Hjem » Elsikkerhet – Det lokale eltilsyn » Offentlig El-Kontroll

Offentlig El-Kontroll

Offentlig El-Kontroll

Alle nettselskap er pålagt å ha en tilsynsenhet som er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Det lokale eltilsyn (DLE) er lovpålagt med hjemmel i El-tilsynsloven og Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn å utføre stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i nye og gamle boliger, samt i fritidsboliger. Tilsynet de utøver er på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

 

Del av offentlig forvaltning

DLE er en del av den offentlige forvaltningen og er underordnet DSB, som igjen er underordnet Justis- og beredskapsdepartementet. DLE forholder seg til bestemmelsene i Forvaltningsloven, Offentlighetsloven og Arkivloven, som blant annet stiller krav til saksbehandling, habilitet og rett til innsyn i saksdokumenter.

 

Klage

De som mottar vedtak har rett til å klage over dette, jf. forvaltningsloven §§ 28 – 36. Klagefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. En eventuell klage sendes DLE. Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 -19.

 

Vedtak

DLE kan fatte vedtak i tilsynssaker hvor kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt. Et elektrisk anlegg skal være i en slik stand at det ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier. Den pålagte rettefristen må overholdes. En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i tilsynsrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen. Etter at et vedtak er fattet kan DLE vurdere frakobling av det elektriske anlegget, og/eller be om bistand fra DSB om ilegging av tvangsmulkt.

 

Utsettelse av rettefrist

Dersom det er behov for å utsette fristen for utbedring av feil eller mangler, er det mulig å søke om dette. Om fristen kan forlenges vurderes i det enkelte tilfellet og vil være avhengig av alvorlighetsgraden i de feil eller mangler som ble funnet. Økonomiske årsaker gir ikke grunnlag for å forlenge utbedringsfristen.

Du kan søke om en utvidelse ved å sende en beskrivelse av årsak og fremdriftsplan til dle@norgesnett.no (husk å oppgi rapportnummer).

 

 

 

Stenge anlegg ved farlige feil

DLE kan stenge det elektriske anlegget ditt eller koble fra en sikringskurs ved alvorlige feil. Du vil da selvfølgelig få en beskjed om dette. Du vil også få beskjed om å kontakte en godkjent elektriker for å utbedre feilen. Elektrikeren kan koble inn anlegget igjen etter å ha utbedret feilen, forutsatt at tilbakemelding om utbedringen sendes DLE.

 

Avsluttet med merknad

Saken kan avsluttes med heftelse. Dette gjøres i de tilfellene hvor det ikke gis tilbakemelding på retting og at feilene vurderes som ikke så grove at frakobling er nødvendig. Dette kan for eksempel være mindre tekniske avvik eller dokumentasjonsmangel (Forsikringsselskap kan etterspørre dokumentasjon ved eventuell skade, kan gi avkortning på forsikring) eller ved salg av bolig blir dokumentasjon etterspurt (dette kan ha innvirkning på takst av anlegget)

Hvis påpekte feil/mangler blir rettet, og bekreftelse oversendes Det lokale Eltilsyn, vil saken bli avsluttet uten merknad.

 

Manglende dokumentasjon

Har du fått dette påpekt i tilsynsrapporten vil det si at det ikke er dokumentert hvem som har prosjektert og bygget det elektriske anlegget ditt. Det kan fremstå som nesten umulig å rette denne type avvik da de færreste elektroinstallatører som vil erklære samsvar og påta seg ansvar for hva noen andre har utført. Dette er kun den installatøren som har utført arbeidet som kan og har lov til å utstede dokumentasjon. For arbeid som har blitt utført. Ny installatør må derfor gå så nøye gjennom anlegget slik at han kan gi nye garantier for at anlegget er riktig prosjekter og tilfredsstiller dagens krav til sikkerhet. Dette tilsvarer arbeidsmessig en reinstallasjon av det elektriske anlegget.

Dokumentasjonen fra installatør skal inneholde:

  • Rapport fra risikovurdering
  • Standard kursfortegnelse
  • Rapport fra sluttkontroll
  • Samsvarserklæring

Selvhjelpsblad – Manglende dokumentasjon

 

Ønsker el-kontroll i forbindelse med salg

Hvis du ønsker en sjekk av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker som står oppført i Elvirksomhetsregisteret. DLE tar ikke slike oppdrag, da deres oppgave er å være kontrollmyndighet i etterkant.