Utbyggers kostnader

Kostnader ved tilknytning av anlegg / omgjøringer av eksisterende anlegg.

Norgesnett har ikke tilknytningsgebyr, men praktiserer fullt anleggsbidrag. Dette betyr at alle kostnader som er relatert til kundens behov dekkes av kunden.

Anleggsbidraget er et investeringstilskudd som tar utgangspunkt i faktisk påløpte kostnader (anleggskostnad); det vil si kostnader for materiell, utstyr, arbeid, prosjektering og lignende. Norgesnetts anleggsbidragsordning følger NVEs Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, jamfør §17-5 i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering m.v av 11. mars 1999 nr 302, og forskrifter gitt av myndighetene (Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE).