Hjem » Entreprenør » Avtale arbeid nær ved

Avtale arbeid nær ved

Arbeidet

Leder for sikkerhet

Utførende firma / etat

Ansvarlig fra utførende firma/etat skal hver dag etter arbeidsdagens slutt påse at anleggsmaskiner/kraner blir flyttet og parkert minst 30 meter horisontalt fra nærmeste ledning. Dette for å hindre uvedkommende fra å skade våre kabel- og linjenett.

Personen kan ikke utpeke eller overdra denne avtalen til andre i dette firmaet under arbeidets gang. Dersom det skal andre entreprenører / firmaer inn i dette begrensede og avtalte område, skal netteier underrettes. En avtale lik denne må foreligge for nye arbeider” nær ved”, og skal avtales i god tid før oppstart.

Ved uhell - skal Driftssentralen varsles på tlf. 918 17 538

ANSVARLIG ENTREPRENØR SKAL RINGE 815 68 427 SEG INN TIL DRIFTSENTRALEN FØR ARBEIDET STARTER, OG UT IGJEN NÅR ARBEID FOR DAGEN ER FERDIG.

Ansvarlig fra utførende firma/etat samt netteiers representant bekrefter at denne avtalen samt instruks for entreprenører, arbeid nær spenningsførende anlegg og fakta ark: viktig melding til alle som skal arbeide nær høyspenningslinjer og kabelanlegg er gjennomlest og forstått.

Clear Signature