Hva er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)?

DSB er den sentrale myndighet som forvalter områdene elsikkerhet, og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester. Det formelle grunnlaget for DSBs virksomhet er lov om tilsyn med elektriske installasjoner og elektrisk utstyr, og produktkontrolloven. DSB er administrativt underlagt Justisdepartementet, og rapporterer dit når det gjelder elsikkerhet og sikkerhet ved produkter og forbrukstjenester.

Hva gjør det lokale elektrisitetstilsyn (DLE)?

Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av nettselskapene og har som oppgave er å redusere antall skader og ulykkermed elektrisk årsak ved å jobbe for at strømmen brukes på en trygg og sikker måte hos de kundene som er tilkoblet fordelingsnettet. DLE er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) DLE fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som …