Kan boligselskap også bli plusskunder?

Per i dag kan produksjonen kun trekkes fra på fellesmåleren til boligselskapet (gitt at produksjonsanlegget er tilkoblet i dette punktet), og kommer dermed beboerne kun til gode i form av lavere felles strømkostnader. Det er planlagt at Elhub i fremtiden skal ha en løsning som gjør at boligselskapets produksjon kan bli fellesavregnet og fordelt på alle strømkundene, men tidspunkt for …

Hvor lang tid tar det før jeg blir plusskunde?

Etter at et produksjonsanlegg er installert skal installatøren sende en ferdigmelding til Norgesnett. Når ferdigmeldingen er innsendt fra installatøren, kan det ta opp mot 10 dager før ferdigmeldingen er godkjent av Norgesnett, avhengig av pågangen. Når ferdigmeldingen er godkjent sendes det en ordre om kontraktsendring om å bli plusskunde. For å aktivere et målepunkt for produksjonsmåling og -rapportering må det …

Hvordan bli plusskunde?

En prosess med etablering av eget produksjonsanlegg skal foregå i denne rekkefølgen: 1. Kunde tar kontakt med installatør/leverandør av produksjonsanlegg. 2. Installatør sender forhåndsmelding til Norgesnett. Etableringen meldes inn som arbeid i målepunkt. Det skal kun informeres om produksjonsanlegget. Denne skal inneholde teknisk informasjon om produksjonsanlegget til plusskunden og en erklæring som er signert av installatør/leverandør av produksjonsanlegget (se egen side om plusskunder …

Hva koster det å bli plusskunde? – Strømregning

For å kunne levere kraft ut på nettet, må du velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du forbruker, og å levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket. Plusskunder bes derfor om å velge en kraftleverandør som tilbyr plusskundeavtaler for kjøp av overskuddsstrøm. Dersom plusskunden velger en kraftleverandør som ikke …

Hva koster det å bli plusskunde? – Nettleie

I de timene hvor plusskundens anlegg produserer mer strøm enn kunden forbruker, så vil Norgesnett godtgjøre plusskunden for forminsket tap i det lokale strømnettet. Dette kalles en marginaltapssats. Som regel vil denne satsen være negativ, ettersom det er bra for strømnettet med lokal produksjon. Mer detaljer rundt denne godtgjørelsen for plusskunder og satsene i de forskjellige nettområdene kan leses om …

Hva koster det å bli plusskunde? – Investeringskostnader

Kostnader til installasjon av produksjonsanlegg hos kunden er det kunden selv som må stå for i sin helhet. Norgesnett utfører og dekker kostnader for utskifting av strømmåler. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag (dersom kunden ønsker å produsere mer enn sitt overbelastningsvern tillater).. En andel av kostnadene for installasjon av produksjonsanlegget kan dekkes ved …

Hvilke plikter har Norgesnett?

Norgesnett plikter å tilby plusskundeordning etter NVEs krav, og må legge til rette for at alle kunder kan få bli plusskunde om de ønsker det. Dette gjelder ift. lik behandling av alle henvendelser, målerbytte for Norgesnett sin regning, og omregistrering av kunden til plusskunde. Plusskunder skal ha samme kraftleverandør for forbruk og produksjon etter beslutning fra NVE (Norges Vasdrags- og …

Hvilke rettigheter har en plusskunde?

En kunde har rett til å få etablere produksjon hos seg og dermed bli plusskunde, men må følge de tekniske kravene for produksjonen som Norgesnett stiller. Hvis produksjonen utløser investeringsbehov i omkringliggende nett kan det bli behov for å fakturere kunden et anleggsbidrag. Norgesnett anser sin standard tilknytningsavtale som gjeldende for plusskunder på lik linje med øvrige kunder, og lager …

Hvilke plikter har en plusskunde?

Som produsent av elektrisk energi med innmating på strømnettet følger det krav fra NVE. Ved å oppfylle definisjonen til plusskunde, kan man få fritak fra enkelte av disse. Man plikter likevel å ha timesmåling med fjernavlesning aktivt. Hvis du som kunde ønsker å starte opp med produksjon selv og bli plusskunde, må du kontakte Norgesnett (ditt nettselskap). Dette gjøres via …

Hvorfor bli plusskunde?

Våre nåværende plusskunder har flere ulike årsaker til at de ønsket å starte opp med egen produksjon. For eksempel ønsker de: • å bidra med grønn energi i det norske strømnettet.• å produsere sin egen strøm og selge overskuddet.• lavere strømregninger ved å minske forbruket sitt gjennom produksjon.• teknologisk interesse av å ha solceller, vindmøller eller vannmøller installert bak eget …

Avgifter på nettleien 2023

Terje Gabrielsen

Redusert forbruksavgift (elavgift) januar – mars 2023 er9,16 øre/kWh (11,45 øre/kWh inkl mva) Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lavere-elavgift-de-forste-tre-manedene-i-2023/id2951105/ Forbruksavgift (elavgift) alminnelig sats april – desember 2023 er15,84 øre/kWh (19,8 øre/kWh inkl mva) Det er redusert avgift, 0,546 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres: • til industri- og bergverksproduksjon• til produksjon av fjernvarme• datasentre med uttak over 0,5 MW• til …

*Tariff ikke automatisk avlesning

Pris pr. år kr. 1500 ekskl. mva (kr. 1875 inkl. mva) Norgesnett har adgang til å foreta kontrollavlesning hos kunden.Denne manuelle kontrollavlesningen betaler kundene gebyr for.Fra den 01.02.2021 er dette regulert av Reguleringsmyndigheten for energi (RME)i forskrift om kontroll av nettvirksomhet § 17-9:17-9. Tariff for ikke-fjernavleste måleverdierNettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere ogkontrollere måleverdiene for …