Image
Aktuelt

Prisøkning på nettleien
fra 1. februar


Publisert: 17/01/2024

Prisen på nettleie settes opp 1. februar, etter to prisreduksjoner i 2023

Per 1. januar 2024 har Norgesnett lave priser på nettleie, med en sats på under halvparten av de andre store nettselskapene i Norge. For å dekke forventede kostnader i 2024, vil prisen på nettleien øke fra 1. februar.

Etter disse endringene vil nettleien til Norgesnett være på nivå med det våre kunder har vært vant med tidligere, og den vil fortsatt være lavere eller tilsvarende andre sammenlignbare nettselskaper. Det kan forventes flere prisendringer gjennom 2024, da nettleien påvirkes av ulike faktorer som blant annet kostnader til nettap og mulighetene Statnett har til å disponere flaskehalsinntekter. Det betyr at nettleien kan gå videre opp, eller settes ned igjen i løpet av året.

For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh, utgjør prisøkningen fra 200 til 300 kr per måned. Våre kunder vil oppleve endringen forskjellig basert på eget forbruk.

Hva er nettleie og hvorfor svinger den?

Nettleie er det du må betale for å få strøm levert til deg, altså det du betaler for å få transportert strømmen du bruker hjem til boligen din. Nettleien betaler du til det lokale nettselskapet, som eier og drifter strømnettet der du bor.

Strømnettet finansieres fullstendig av brukerne gjennom nettleien. Nettselskapene har monopol på overføring og drift av strøm i sine respektive områder, og er derfor nøye regulert av myndighetene gjennom Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Selv om nettselskapene fastsetter prisene for nettleie, overvåker RME at inntektene ikke overstiger det totale tillatte beløpet. Dersom kostnadene i en periode er lavere enn forventet, refunderes dette gjennom lavere nettleie ved neste beregning. Hvis kostnadene derimot overstiger estimatene, må nettleien justeres opp. Dette sikrer at prisene over tid er korrekte og aldri høyere enn nødvendig for utvikling og drift av nettet og nettselskapet. Andre faktorer som påvirker nettleien, er:

• Kostnader til andre nettselskaper som frakter strømmen inn til våre nettområder, som Statnett, Glitre nett, BKK og Elvia.
• Endringer i offentlige avgifter som forbruks-, Enova- og merverdiavgift.
Flaskehalsinntekter hos Statnett.
• Strømpris påvirker kostnader til nettap.
• Kostnader knyttet til drift, beredskap, måling, avregning, DLE, vedlikehold og investeringer.
• Rentekostnader.
• Kostnader for materiell, drivstoff og andre driftsutgifter.

Nettleiepriser privat 01.02.24, kapasitetstariff

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd

kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

114,86* 37,81* 29,31*

Trinn 2

2-4,99 kW

191,44 37,81 29,31

Trinn 3

5-9,99 kW

314,81 37,81 29,31

Trinn 4

10-14,99 kW

559,86 37,81 29,31

Trinn 5

15-19,99 kW

743,64 37,81 29,31

Trinn 6

20-24,99 kW

922,32 37,81 29,31

Trinn 7

25-49,99 kW

1 429,43 37,81 29,31

Trinn 8

50-74,99 kW

2 237,74 37,81 29,31

Trinn 9

75-99,99 kW

3 046,04 37,81 29,31

Trinn 10

>100 kW

4 936,63 37,81 29,31

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inklusive alle avgifter:

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
  • Redusert sats på forbruksavgiften, 11,8875 øre/kWh inkl. mva
  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Redusert sats på forbruksavgiften gjelder i månedene januar, februar og mars 24.
Fra 1. april 2024 er det normal sats på forbuksavgiften, 20,55 øre/kWh inkl. mva

 

Nettleiepriser privat 01.02.24 – Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for målt og umålt veilys.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

 

 

Fastledd

kr/år

Energiledd sommer
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd vinter
(nov-apr)
øre/kWh

Privat veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

652,86*

35,56*

37,70*

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

236,43

35,56

37,70

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inklusive alle avgifter:

  • Lovpålagt innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,25 øre/kWh
  • Redusert sats på forbruksavgiften, 11,8875 øre/kWh inkl. mva
  • 25 prosent merverdiavgift (mva)

Redusert sats på forbruksavgiften gjelder i månedene januar, februar og mars 24.
Fra 1. april 2024 er det normal sats på forbuksavgiften, 20,55 øre/kWh inkl. mva

 

 

Nettleiepriser næring 01.02.24, kapasitetstariff

Prisene på kapasitetsleddet er delt inn i 10 trinn. Kapasitetsleddet regnes ut fra måned til måned.

