Effektbasert nettleie fleksibelt forbruk

 

Kundegrupper Fastledd
[kr/år]
Effektledd sommer
mai – okt
[kr/kW/mnd]
Effektledd vinter
nov – apr
[kr/kW/mnd]
Energiledd sommer
mai – okt
[øre/kWh]
Energiledd vinter
nov – apr[øre/kWh]
Fleks. 1,5H lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5686 16,24 23,74 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

11,25 18,74
Fleks. momentan, lavspent Effekttrinn 1

(0-200kW)

5686 6,25 8,75 3,50 5,00
Effekttrinn 2

(>200kW)

3,12 5,00
Fleks. Momentan høyspent 17412 1,55 1,55 2,00 3,00

Priser 01.01.2020 er gjeldende fra 05.12.2018. Prisene er inkl. ENOVA kr. 800 i fastleddet, men ekskl. forbruksavgift og mva.

Avgifter 2020

Forbruksavgift fra 01.01.20: 16,13 øre/kWh ekskl. mva (20,1625 øre/kWh inkl. mva)

Det er redusert avgift, 0,505 øre/kWh ekskl. mva for elektrisk kraft som leveres:

• til industri- og bergverksproduksjon
• til produksjon av fjernvarme
• datasentre med uttak over 0,5 MW
• til skip i næring

Det er fritak på kraft levert til:

• visse kraftintensive prosesser
• veksthusnæringen

Norgesnett AS har ansvar for å kreve inn forbruksavgift på elektrisk kraft på vegne av Skattedirektoratet.
Mer informasjon er å finne på Skatteetatens internettsider; www.skatteetaten.no

Norgesnett AS må motta skriftlig dokumentasjon (egenerklæring) fra kunden på at anlegget skal ha redusert avgift eller være fritatt for avgift.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for privatkunder:
1 øre/kWh ekskl. mva (1,25 øre/kWh inkl. mva). Innbetalingen er inkludert i energileddene.

Lovpålagt innbetaling til energifondet (ENOVA) for næringskunder:
kr. 800 pr. år ekskl. mva. pr. målepunkt-ID. Innbetalingen er inkludert i fastleddene.

Mva: 25%

Vilkår fleksibelt forbruk

Grunnleggende vilkår for ”Fleksibelt forbruk” er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel eller momentant varsel.
Norgesnett har noen kunder med 1,5t varsel. Etter at ordningen «Fleksibelt forbruk med rett til redusert tariff» erstattet ordningen «Utkoblbart forbruk» gjelder:

• kunden må ha timesmåling

• minimum installert effekt på 200kW (230V og 400V)

• det tilbys kun momentan utkobling

• nettselskapet skal kunne fjernstyre utkoblingen

• kunden må til enhver tid gi nettselskapet
oppdatert informasjon om kontaktpersoner og måter å kontakte kunden på

• der kundene har høyspenningstilknytninger, skal det oversendes driftslederdokumentasjon

• kundene avregnes månedlig

Kunder som har fleksibel effekttariff avregnes for maksimaltimen.

Fleksibelt forbruk krever særskilt avtale: Kontakt vårt kundesenter for nærmere informasjon.

Kunder som senere vil gå over på prioritert overføring, vil bli vurdert i hvert tilfelle. Det er kapasitetsmessige forhold i nettet som vil avgjøre om dette lar seg gjøre eller ikke.
Kunden må dekke alle kostnader som oppstår i forbindelse med overgangen til prioritert overføring.

Egenerklæring vedrørende redusert forbruksavgift eller fritak for forbruksavgift

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt reduserer overføringskapasiteten i nettet og øker samtidig tapene i nettet.

For uttak under 50kW kreves ikke gebyr for reaktiv effekt. Når uttaket av aktiv effekt er over 50kW og den reaktive effekt overstiger 33% (effektfaktor under 0,95), kan Norgesnett kreve at kunden bedrer anleggets effektfaktor.

Kunden kan alternativt velge å betale for det overskytende uttak av reaktiv effekt med et gebyr på 38 kr/kVAr/mnd.

Typisk forbruk som trekker reaktiv effekt ut av forsyningsnettet: motorer, induksjonsovner, sveising, lysbueovner, transformatorer, fluoriserende lamper mm