaskiner eller andre redskap som krever stor, fri høyde, må du undersøke om det finnes høyspenninglinjer i nærheten av arbeidsstedet.
Ved arbeid i nærheten av høyspenningslinjer skal Norgesnett ved Driftsentralen kontaktes på tlf 815 68 427 ved arbeidsdagens start og slutt.

Trefelling nær høyspenningslinjer eller lavspenningslinjer

Her finner du viktig informasjon vedrørende trefelling i nærheten av høyspenningslinjer eller i nærheten av lavspenningslinjer:

Trefelling og llinjerydding

Lagring eller parkering ved høyspenningslinjer

Det er ikke tillat å lagre tømmer, fyllmasse, fartøy, kjøretøy eller redskap nær eller under høyspenningslinjer.

Hva gjør du hvis uhellet er ute?

Kontakt straks driftssentralens nødnummer: 918 17 538
Ved trefelling:
• Dersom trær faller over en strømlinje, skal du ikke forsøke å fjerne treet.
• Linjen kan fortsatt være strømførende. Sørg for at ingen kommer i nærheten av skadestedet før strømmen er frakoblet og sikret.

Ved kabel:
• Dersom kabelen er skadet skal du ikke forsøke å berøre eller flytte denne.
• Kabelen kan fortsatt være strømførende. Sørg for at ingen kommer i nærheten av skadestedet før strømmen er frakoblet og sikret.

Hvis kjøretøy/ fartøy berører høyspent luftnett/kabel:
• Anlegget kan fortsatt være strømførende. (OBS! automatisk gjeninnkobling/prøvekobling)
• Bli om mulig sittende stille og sørg for at ingen kommer i nærheten inntil strømmen er frakoblet og sikret.

Dersom du må forlate kjøretøyet på grunn av brann e.l:
• Hopp ned på bakken med bena godt samlet
• Ikke berør kjøretøy og underlag samtidig.
• Fjern deg fra kjøretøyet ved å hoppe med bena samlet for å unngå skrittspenninger.

Skal du bygge på eller sette opp terrasse?

Selv om du kanskje bare skal gjøre mindre byggetiltak på egen tomt, vil det i mange tilfeller være nødvendig å ta kontakt med oss. Allerede i planleggingsfasen må du sjekke om en ny terrasse eller garasje kan komme i konflikt med krav til fri høyde og/eller avstand til linjer, kabler og installasjoner. Har du spørsmål om avstandskrav, kan du kontakte oss.

Den som graver har ansvaret

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet er uten strøm i kortere eller lengre perioder.
Den som forårsaker skaden risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et strømbrudd kan medføre. Erstatningsbeløpene kan i verste fall bli på flere hundre tusen kroner.

Spør før du graver, kontakt kabelpåvisningstjenesten

Ta kontakt med kabelpåvisningstjenesten før du setter i gang med gravearbeider, grunnboring, gjerdeoppsett eller annen «underjordisk aktivitet». Du vil da få detaljerte opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil kabelpåvisere komme på stedet og markere hvor kablene ligger.
Det er Geomatikk som skal kontaktes for kabelpåvisning på tlf. 915 09 146

Ønsker du ledningsdata for planlegging og prosjektering

Ta kontakt med Geomatikk for bestilling av kart og ledningsdata

Pris på kabelpåvisningstjenesten

Påvisning av nettselskapets kabler er kostnadsfri ved førstegangs opplytting på dagtid.
Kunden er ansvarlig for å bevare merkene. Hvis merkene forsvinner og det må lyttes opp på nytt, må kunden betale for dette.

Kostnader ved skade på kabel

Ved skade på kabel som er feil påvist, foretas rep. av kabel på nettselskapets regning.
Ved feil på kabel hvor kabelpåvisning/gravemelding er foretatt og graving ikke er utført etter merkingen, sendes regning til skadevolder. Det samme gjelder for skade på kabel hvor kabelpåvisning/gravemelding ikke er foretatt.

Kabelpåvisning av gatelyskabler

Kommunen må kontaktes når det gjelder de kommunale gatelyskablene.
Skal private gatelyskabler påvises, kan Geomatikk
kontaktes. Disse vil utføre påvisningen for bestillerens regning.