Effektbasert nettleie

Kundegrupper Fastledd [kr/år] Effektledd
jan – des
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr
[øre/kWh]
Liten næring (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1447 60,93 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 59,19
Større næring (230V og 400V) (effektmålt med strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 5686 60,93 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 59,19
Veilys (230V og 400V) (effektmålt uten strømtrafo) Effekttrinn 1 (0-100kW) 1289 60,93 3,50 5,00
Effekttrinn 2 (>100kW) 59,19
Høyspent måling 17412 41,55 2,00 3,00

Differensieringen på fastleddet for liten- og større næring er knyttet til faktiske merkostnader for måling (strømtrafo)hos kunden.

Priser 01.01.2020 er gjeldende fra 05.12.2018

Prisene er inkl. ENOVA kr 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

Næringskunder som kan dokumentere at bruken av den elektriske energien er husholdningsbruk, betaler nettleie/ENOVA avgift gjeldende for privatkunder  (ref. forskrift om Energifondet)
Husholdningsbruk: Med husholdningsbruk menes bruk av elektrisk energi for:
1 eneboliger, leiligheter, hybler og fritidsboliger, herunder hytter, setrer, koier o.l.
2 fellesvaskeri, garasjer og andre fellesanlegg i eller for boliger mv.

Avgifter 2020

Forbruksavgift fra 01.01.20: 16,13 øre/kWh ekskl. mva (20,1625 øre/kWh inkl. mva)

Det er redusert avgift, 0,505 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

• til industri- og bergverksproduksjon
• til produksjon av fjernvarme
• datasentre med uttak over 0,5 MW
• til skip i næring

Det er fritak på kraft levert til:

• visse kraftintensive prosesser
• veksthusnæringen

Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%

Egenerklæring vedrørende redusert forbruksavgift eller fritak for forbruksavgift

Gjennomsnittet av de tre høyeste timeverdiene i måneden defineres som maksimaltimen

Maksimaltimen er avregningsgrunnlaget for effektavregningen. Maksimaltimen defineres som gjennomsnittet av de tre høyeste målte timeverdiene i måneden. Dette er timene det brukes mest strøm.
De tre høyeste målte timeverdiene må være på forskjellige dager.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt reduserer overføringskapasiteten i nettet og øker samtidig tapene i nettet.

For uttak under 50kW kreves ikke gebyr for reaktiv effekt. Når uttaket av aktiv effekt er over 50kW og den reaktive effekt overstiger 33% (effektfaktor under 0,95), kan Norgesnett kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor.

Kunden kan alternativt velge å betale for det overskytende uttak av reaktiv effekt med et gebyr på 38 kr/kVAr/mnd.

Typisk forbruk som trekker reaktiv effekt ut av forsyningsnettet: motorer, induksjonsovner, sveising, lysbueovner, transformatorer, fluoriserende lamper mm