Eksisterende umålt veilys

Terje Gabrielsen

Norgesnett har hjemmel for å forlange alt umålt målt. Det ligger i kortene at dette vil bety kostnader for eierne av de umålte elektriske anlegg.På bakgrunn av hva NVE skriver om veilys, anbefales at veilyseierne kartlegger sine veilysanlegg. Dette for å få en oversikt over mengde umålt forbruk.Deretter, med bakgrunn i direktivene fra NVE, bestemmes hvilke veilysanlegg som skal utstyres …

Ombygging nettstasjoner som genererer flytting av veilysteknisk utstyr

I en god del nettstasjoner (trafokiosker og arrangement), er det installert veilysanlegg(tennskap, kontaktorer, veilyskurser etc).Der nettstasjoner skal ombygges av Norgesnett, må eier av veilysanlegg holde flyttekostnaden utenfor nettstasjonen. Typisk eier i slike tilfeller er kommune eller Statens vegvesen. Norgesnett holder måler og målermontasje, veilyseier har kostnadene for tilførsel/stikkledning, veilysskap og alt annet veilysteknisk.

Frittstående veilysanlegg som kommunen overdrar til andre.

Er disse anleggene umålte, skal det etableres måling.Den som overdrar eller ny eier må betale alle kostnader inkl målerkostnader. Anlegg som overdras/skilles ut tas ikke ut av effektregisteret til Norgesnett før måling er etablert evt. demontert. Veilyseier må stå for demonteringskostnaden. Arbeider med måleretablering skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Utskillelse av umålte veilysanlegg fra de kommunale anlegg i fellesføringsanlegg

Terje Gabrielsen

Grunnregel er at den som ønsker å overta et veilysanlegg fra kommunen eller andre veilyseiere, vil få tillatelse til dette, dersom det etableres måling. Dette uansett lampeantall.Dette betyr tilførsel fra forsyningsnettet til skap, måler, og deretter forsyning av veilyset.  Her må kunden eller den som gir fra seg veilysanlegget holde målerkostnadene, da anlegget blir å betrakte som et «nyanlegg».Skapet skal …

Måling av eksisterende umålte veilysanlegg

Der eksisterende umålte anlegg skal bygges om av anleggseier, skal måling etableres som en del av ombyggingen.Norgesnett tar kostnaden for måler og målermontasje i de tilfellene der Norgesnett har forlangt måling.Anleggseier har de resterende kostnader inkl tilførsel/stikkledning.Planlagte omgjøringsarbeider skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Nye veilysanlegg skal måles

Det etableres måling uansett forbruk og bruk. I følge NVE er det ikke hjemmel for å kjøre definerte grenser for hva som skal måles/ikke måles. Forskriftene sier at alt skal måles.Installasjonene skal meldes av installatør og vanlige tilknytningsregler gjelder.

Fellesføring

Fellesføring er når veilys, veilysledninger og forsyningsnettet til Norgesnett henger i samme master. Det skal foreligge skriftlig fellesføringsavtale mellom veilyseiere og Norgesnett. Avtalen definerer grensesnitt i mastene og hvilket ansvar partene har.

Nye veilysanlegg

Alle veilysanlegg skal meldes som en ordinær installasjon. Dette skal derfor gjøres av installatører eller elektroentreprenører. Veilys skal måles. Veilysanlegg skal primært installeres på egne master eid av utbygger/kunde.I tillegg til mastene, vil utbygger/kunde være eier av alt gatelysteknisk, samt ha vedlikeholdsansvaret for dette. Gatelysteknisk er armaturer, lamper, strømtilførselsledninger, sikringer, fotoceller, skap med eller uten måler og sikringer med mer.Unntaksvis …

Veilyseiere

Kommunen eier det meste av veilys. Langs fylkesveiene er det fylkene som er eier. Mens langs riksveier står Statens vegvesen som eier.Andre veilyseiere er veilag, borettslag, private mm

Dette sier NVE (RME) om måling av veilys

Publisert på sidene til NVE – RME 22.10.2015 , sist oppdatert 16.06.2021   Måling av forbruk til veilys All kraft som en kunde tar ut fra nettet skal i utgangspunktet måles. Dette gjelder uavhengig av hva kraften brukes til. RME anser det som viktig for å kunne sikre en effektiv kraftomsetning at alle sluttbrukere, inkludert små installasjoner, blir målt etter …