Hjem » Ønsker du å produsere din egen strøm

Ønsker du å produsere din egen strøm

Denne artikkelen er myntet på privatpersoner eller bedrifter som ønsker å etablere utstyr  i tilknytning til sitt bygg for å produsere elektrisitet fra sol, vind, vann eller annet. En egen side for installatør er tilgjengelig via denne linken.

(Info sist oppdatert 01.05.2019)

Hva er en plusskunde?

Plusskundeordningen følger av NVEs dispensasjon fra forskriften «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer». For å kunne bli plusskunde må produksjonsanlegget oppfylle NVEs definisjon på plusskunde:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

(For å se hva som regnes som konsesjonspliktig anlegg, se «Forskrift om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m.», kalt energilovforskriften.)

Produksjonsanlegg større enn 100 kW, hva da?

Dersom du ønsker å være plusskunde og samtidig ha større produksjonsanlegg enn 100 kW, må det installeres utstyr som begrenser utmatingen til å overholde grensen på 100 kW. Alternativet er å være ordinær innmatingskunde i henhold til NVEs regelverk, som er blitt noe gunstigere etter 01.01.2019.

Generelle krav for innmatingskunder

Ifølge «Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester § 3-3»: All innmating skal ha timemåling. Timemåling er i § 1-3 definert som: Timemåling: timevis registrering med fjernavlesning av innmating eller uttak.

Det er derfor et krav at plusskunder og andre innmatingskunder har AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timemåling iht. forskriften.


 • Kan boligselskap også bli plusskunder?

  Per i dag kan produksjonen kun trekkes fra på fellesmåleren til boligselskapet (gitt at produksjonsanlegget er tilkoblet i dette punktet), og kommer dermed beboerne kun til gode i form av lavere felles strømkostnader.

  Det er planlagt at Elhub i fremtiden skal ha en løsning som gjør at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene, men tidspunkt for innføringen av dette er ukjent. Denne løsningen sikrer at sluttbrukere i boligselskaper blir målt og avregnet hver for seg, samtidig som de får alle fordelene av å være plusskunder.

 • Hvor lang tid tar det før jeg blir plusskunde?

  Etter at et produksjonsanlegg er installert skal installatøren sende en ferdigmelding til Norgesnett. Når ferdigmeldingen er innsendt fra installatøren, kan det ta opp mot 10 dager før ferdigmeldingen er godkjent av Norgesnett, avhengig av pågangen.

  Når ferdigmeldingen er godkjent sendes det en ordre om kontraktsendring om å bli plusskunde. For å aktivere et målepunkt for produksjonsmåling og -rapportering må det opprettes en produksjonskode som blir sendt til Elhub, og som blir gyldig fra dagens dato. Fra den samme datoen blir målepunktet endret til kombinasjonsmålepunkt og produksjon skal bli tilgjengelig på MinSide (gul strek i grafen). Bekreftelse på plusskundeforholdet blir sendt per epost når kontrakten er endret til “Plusskunde”.

  Dersom produksjonsserien ikke blir synlig på din MinSide i løpet av 30 dager, og installatøren din har bekreftet at ferdigmelding er innsendt, benytt gjerne kontaktskjema for å kontakte oss.

 • Hvordan bli plusskunde?

  En prosess med etablering av eget produksjonsanlegg skal foregå i denne rekkefølgen:

  1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg.

  2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett. Etableringen meldes inn som arbeid i målepunkt. Det skal kun informeres om produksjonsanlegget. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og en erklæring som er signert av installatør/leverandør av produksjonsanlegget (se egen side om plusskunder for installatører for skjema og krav, siden er linket til på toppen av denne siden).

  Skal det søkes om mer arbeid skal dette meldes på egen Elsmartmelding.

  3. Norgesnett godkjenner installatørens forhåndsmelding.

  4. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Norgesnett kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.

  5. Installatør sender deretter ferdigmelding til Norgesnett.

  6. Norgesnett godkjenner ferdigmeldingen og registrerer kunden som Plusskunde i våre systemer. Deretter blir en bekreftelse på plusskundeforholdet automatisk sendt til kunden per epost (som oppgitt på kundens Min Side hos kraftleverandøren).

  7. Kunden kan sende søknad om «Tilskudd for el-produksjon» til Enova og vedlegge bekreftelsen fra Norgesnett.

 • Hva koster det å bli plusskunde? – Strømregning

  For å kunne levere kraft ut på nettet, må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm vil kunden bli satt på leveringsplikt hos nettselskapet på både forbruk og produksjon.

 • Hva koster det å bli plusskunde? – Nettleie

  I de timene hvor plusskundens anlegg produserer mer strøm enn kunden forbruker, så vil Norgesnett godtgjøre plusskunden for forminsket tap i det lokale strømnettet. Dette kalles en marginaltapssats. Som regel vil denne satsen være negativ, ettersom det er bra for strømnettet med lokal produksjon.

  Mer detaljer rundt denne godtgjørelsen for plusskunder og satsene i de forskjellige nettområdene kan leses om på denne siden.