Trinn
(1-10)

Kilowatt
kW

Kapasitetsledd
kr/mnd

Energiledd

Kl 06 – 22
øre/kWh

Energiledd

Kl 22 – 06
øre/kWh

Trinn 1

0-1,99 kW

158,56*

19,74*

12,94*

Trinn 2

2-4,99 kW

219,82 19,74 12,94

Trinn 3

5-9,99 kW

318,52 19,74 12,94

Trinn 4

10-14,99 kW

514,55 19,74 12,94

Trinn 5

15-19,99 kW

661,58 19,74 12,94

Trinn 6

20-24,99 kW

804,52 19,74 12,94

Trinn 7

25-49,99 kW

1 210,21 19,74 12,94

Trinn 8

50 – 74,99 kW

1 856,86

19,74 12,94

Trinn 9

75 – 99,99 kW

2 503,50 19,74 12,94

Trinn 10

>100 kW

4 015,97 19,74 12,94

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inkl. ENOVA avgift i kapasitetsleddet. ENOVA avgift er kr. 800 pr.år (kr. 66,67 pr. mnd).

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

Nettleiepriser næring, effekttariff

Prisene/tariffen gjelder for alle næringskunder med et årsforbruk mer enn 100 000kWh. 

Om effekttariffen:

Nettleien avregnes og faktureres månedlig og er sammensatt av:

  • Fastledd (kr/år) – En fast sum per måned
  • Effektledd (kr/ kW) – bestemmes av gjennomsnitt av de tre timene det brukes mest strøm, timene må være på forskjellige dager, per måned (gjelder kunder med lavspentmåling).
  • Energiledd (øre/kWh) – Et beløp per kilowatt time.

Effektledd for høyspentmålte anlegg: For kunder som har høyspentmålt forbruk, er det den timen i måneden det brukes mest strøm som er avregningsgrunnlaget (makstimen).

Det er to effekttrinn i tariffen. For et gjennomsnittlig effektuttak til og med 100 kW vil man betale «effekttrinn 1». Dersom det gjennomsnittlige effektuttaket overstiger 100 kW, betales «effekttrinn 2» for det overskytende.

Eksempel: De tre høyeste timene viser et gjennomsnitt på 115 kW, da betales 100 X effekttrinn 1 + 15 X effekttrinn 2.

 

Effektbasert nettleie næring, priser 01.02.24

2024 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.02.2024 jan – des mai – okt nov – apr
Lavspent 5 508,26* 3,74* 5,34*
Effekttrinn 1 (0-100kW) 65,11*  –
Effekttrinn 2 (>100kW) 63,25*  –
Høyspent måling 18 550,99 44,40 2,14 3,21

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inkl. ENOVA avgift i kapasitetsleddet. ENOVA avgift er kr. 800 pr.år (kr. 66,67 pr. mnd).

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

Fleksibelt forbruk, effekttariff næring, priser 01.02.2024

Grunnleggende vilkår for «Fleksibelt forbruk», er at kundens anlegg når som helst kan kobles ut etter ordre fra nettselskapet innenfor tidsrammene 1,5t varsel, eller momentant varsel. Ved momentant varsel er det Norgesnett som fjernstyrer utkoblingen. Det er inngått særskilt avtale med kundene som har denne nettleietariffen.

Makstimen, som er avregningsgrunnlaget, for kunder med fleksibelt forbruk, er den timen i måneden det brukes mest strøm.

2024 Fastledd* kr/år Effektledd
kr/kW/mnd
Effektledd
kr/kW/mnd
Energiledd
øre/kWh
Energiledd
øre/kWh
Fra 01.02.2024 mai – okt nov – apr mai – okt nov – apr
Fleksibel 1,5t utkobling, lavsp 6 021,01* 3,74*  

5,34*

Effekttrinn 1 (0-200kW) 17,35 25,37
Effekttrinn 2 (>200kW) 12,02 20,02
Fleksibel, momentan utkobling, lavsp 6 021,01 3,74 5,34
Effekttrinn 1 (0-200kW) 6,68 9,35
Effekttrinn 2 (>200kW) 3,33 5,34
Fleksibel. Momentan utkobling, høysp 18 550,99 1,66 1,66 2,14 2,14

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inkl. ENOVA avgift i kapasitetsleddet. ENOVA avgift er kr. 800 pr.år (kr. 66,67 pr. mnd).

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.

 

Målt/umålt veilys og annet umålt forbruk, næring, priser 01.02.2024

Dette er ikke en kapasitetstariff, men en tradisjonell energitariff som blir profilavregnet.

Veilystariffen gjelder for umålte, AMS målte og armaturmålte veilysanlegg.

Det inngås ikke kundeforhold på umålt forbruk på nye installasjoner.

 

 

Fastledd*
kr/år

Energiledd
(mai-okt)
øre/kWh
Energiledd
(nov-des)
øre/kWh

Næring veilys profil

(brukstid 4000 timer)

 

1 322,31*

17,94*

19,65

Annet umålt

(brukstid 8760 timer)

 

989,14

17,94

19,65

*Priselementene består av flere desimaler og er avrundet. Disse kan avvike noe i forhold til hva som blir vist i fakturaene.

Prisene er inkl. ENOVA avgift i kapasitetsleddet. ENOVA avgift er kr. 800 pr.år (kr. 66,67 pr. mnd).

Alle priser er eksklusive forbruksavgift (elavgift) og MVA.