Tariff for ikke automatisk avlesning***

Pris pr. år kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva) Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdierNettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere ogkontrollere måleverdiene for …

Hva skjer når du slår av hovedsikringen?

Spesielt mange hyttekunder slår av hovedsikringen når de forlater hytta, gjerne i helgene eller etter sesong.Det som skjer er at Norgesnett mister kontakt med målerne. En aktivitet blir da igangsatt for å finne dennekommunikasjonsfeilen da vi ikke vet at kunden har koblet ut strømmen. Dette medfører unødvendige kostnader.Når strømmen er frakoblet, kan måleren heller ikke måle at det ikke brukes …

Hva skjer når jeg slår av hovedsikringen?

Spesielt mange hyttekunder slår av hovedsikringen når de forlater hytta, gjerne i helgene eller etter sesong. Det som skjer er at Norgesnett mister kontakt med målerne. En aktivitet blir da igangsatt for å finne denne kommunikasjonfeilen da vi ikke vet at kunden har koblet ut strømmen. Dette medfører unødvendige kostnader. Når strømmen er frakoblet, kan måleren heller ikke måle at …

Hva sier NVE om smarte strømmålere?

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon.Med AMS og økt bruk av IKT vil nettselskapenes tilgang på hurtig, detaljert og relevant informasjon om tilstanden i nettet øke betydelig. Dette bidrar til at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet reduseres, det bidrar til raskere feilretting og bedre leveringskvalitet, …

Finnes det en brukerveiledning for de nye målerne?

Terje Gabrielsen

  Ja. Her er link til OMNIA trefasemåler Her er link til OMNIA enfasemåler Ved å bevege cursoren rundt på målerbildet synliggjøres informasjon. Ved å betjene den grønne knappen til venstre blar du i displayet. Du kan lese av totalforbruk på måleren (kWh), øyeblikksforbruket (effekt i kW),  fasespenninger og jordfeilstrømmer som indikerer jordfeil. Effekt:1000W = 1kW991W = 0,991kW  

Hva sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om stråling fra måleren?

Smarte straummålarar gir ikkje farleg strålingStrålinga fra smarte straummålarar er kortvarig og svak – og ikkje helsefarleg.Innan 1. januar 2019 skal alle husstandar i Noreg ha installert såkalla smarte eller automatiske straummålarar (strømmålere, smartmålere). Her blir straumforbruk som er lese av, automatisk overført frå kunde til netteigar.Desse målarane har fleire teknologiar. Nokre sender signal via straumnettet, medan andre sender via …

Stråler måleren mer enn en mobiltelefon?

De nye strømmålerne tilfredsstiller alle offentlige krav og ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier. Målerne står sjelden i oppholdsrom og sender normalt fra seg data bare én gang i timen i 1-2 sekunder. Det kan sammenliknes med å sende en tekstmelding. Målerne har en maksimal sendeeffekt på 0,5 watt, mens en vanlig mobiltelefon har lov til å sende opptil to watt. …

Hvordan ivaretas personvernet?

Nye automatiske strømmålere stiller strengere krav til personvern enn tidligere, og setter krav til at vi skal følge personopplysningsloven også når det gjelder informasjon fra strømmålere.Innsamling av forbruksdata per time fra AMS-målerne er å betrakte som personopplysninger og dermed må vi som nettselskap forholde oss til personopplysningsloven på en ny måte. Det betyr at personvern må bygges inn i AMS-systemene …

Hvordan ivaretas sikkerheten?

Vår løsning er sikker og vi prioriterer sikkerhet høyt i hele løsningen fra måler til datasystemer.Mange forbinder datasikkerhet med hacking. Og selv om hacking har som mål å kompromittere datasikkerheten, så dreier datasikkerhet seg om mer enn å unngå hacking.Når man snakker om datasikkerhet i fjernavleste strømmålere, kommunikasjonsløsning og i datasystemene, mener man i hovedsak tre ting:• Å overføre målinger …

Hvordan virker kommunikasjonsløsningen?

Norgesnett benytter radiokommunikasjon som kommunikasjonsløsning.Strømmålerne kommuniserer med en konsentrator (innsamlingsenhet) som er plassert på våre nettstasjoner. Dette gjøres med radiokommunikasjon, som er en trådløs kommunikasjonsmetode som benytter elektromagnetiske bølger, kalt radiobølger i frekvensområdet fra rundt 3 kHz til 300 GHz. Norgesnetts målere kommuniserer i frekvensområdet 433 – 444 MHz.Mellom konsentratoren og vårt innsamlingssystem er kommunikasjonen via 4G-forbindelse.Radiokommunikasjonen er en toveis-løsning. …

Koster det noe å få ny måler?

Målerbyttet og montasjen betaler du ingenting for nå. Myndighetene har besluttet at kostnadene skal inngå i nettleien fram i tid over en lengre periode.Der måler skal monteres i nyanlegg, vil kostnaden for dette derimot inngå som en kundekostnad (anleggsbidrag).

Kan jeg få fritak fra kravet om installasjon av AMS måler?

Til dette spørsmålet sier NVE følgende:Personer som mener at strålingen fra AMS-målerne medfører helsemessig ulemper, kan få fritak fra kravet om installasjon av AMS-måler hvis utsagnet attesteres av lege eller psykolog.Et fritak vil kun gjelde for egen bolig. Personer som har fått fritak, kan ikke kreve at boliger tilhørende naboer, familie eller andre også skal unntas installasjon av ny strømmåler. …

Avlesning for kunder som ikke har automatisk avlesning

Avlesningsfristen er den første i hver mnd. Men du kan lese av oftere.Norgesnett sender ut påminnelse om avlesning via SMS eller epost.Avlesningen leverer du enten ved å svare på SMS eller du benytter Min Side.Dersom du ikke har avlest din måler, blir ditt forbruk beregnet (stipulert).