 • Hva koster det å bli plusskunde? – Investeringskostnader

  Kostnader til installasjon av produksjonsanlegg hos kunden er det kunden selv som må stå for i sin helhet. Norgesnett utfører og dekker kostnader for utskifting av strømmåler. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag (dersom kunden ønsker å produsere mer enn sitt overbelastningsvern tillater)..

  En andel av kostnadene for installasjon av produksjonsanlegget kan dekkes ved å søke Enova om «Tilskudd for el-produksjon». Når plusskundeforholdet er registrert i våre systemer vil kunden få tilsendt en plusskundebekreftelse per epost som kan vedlegges søknaden til Enova.

  Enkelte kommuner har også egne tilskuddsordninger for etablering av solceller hos kunder, undersøk din kommune.

 • Hvilke plikter har Norgesnett?

  Norgesnett plikter å tilby plusskundeordning etter NVEs krav, og må legge til rette for at alle kunder kan få bli plusskunde om de ønsker det. Dette gjelder ift. lik behandling av alle henvendelser, målerbytte for Norgesnett sin regning, og omregistrering av kunden til plusskunde.

  Plusskunder skal ha samme kraftleverandør for forbruk og produksjon etter beslutning fra NVE (Norges Vasdrags- og Energidirektorat) og Elhub. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm, vil kunden bli satt på leveringsplikt hos nettselskapet på både forbruk og produksjon.

 • Hvilke rettigheter har en plusskunde?

  En kunde har rett til å få etablere produksjon hos seg og dermed bli plusskunde, men må følge de tekniske kravene for produksjonen som Norgesnett stiller. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag.

  Norgesnett anser sin standard tilknytningsavtale som gjeldende for plusskunder på lik linje med øvrige kunder, og lager ingen skriftlig avtale om plusskundeordning med enkeltkunder. Bekreftelse på plusskundeforhold vil bli utsendt per epost til kunde (som oppgitt på kundeprofil hos kraftleverandør) når kunden er etablert som plusskunde i våre systemer.

 • Hvilke plikter har en plusskunde?

  Som produsent av elektrisk energi med innmating på strømnettet følger det krav fra NVE. Ved å oppfylle definisjonen til plusskunde, kan man få fritak fra enkelte av disse. Man plikter likevel å ha timesmåling med fjernavlesning aktivt.

  Hvis du som kunde ønsker å starte opp med produksjon selv og bli plusskunde, må du kontakte Norgesnett (ditt nettselskap). Dette gjøres via installatør når forhåndsmeldingen sendes inn (se beskrivelse av prosess i avsnitt «Hvordan bli plusskunde?»). Kunde/installatør plikter også å følge Norgesnett sine tekniske krav for installasjon av produksjonsanlegg hos kunder i våre nettområder (se egen side om plusskunder for installatører som er linket til på toppen av siden).

  For å kunne levere kraft ut på nettet må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke kjøper overskuddsstrøm, vil kunden bli satt på leveringsplikt av nettselskapet på både forbruk og produksjon. Registrerte kraftleverandører i leveringsområdet til Norgesnett med plusskundeavtale skal være merket med «Ja» under kolonnen «Avregner plusskunder» i dokumentet linket til i høyre marg. Vi anbefaler at du kontakter kraftleverandøren for å bekrefte at det stemmer, da vi ikke kan garantere at kraftleverandørene har oppdatert listen. Du kan også undersøke med andre kraftleverandører om de tilbyr plusskundeavtale.

 • Hvorfor bli plusskunde?

  Våre nåværende plusskunder har flere ulike årsaker til at de ønsket å starte opp med egen produksjon. For eksempel ønsker de:

  • å bidra med grønn energi i det norske strømnettet.
  • å produsere sin egen strøm og selge overskuddet.
  • lavere strømregninger ved å minske forbruket sitt gjennom produksjon.
  • teknologisk interesse av å ha solceller, vindmøller eller vannmøller installert bak eget målepunkt.

 • Avgifter på nettleien 2024


  Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2024 er
  9,51 øre/kWh (11,8875 øre/kWh inkl mva)

  Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2024 er
  16,44 øre/kWh (20,55 øre/kWh inkl mva)

  Det er redusert avgift, 0,580 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

  • til industri- og bergverksproduksjon
  • til produksjon av fjernvarme
  • datasentre med uttak over 0,5 MW
  • til skip i næring

  Det er fritak på kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen

   

  Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
  Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

  Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
  1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

  Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
  kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

  Mva: 25%

 • *Tariff ikke automatisk avlesning

  Pris pr. år kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva)

  Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.
  Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.
  Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
  i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:
  17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
  Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og
  kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler.
  Dette gjelder kun der manglende fjernavlesing skyldes forhold på kundens side.

  Det er ikke et krav at Norgesnett må foreta kontrollavlesning. Kontrollavlesning hos kunden
  vil allikevel bli gjennomført der innrapportering av måleravlesninger mangler over tid.
  Kontrollavlesning kan også bli utført etter regelmessig intervall eller når nettselskapet ser et behov for dette.

[ultimate-faqs include_category='produsere-strom']