Hjem » Arkiv » Norgesnett skal gjennomføre skogrydding langs lavspentlinjer i Nesodden og i Fredrikstad

Norgesnett skal gjennomføre skogrydding langs lavspentlinjer i Nesodden og i Fredrikstad

Norgesnett skal i løpet av 2021 gjennomføre rydding av vegetasjon under og langs lavspent luftledninger.
En del av disse linjene befinner seg på eiendommene til noen av våre kunder

Skogryddingen er nødvendig vedlikehold for å innfri gjeldende forskriftskrav, og gjøres for å opprettholde sikker og stabil strømforsyning samt opprettholde krav til personsikkerhet satt av myndighetene.

Skogryddingen vil bli utført i henhold til modifisert instruks REN 2024. Utdrag:

  • I lavspentnettet skal det etter rydding være minimum 1 meter til nærmeste kvist, og trær skal ikke stå nærmere enn ca. 30 cm fra strømførende linje.
  • Rundt stolper skal det være en sirkel med radius minimum 1 meter, fri for trær/prydvekster.

Arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig, men samtidig på en slik måte at ovennevnte krav innfris.

Videre skal det vurderes behov for sikringshogst, dvs. fjerning av enkelt-trær som i utgangspunktet tilfredsstiller avstandskravet, men som pga. råte eller andre forhold kan velte og dermed skade anlegget. Ved felling av trær vil nyttbart virke bli kvistet og rettkappet i endene. Kvist samles i haug på stedet, og eventuelt nyttbart virke tilfaller grunneier.

Skogryddingen skal foretas i henhold til de rettigheter og plikter netteier har.

Dersom det på eiendommene, under/langs våre luftledninger, er prydtrær/vekster som må kvistes på en spesielt skånsom måte, ber vi berørte kunder/grunneiere umiddelbart kontakte entreprenør for å gjøre nærmere avtale. Det samme gjelder dersom arealer under ledningsnettet benyttes til juletreproduksjon.

Berørte kunder/grunneier vil motta varslingsbrev fra Norgesnett. I boligfelt/private hager skal entreprenør i tillegg forsøke å få direkte kontakt med beboer før arbeidet starter.

Arbeidet blir igangsatt fra midten av april og vil pågå vår/sommer/høst til arbeidene er ferdigstilt. Norgesnett håper på et godt samarbeid i skogryddingsprosessen slik at vedlikeholdsarbeidet kan utføres med minst mulig ulempe for alle.

 

Eventuelle spørsmål omkring utførelsen av arbeidet rettes til utøvende entreprenør:  

Skogsmann AS, v/ Henrik Bjøberg, tlf. 95406531, hverdager mellom kl. 8 og 16 eller
e-post: post@skogsmann.no.